Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont budynków Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie


Szczecin: Remont budynków Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego Agawa przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie
Numer ogłoszenia: 262328 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, 421 63 20.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynków Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego Agawa przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont budynków Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie. 2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót: 1) Wymiana pokrycia dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz wymiana pasa elewacji nad oknami budynku stołówki, w tym: a) demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, b) rozebranie pokrycia dachowego wraz z wszystkimi warstwami (łaty, deskowanie, warstwa izolacyjna z wełny mineralnej i podsufitki z płyt pilśniowych i obudowy kratownic, c) demontaż istniejących belek stropowych, d) zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych, e) montaż nowych belek drewnianych o wymiarach 120x140 mm, ułożenie płyty OSB gr. 25 mm i pokrycie dachu z ociepleniem papą termozgrzewalną w technologii DKD, f) montaż rynnien i rur spustowych z PCV i wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej, g) montaż stropu podwieszanego z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na ruszcie metalowym i malowanie go 2x farbą emulsyjną z gruntowaniem, h) demontaż istniejących okien i drzwi stalowych i obudowy grzejników oraz obudowy filarków międzyokiennych z desek drewnianych boazeryjnych, i) montaż okien i drzwi z PCV wielokomorowego w kolorze białym, parapetów wewnętrznych z PCV o szer. 50 cm w kolorze białym, j) obudowa filarków międzyokiennych panelami z PCV w kolorze białym, k) demontaż obudowy z blachy falistej powlekanej i obróbki blacharskiej nad oknami, l) montaż obudowy z płyt włókno-cementowych MINERIT HD z ewentualnym uzupełnieniem rusztu z listew drewnianych i obróbki nad oknami z blachy powlekanej m) malowanie płyt MINERIT HD wraz gruntowaniem farba elewacyjną silikonową lub akrylową, 2) Wymiana konstrukcji zadaszenia między budynkami, w tym: a) demontaż istniejącego pokrycia z płyt poliestrowych i konstrukcji stalowej zadaszenia - świetlików, b) wykonanie nowego zadaszenia o konstrukcji drewnianej z belek drewnianych i krokwi, zabezpieczenie drewna środkami grzybobójczymi i lakierem koloryzującym, pokrycie zadaszenia blachą dachówkopodobną, c) osadzenie stolarki budowlanej obejmującej montaż okien z PCV wielokomorowego w kolorze białym wraz z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy powlekanej, d) wymurowanie słupów z cegły klinkierowej, e) wykucie gniazd w ścianach szczytowych budynku dla osadzenia belek stalowych z dwuteownika, f) wymurowanie ścianek kolankowych z cegły pełnej z otynkowaniem, 3) Modernizacja instalacji c.o. w pomieszczeniu stołówki, w tym: a) demontaż istniejących rurociągów stalowych, zaworów grzejnikowych, zaworów przelotowych, grzejników dwururowych typ faviera wzdłuż okien, dwóch grzejników płytowych , do ponownego montażu, b) montaż nowych rurociągów z rur miedzianych, zaworów grzejnikowych termostatycznych, zaworów przelotowych, zaworów odpowietrzających zaworów przelotowych i dwuzłączek, głowic termostatycznych, wsporników do grzejników stawianych na posadzce, nowych grzejników kompaktowych trzypłytowych. Po demontażu istniejącej instalacji c.o. należy zamontować nowe rurociągi w tym samym miejscu (trasa rurociągu pozostaje bez zmian)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.33.11.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) w terminie do dnia 13 września 2011 r. do godziny 09:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone w; 1) pieniądzu - przelewem na konto Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie Nr 52 1240 3927 1111 0010 3715 5639. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej,(I piętro budynku przy ul. Czesława 9 w Szczecinie) od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 14:00.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną, podobną zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych o wartości brutto nie mniejszej niż 100 tys. złotych, każda praca podobna. Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć roboty branży ogólnobudowlanej obejmujące remont bądź wymianę pokrycia dachowego, roboty branży sanitarnej obejmujące instalacje bądź wymianę instalacji c.o. - dwie branże razem, jako jedna robota budowlana, bez określenia udziału poszczególnych rodzajów branż w całkowitej wartości pracy podobnej.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej, b) sanitarnej. Warunek zostanie także uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w obu specjalnościach wymaganych przez zamawiającego.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2. Odpowiednie pełnomocnictwa. Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - (Rozdz. III pkt 1 siwz). 3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy; 1. zmian redakcyjnych umowy, 2. przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron, 3. zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 5. zmiany w kolejności i terminów wykonywanych robót budowlanych, 6. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia drastycznych zmian warunków atmosferycznych uniemożliwiającą ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, 7. zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy realizowanych przez niego robot jest możliwa po uprzedniej zgodzie zamawiającego. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których wykonawca opierał się wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, 8. zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 21A)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 21A)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


Załączniki:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/08/29
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2011/08/29, odpowiedzialny/a: Elżbieta Marciniak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/28 13:49:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 13:49:34 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2011/08/29 10:08:54 nowa pozycja