Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa artykułów spożywczych


    DOM    POMOCY    SPOŁECZNEJ

                                     DOM KOMBATANTA I PIONIERA
                                        ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
 
         71-246 SZCZECIN, UL. ROMERA 21/29, TEL (091)432-77-60, CENTRALA (091)432-77-41, FAX (091) 432-77-12
                                                               NIP: 852-21-17-662
 
Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na:
 
 „Dostawę  artykułów spożywczych  w okresie 12 miesięcy.”
 
  1. Przedmiotem zamówienia są stałe dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera 21-29 w Szczecinie w okresie 12 miesięcy.
 
  1. Kryterium oceny ofert jest cena.
 
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS pokój 126  od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30  do 14.30.
 
  1. Termin składania ofert upływa 28.09.2006r. o godz. 09.30.  Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.09.2006r. o godz. 10.00.
 
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 
  1. Wszelkich informacji  dotyczących przetargu udziela Pan Remigiusz Zientara
             tel. 091/432-77-12  w godz. 08.00 – 14.00, e-mail: dps.romera@op.pl
               
 
                                                                                              
 
 

            


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz klikając

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział I             Forma oferty;

Rozdział II            Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III           Oferty wspólne;

Rozdział IV          Jawność postępowania;

Rozdział V            Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;

Rozdział VI           Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII         Termin wykonania zamówienia i gwarancja;

Rozdział VIII        Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;

Rozdział IX          Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział X            Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XI          Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII         Zawarcie umowy;

Rozdział XIII        Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XIV       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Kierownik Jednostki w porozumieniu z Komisją Przetargową w dniu 02.11.2006r. w prowadzonym postępowaniu na dostawę art. spożywczych w okresie 12 miesięcy do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Romera 21-29 w Szczecinie wybrał ofertę firmy: Chem-Aj S.C. z siedzibą przy ul. Starkiewicza 1a  w Szczecinie 70-112


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/09/11
IV
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2006/09/11, odpowiedzialny/a: Małgorzata Śmigielska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/16 13:17:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/16 13:17:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2006/11/02 15:04:57 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/09/15 14:55:11 modyfikacja wartości
Marek Matulaniec 2006/09/11 15:43:08 modyfikacja wartości
Marek Matulaniec 2006/09/11 14:20:43 modyfikacja wartości
Marek Matulaniec 2006/09/11 13:41:19 modyfikacja wartości
Marek Matulaniec 2006/09/11 13:32:55 modyfikacja wartości
Marek Matulaniec 2006/09/11 09:52:47 modyfikacja wartości
Marek Matulaniec 2006/09/11 09:43:48 nowa pozycja