Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie przy ulicy Seledynowej 50


Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie przy ulicy Seledynowej 50
Numer ogłoszenia: 161266 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie im. Stanisława Grońskiego , ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4631791, faks 0-91 4631791.

* Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp74.szczecin.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie przy ulicy Seledynowej 50.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie przy ulicy Seledynowej 50.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje warunku.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykazanie, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlana podobna zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości minimum 100 tys. zł. brutto każdy.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje warunku
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykazanie, że dysponują lub będą dysponować osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz, że osoba ta będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga aby kierownik budowy pełnił stały nadzór.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp74.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 74 70-781 Szczecin ul. Seledynowa 50 pok. nr 019.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 74 70-781 Szczecin ul. Seledynowa 50 pok. nr 019.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę

Konsorcjum firm:
Lider "MEDIA STADION" Sp. z o.o.
ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin
Partner BTS Monika Schoormans
ul. Macieja 6a, 72-006 Mierzyn

Uzasadnienie wyboru ofert: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę

Konsorcjum firm:
Lider "MEDIA STADION" Sp. z o.o.
ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin
Partner BTS Monika Schoormans
ul. Macieja 6a, 72-006 Mierzyn

Uzasadnienie wyboru ofert: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Dnia 07.07.2010 r. została zawarta umowa z Konsorcjum firm:


Lider "MEDIA STADION" Sp. z o.o.
ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin


Partner BTS Monika Schoormans
ul. Macieja 6a, 72-006 Mierzyn


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/06/09
IV
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie, wytworzono: 2010/06/09, odpowiedzialny/a: Agata Majewska, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:04:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:04:15 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/11/14 09:03:38 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2010/08/30 09:51:25 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2010/08/30 09:49:14 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2010/08/30 09:46:49 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2010/07/07 13:38:53 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2010/07/05 11:36:48 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2010/06/09 14:43:13 nowa pozycja