Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej


Gmina Miasto Szczecin,

w imieniu której działa

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Jednostka Budżetowa

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej

od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ,

 

na dostawę środków czystości

dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej

poprzez dostarczenie ich do:

- siedziby MJOG przy ul. Czesława 9 w Szczecinie,

- do OWR „Agawa” przy ul. Śliskiej 5 w Mrzeżynie

 

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości
 2. Zakres zamówienia obejmuje:  zakup wraz z sukcesywną dostawą,
 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- dla dostaw do siedziby MJOG - od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 01.07.2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.),

- dla dostaw do OWR „Agawa” - od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 01.07.2011 r. do dnia 31.10.2011 r.),

 1. CPV: 33.71.1900-6; 39.83.10.00-6; 39.83.12.40-0; 39.20.00.00-4; 33.76.10.00-2.
 2. W przypadku organizacyjnej zmiany formy prawnej Zakładu zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zawartej umowy w zakresie podmiotu zamawiającego.
 3. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych:

- część I– dostawa środków czystości do siedziby MZOG,

- część II– dostawa środków czystości do OWR „Agawa”

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający nw. warunki:
 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 

 1. spełniają nw. warunki:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie.

Celem wykazania, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie winien jest wykazać – na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 – iż zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej jedną pracę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,                   o wartości zamówienia nie mniejszej niż:

- I część – 15.000,00 zł.

- II część – 20.000,00 zł.

Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się dostawy środków czystości. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał należycie przynajmniej 1 dostawę o wartości wymaganej dla danej części zamówienia, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie będącej przedmiotem zamówienia.

Każda wykazana dostawa na daną część zamówienia musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Wykazane dostawy bez załączonych referencji lub innych dokumentów stwierdzających jednoznacznie należyte wykonanie zamówienia, wartość dostawy oraz termin wykonania, nie będą przez zamawiającego uwzględnione.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą go spełniać łącznie.

 1. dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

8.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 7, złożonych przez wykonawcę metodą spełnia/nie spełnia.

9.   Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1)   ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

2)   odpowiednie pełnomocnictwa;

Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 i 4 SIWZ),

3) oświadczenie - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ - wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

 1. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówieniamożna odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Oferty należy składaćw siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 27.06.2011 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcieofert nastąpi w dniu 27.06.2011r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, sala 01 (piwnica).
  1. Do kontaktów z oferentami uprawnione są:
  2. w sprawach dotyczących procedury:

     Agata Czerkawska – Biel,

           tel./faks 91 421 63 23 w godz. 900– 1200 lub 091 421 63 36 (faks czynny całą dobę), 

 •  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

a) dla dostawy do OWR „Agawa” w Mrzeżynie:

               Renata Domańska,

               tel. 91 386 61 35 w godz. 900– 1200

            b) dla dostawy do siedziby MZOG w Szczecinie:

         Elżbieta Jaworucka,

         tel. 91 421 63 35 w godz. 900– 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 16 czerwca 2011 r.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 30 czerwca 2011 r.

 

 

O G Ł O S Z E  N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

 

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

DLA POTRZEB MIEJSKIEJ JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) informujemy, iż dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dla dostaw do siedziby Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (część I zamówienia) wybrano ofertę nr 2:

MERIDA Sp. z o.o.                                                                                                                                                                     ul. Struga 44                                                                                                                                                                                70 – 784 Szczecin

z ceną brutto oferty wynoszącą 15.997,79 zł.

Dla dostaw do OWR Agawa w Mrzeżynie (część II zamówienia) wybrano ofertę nr 3:

                              „ELTE” Sp. z o.o.

                               Kołbacz ul. Warcisława 5 B

                                74 – 106 Stare Czarnowo

                z ceną brutto oferty wynoszącą  21.932,70 zł.

W przedmiotowym postępowaniu złożono nw. oferty.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

i adres wykonawcy

część I

część II

cena

liczba punktów

cena

liczba punktów

1

APEX S.C.

ul. Krzemienna 46/8, 70-742 Szczecin

-

-

23.239,63

94,38

2

MERIDA Sp. z o.o.

ul. Struga 44, 70-784 Szczecin

15.997,79

100

-

-

3

ELTE Sp. z o.o.

Kołbacz ul. Warcisława 5b,

74-106 Stare Czarnowo

-

-

21.932,70

100

 

Umowa zawarta zostanie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

Szczecin: Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej.
Numer ogłoszenia: 225968 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160070 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, 421 63 20, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej poprzez dostarczenie ich do: - siedziby MJOG w Szczecinie przy ul. Czesława 9, - OWR Agawa w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 39.83.10.00-6, 39.83.12.40-0, 33.76.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa środków czystości do siedziby MJOG przy ul. Czesława 9 w Szczecinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERIDA Sp. z o.o., ul. Struga 44, 70-784 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19730,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15997,79

 • Oferta z najniższą ceną: 15997,79 / Oferta z najwyższą ceną: 15997,79

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa środków czystości do OWR Agawa w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELTE Sp. z o.o., Kołbacz, ul. Warcisława 5b, 74-106 Stare Czarnowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25365,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21932,70

 • Oferta z najniższą ceną: 21932,70 / Oferta z najwyższą ceną: 23239,63

 • Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/06/16
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2011/06/16, odpowiedzialny/a: Andrzej Gajda, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 14:26:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 14:26:57 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/08/02 09:05:53 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/07/01 08:10:24 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/06/21 09:37:23 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/06/16 08:44:18 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2011/06/16 08:43:30 nowa pozycja