Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Stróżowanie, utrzyamnie czystości terenów zewnętrznych i pielęgnacja zieleni w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2 i ul. Czesława 9


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)
 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro,
na stróżowanie oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych  w obrębie nieruchomości położonych w Szczecinie przy:
·        ul. Starzyńskiego 2
·        ul. Czesława 9
 
1.      Przedmiot zamówienia:
    Stróżowanie, utrzymanie czystości terenów zewnętrznych i pielęgnacja zieleni (tylko dla obiektu  przy  ul. Czesława 9) w obrębie nieruchomości położonych  w Szczecinie przy:
·         ul. Starzyńskiego 2,
·         ul. Czesława 9
 
2.      Przedmiot zamówienia podzielony jest na części; Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3.      W ramach realizacji każdej z części przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
1)      przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,
2)      niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,
3)      usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,
4)      informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na jakość            i termin wykonywania usługi,
5)      bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,
6)      niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług,
7)      stróżowania,
8)      utrzymania czystości terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji zieleni,
 
4.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
5.       CPV: 93411300-5; CPV: 90200000-9
6.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik do SIWZ.
2)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3)      Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                        z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4)      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)      Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7)      Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług    w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
8)      Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. zł. W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach i przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.
9)      Ofertę cenową.
10)   Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku składania oferty wspólnej.
 
8.      Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A (cena: 20,00 zł) lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.  Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych dla każdej z części zamówienia, na którą zamierza złożyć ofertę, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do dnia 11.12.2006 r. do godz. 10:00.
12.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 11.12.2006 r. do godz. 10:00.
13.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2006 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.
14.  Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 423 30 11, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.
 
 
 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 20 listopada 2006 r.

SIWZ

Załaczniki do SIWZ:

- 1

- 2

- 3

- 4Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający:                                                                                 Szczecin, dnia 19 grudnia 2006 r.
Gmina Miasto Szczecin
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
 
 

O G Ł O S Z E  N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości powyżej 60 000 euro, na:
 
STRÓŻOWANIE ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH  W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL. STZRYŃSKIEGO 2  I UL. CZESŁAWA 9 W SZCZECINIE
 
Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Z 2006 R., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 
1)      W części dotyczącej obiektu przy ul. Starzyńskiego 2 wybrano ofertę firmy:
 
DEWA S.C.
Waldemar Rybarczyk, Wiesława Rybarczyk
ul. Mieszka I 73
71 – 011 Szczecin
 
 Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca zaoferował 3.460,86 zł brutto w skali 1. m-ca.
 
 
2)      W części dotyczącej obiektu przy ul. Czesława 9 wybrano ofertę firmy:
 
JANTAR Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76 – 200 Słupsk
 
Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca zaoferował 2.681,31 zł brutto w skali 1. m-ca.

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/20
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2006/11/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Słoka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/29 13:42:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/29 13:42:49 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2006/12/20 14:47:53 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2006/11/21 08:55:29 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2006/11/20 14:43:22 nowa pozycja