Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa i zakup artykułów żywnościowych mięsa i wędlin dla SP nr 1 w Szczecinie


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Al. Piastów 6
70-327 Szczecin


na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na dostawę i zakup artykułów żywnościowych – mięsa i wędlin
dla Szkoły Podstawowej nr 1
przy Al. Piastów 6 w Szczecinie

1. Zakres rzeczowy zadania:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych – mięsa i wędlin:

2. Wymagany termin realizacji zamówienia –12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Warunki wymagane od Wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dokumentów wymaganych w SIWZ.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać
W Szkole Podstawowej nr 1 przy Al. Piastów 6 w Szczecinie pok. nr 4 w godz. 8,00 - 15,00, tel. 484-35-70, e-mail:  sp1@um.szczecin.pl

5. Miejsce i termin składania ofert:
Szkoła Podstawowa nr 1 przy Al. Piastów 6 w Szczecinie, pok. nr 4 do dnia. 19.04. 2007 r. do godz. 12,00

6. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.

7. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Szkoła Podstawowa nr 1 przy Al. Piastów 6 w Szczecinie, pok. nr 2, dnia 19.04 .2007 r. o godz. 12,30

9. Kryterium oceny ofert;
Najniższa cena

10. Termin związania ofertą: 30 dni

11. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

       http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=D1C3785401B444C099F00BA43E3F7924 


 SIWZ- kliknij i pobierz

załącznik nr 1- umowa

załacznik nr 2 - oferta

załącznik nr 3 - oświadczenie

załącznik nr 4 - tabela

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

    Zamawiający Gmina Miasto Szczecin, Szkoła Podstawowa nr 1 w szczecinie zgodnie z               art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż w postępowaniu wybrano ofertę Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Izabeli i Zbigniewa Grabowskich


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

    Szkoła Podstawowa nr 1 , Al. Piastów 6 w Szczecinie zawarła umowę z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego Izabeli i Zbigniewa Grabowskich , Gryfice ul. Ościęcin 32 na zakup i dostawę artykułów żywnościowych mięsa i wędlin.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/04/10
IV
udostępnił: szkoła Podstawowa nr 1, wytworzono: 2007/04/10, odpowiedzialny/a: Anita Drożdż, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 12:09:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 12:09:22 modyfikacja wartości
Anita Drożdż 2007/05/15 15:26:38 modyfikacja wartości
Anita Drożdż 2007/05/09 11:07:58 modyfikacja wartości
Anita Drożdż 2007/04/10 15:09:42 modyfikacja wartości
Anita Drożdż 2007/04/10 15:04:56 modyfikacja wartości
Anita Drożdż 2007/04/10 14:57:55 modyfikacja wartości
Anita Drożdż 2007/04/10 14:35:54 modyfikacja wartości
Anita Drożdż 2007/04/10 14:21:43 nowa pozycja