Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79387821

Aktualna strona: 531288

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania


Szczecin: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Centrum Kształcenia Sportowego przy ulicy Mazurskiej 40 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 372378 - 2012; data zamieszczenia: 29.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4885288, 4487222, faks 091 4885288.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cks.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Centrum Kształcenia Sportowego przy ulicy Mazurskiej 40 w Szczecinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Centrum Kształcenia Sportowego przy ulicy Mazurskiej 40 w Szczecinie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 45.11.27.23 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA NA TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO UL. MAZURSKA 40, DZ.NR 38/4, SZCZECIN opracowaną w Pracowni Projektowej ARKADA we wrześniu 2012 r. prowadzonej przez mgr inż. arch. Annę Patrycję Flicińską ul. Mickiewicza 127/2, 71-260 Szczecin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętej przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną i urządzeniami rekreacyjnymi, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda praca podobna.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mazurska.cks.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 70-424 Szczecin sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2012 godzina 09:30, miejsce: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 70-424 Szczecin sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 Lista załączników:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 15.10.2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Kształcenia Sportowego

70 – 424 Szczecin, ul. Mazurska 40

 

Znak sprawy: CKS/M/242-1/12

Dotyczy informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane : „Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych  i ogólnokształcących szkół muzyczny I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień Publicznych zamawiający informuje, iż                       w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma)                                    OGRODZENIA – KUTE.PL

Siedziba i adres:                     ul. Bukowa 2a, 78 – 600 Wałcz

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

 

Streszczenie ocen i porównania złożonych ofert:

1.

Nazwa (firma)                                    OGRODZENIA – KUTE.PL

                                               Janina Pawłowska

Siedziba i adres:                     ul. Bukowa 2a, 78 – 600 Wałcz

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonych w siwz.

2.

Nazwa (firma)                                    SATERNUS Sp. z o.o.

Siedziba i adres:                     ul. Kościuszki 63, 41 – 503 Chorzów

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 96,66 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonych w siwz.

3.

Nazwa (firma)                                    JUL - DOM

Siedziba i adres:                     ul. Mochnackiego 17/6, 71 – 172 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 95,86 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonych w siwz.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Zamawiający informuje, ze w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że umowa może być zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, ponieważ zachodzą okoliczności wskazane w art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy.

                       


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/09/29
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin