Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN.  WYBUDOWANIE DUŻEGO PLACU ZABAW WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI BEZPIECZNYMI
I CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ NR 9 W SZCZECINIE 71-826 , UL. KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10.

INWESTYCJA TYPU ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ


 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Szkół Nr 9

ul. Księżnej Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN.  WYBUDOWANIE DUŻEGO PLACU ZABAW WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI BEZPIECZNYMI
I CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ NR 9 W SZCZECINIE 71-826 , UL. KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10.

INWESTYCJA TYPU ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”.

 

 

Kod CPV:  71242000-6

przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

                    45000000-7 roboty budowlane, 45212140-9 obiekty rekreacyjne, 37535200-9 wyposażenie placu zabaw

 

SPIS TREŚCI :

Rozdział I            Forma oferty;

Rozdział II          Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III         Oferty wspólne;

Rozdział IV         Jawność postępowania;

Rozdział V           Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;

Rozdział VI         Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII        Termin wykonania zamówienia i gwarancja i rękojmia;

Rozdział VIII      Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców
z zamawiającym;

Rozdział IX         Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział X          Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XI         Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII       Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

Rozdział XIII     Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XIV      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:          Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

                               Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

                               Załącznik nr 3 –                oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

                               Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;

                               Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

                               Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;

                               Załącznik nr 7 – wzór umowy;

                             Załącznik nr 8 – opis programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759), zwana dalej ustawą.

               

ROZDZIAŁ IForma oferty

 

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty woryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału,  pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 3 ppkt 1 i pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz.
 7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
  w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
  1.  zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Zespół Szkół  Nr 9 przy ul. Księżnej Dąbrówki 10, 71-826  Szczecin, pok. 3  – sekretariat, przetarg nieograniczony, oferta na ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole  Szkół Nr 9

     w Szczecinie 71-826 , przy ul. Księżnej Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj” oraz „nie otwierać przed 25. 07.2011 r.” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 1. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 2. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty
  w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 15 ppkt 1) lecz zostanie pozostawiona w innym miejscu na terenie szkoły.

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
  1.  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1)
   z dopiskiem „wycofanie”.
  2. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
   za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

 Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 2. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

 

ROZDZIAŁ IIIOferty wspólne

 

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
  za zgodność z oryginałem przez notariusza
  .
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
  1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
  2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
  3. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
  4. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
  5. kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
 6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
  1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
  2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

 

 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikido protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
 4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
 5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
 6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
  z późniejszymi zmianami)”.
 9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru(jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

       - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda,

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej  oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót jako kierownik budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy pełnił stały nadzór nad realizacją zamówienia.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

       - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

3.   Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne),wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
   i prawidłowo ukończone,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5do siwz, 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

 1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6do siwz.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
 4. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
  1. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 1. odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia
  i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż
  w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie
  przez zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ VI  Wykonawcy zagraniczni

 

1.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
  lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającegosiedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający możezwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnychinformacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja/rękojmia

 

1.   Termin wykonania zamówienia:

 1. Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji dużego placu zabaw w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. Koncepcja musi zawierać część  opisową, plan zagospodarowania placu zabaw  (w tym rozmieszczenie urządzeń ze strefami bezpieczeństwa, przekrój z opisem warstw), wykaz urządzeń przeznaczonych do montażu  oraz ich kolorowe ilustracje, np. zdjęcia, rysunki, itp. Wszystkie urządzenia muszą spełniać warunki określone w programie funckonalno-użytkowym. Zamawiający w ciągu 5 dni zaopiniuje ww. koncepcję.
 2. Uzyskanie potwierdzenia o niezgłoszeniu przez administrację budowlaną sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (dotyczy m.in.: budowy placu zabaw, instalacji odwadniającej, ogrodzenia) – 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji na realizację robót  w terminie do 21dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
 4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 65 dni kalendarzowych od dnia  zawarcia umowy.

2.   Wykonawca w ofercie cenowej powinien podać termin realizacji określony w dniach kalendarzowych.      

3.   Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego na wykonanie robót i wyposażenie oraz 60 miesięcy na nawierzchnię syntetyczną od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót .

 

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

 

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 16:00.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:
  1. faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
   1. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
   2. modyfikacje treści siwz,
   3. wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
   4. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
   5. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
   6. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
   7. wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
   8. informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
   9. informacje o poprawieniuinnych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian
    w treści oferty,
   10. oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnychwarunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
   11. wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
   12. oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
   13. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
   14. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
   15. informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.
  2. e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
   1. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
   2. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
  3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
   oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub

e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję
w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

 1. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 2. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
  p. Felicja Styrczula tel.(91) 45 38 767 w godz. 9:00-14:00, faks (91) 45 38 767
 5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,            o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                    o którym mowa w pkt 9.
 8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 10. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
  o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

 

1.   Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

 1. Podstawą wyliczenia oferty powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować  wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół  Nr 9 w Szczecinie 71-826, przy ul. Księżnej Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj” . Dokumentacja projektowa  musi być zgodna
  z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do siwz.

Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić szczegółowe kalkulacje ceny w czasie trwania przetargu, jak i po wyborze oferty. 

3.    Cena ofertowa musi zawierać również:

      1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi   uzgodnieniami,

  2) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe,

  3) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia),

   4) podatek VAT,

   5) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów,

   6) wszelkie inne koszty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4.   Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

5.   Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

6.   Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

 

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół  Nr 9w Szczecinie 71-826, ulica Księżnej Dąbrówki 10 pokój 3 (parter) - sekretariat, w terminie do dnia 25 .07.2011 r., do godz. 9:00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
 4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
  oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn.26.07.2011 r., o godz. 9:15 w Zespole Szkół Nr 9  w Szczecinie, w pokoju nr 3
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Szczecinie
  Nr 1/ZP/2011, z dnia 27.06 2011 r.
 7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
 8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie.
 9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
 2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

 

                        cena najniższa

                   ------------------------------------------------           x100 pkt x znaczenie  kryterium 100 %

                                 cena oferty ocenianej

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
 8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
 9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4)   terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
 2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
  1. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
   przed upływem terminu składania ofert,
  2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 3. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

1.Umowa.

 1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7do siwz.
 2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
  1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 %.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń
  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: formie gotówki, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie gotówki zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
 7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie gotówki, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku
  oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
 8. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
 9. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
  lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
  1. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
   z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
  2. termin obowiązywania gwarancji,
  3. miejsce i termin zwrotu gwarancji.
 10. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia
  i nie zmniejszenia jego wysokości.

 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 

 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)   odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienie jest zaprojektowanie oraz wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół  Nr 9 w Szczecinie 71-826, przy ul. Księżnej Dąbrówki10.

      Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

 - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. W sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,wychowania i opieki w klasach I-III szkół p[odstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.Dz.U.Nr110,poz.915 z póź.zm.

  - Ustawą Prawo Budowlane(tekst jednolityDz.U.z 2003r. Nr207:poz.2016 z póź.zm.)

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków    

    technicznych jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(DZ.U.Nr75;poz.690

    z póź. zm.)

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastrukturyz10 lipca2003r. W sprawie szczegółowego zakresu

  i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U.z 2004rnr202,poz2072)

 

 

 

 

2.   Kod CPV:

      

45.11.27.23-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

71.32.00.00-7  Usługi inzynieryjne w zakresie projektowania

37535200 Wyposażenie placów zabawkami-urządzeniami

45236210-5 Wyrównanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

 

      

3. Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dużego placu zabawwraz
  z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 9

            w Szczecinie 71-826 , przy ul. Księżnej Dąbrówki 10.

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i utworzenie szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
  w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz z Programem fukcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik
  nr 8
  do siwz.
 2. Wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z uzgodnioną
  i zatwierdzoną dokumentacją projektową, zawierającą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pod nazwą: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 9 w Szczecinie 71-826 , przy ul.Księżnej Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”, zgodnie z zatwierdzonym projektem.
 3. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo-wodnych
  w rejonie projektowanego placu zabaw w przypadku stwierdzenia występowania
  w miejscu lokalizacji placu zabaw gruntów słabo-przepuszczających wodę. 

4. Opis stanu istniejącego

         Teren przeznaczony na utworzenie placu zabaw obejmuje północno – wschodnią część działki. Na obszarze przeznaczonym na utworzenie szkolnego placu zabaw obecnie znajduje się teren zielony obsiany trawą z zielenią wysoką (z jednej strony przylega on do granicy działki,

z drugiej do ciągu komunikacyjnego prowadzącego do budynku szkoły) oraz plac asfaltowy o powierzchni ok.330m2 (asfalt wraz z podbudową przeznaczony do rozbiórki).

Na terenie działki znajduje się budynek szkoły oraz dodatkowe zagospodarowanie w formie boisk,ciągówkomunikacyjnych,placuzabaw,trybun,bieżni,budynku zaplecza bieżni,śmietników, ławek i innych elementów małej architektury. Teren jest ogrodzony.

Na terenie działkiznajdują się następujące sieci i przyłącza : wodna, kanalicacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna,gazowa.

         Obiekt rekreacyjno-sportowy objęty realizacją zamówienia zlokalizowany zostanie na terenie miasta Szczecin przy Zespole Szkół  nr 9 w Szczecinie 71-826 , przy ul.Księżnej Dąbrówki 10 – działka nr 2/20, obręb ewidencyjny 62 Nad Odrą.

Właściciel działek – Gmina Miasto Szczecin

5. Przedmiot i zakres opracowania

      Planowana inwestycja polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zrealizowaniu zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz
z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 9 przy ul. Księżnej Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i utworzenie szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 roku
w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz
z Programem fukcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 8 do siwz.

6.   Opis przyjętych rozwiązań w opracowanym programie fukcjonalno-użytkowym    

       stanowiącym   załącznik nr 8 do siwz.

6.1. Urządzenia placu zabaw

 Projektowany plac zabaw z zabawkami-urządzeniami sprawnościowymi przeznaczony będzie do zajęć gimnastycznych dla małych dzieci oraz jako miejsce rekreacji. Dla określenia wielkości stref bezpieczeństwa proponowane zestawienie wyposażenia placu zabaw z oferty firmy Wehfritz. Istnieje możliwość doboru równoważnych urządzeń na plac zabaw innego producenta pod warunkiem, że mają nie gorsze parametry.

Urządzenia  przeznaczone do instalacji na placu zabaw muszą  posiadać  co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi
w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie

z normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności
z normą  lub atestem fabrycznym PN-EN 1176.

Mocowanie urządzeń do podłoża wg wytycznych producenta (tylko stalowymi kotwami).

   Przy projektowaniu należy uwzględnić parametry terenu i dostosować do niego gamę urządzeń zgodnie z założeniami rządowego programu „Radosna szkoła”. 

   Sprzęt rekreacyjny  powinien być wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, ocynkowanej ogniowo (metalowe rury, kątowniki), łączone elementami drewnianymi impregnowanymi, sklejką wodoodporną, płytami wodoodpornymi, elementami gumowymi, uchwyty ze stali nierdzewnej, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenia winny być pomalowane bezpiecznymi farbami, proszkowo. Pożądana jest różnorodna kolorystyka.

   Zalecane jest zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych jako fundamenty, do których kotwiona jest konstrukcja urządzeń zabawowych. Huśtawki wagowe dodatkowo muszą być wyposażone od spodu w „odboje amortyzatory gumowe” chroniące przed uszkodzeniem syntetyczną nawierzchnię placu zabaw.

Do każdego sprzętu należy dołączyć świadectwa jakości oraz instrukcję konserwacyjną
 i instrukcję użytkowania. 

6.2. Proponowane urządzenia:

            - huśtawka z ptasim gniazdem – przyrząd składa się z drewnianej konstrukcji z siedziskiem w kształcie ptasiego gniazda  przeznaczonego dla kilkorga dzieci (młodszych i starszych, min Ø 1,2 m ) , konstrukacja całości z drewna modrzewiowego klejonego odpornego na warunki atmosferyczne, poprzeczna belka ze stali ocynkowanej ( Ø 18 cm ), łancuchy do podwieszania gniazda ze stali ocynkowanej ( dodatkowo obciągnięte gumowym wężem ) oraz liny Herkules , konstrukcja siedziska z lin z powierzchnią do siedzenia z maty o stalowych linkach ( Ø 1,2 m ) ;

- bujak konik morski –  zabawka bujak w kształcie konika morskiego z płyty polietylenowej farbowanej , odpornej na warunki atmosferyczne, sprężyna bezpieczna ( duże odstępy między skrętami sprężyny zabezpieczają przed przyciśnięciem palców i stóp ) , uchwyty pokryte tworzywem sztucznym;

 • talerzyki do balansowania–  drewniana równoważnia z dyskami na obu końcacg, oraz 4 ruchomymi dyskami ( „talerzykami” ) umieszczona na 2 stalowych słupkach, służy ćwiczeniu zmysłu równowagi u dzieci , konstrukcja całości z drewna modrzewiowego klejonego odpornego na warunki atmosferyczne, dyski z płyty polietylenowej, antypoślizgowej ( gr.18 mm ), wsporniki ze stali o ocynkowanej, malowanej proszkowo;

                    – urządzonie zabawowe w kształcie statku  - w jego skład  wchodzą: 2 ścianki do    

                       wspinaczki z uchwytami, 2 podesty (siatkowy i drewniany z liną ), komin linowy

                       do wspinaczki,rurka strażacka,zjeżdżalnia,sklepik z ladą dla młodszych dzieci 

                       umieszczony pod podestem urządzenia. Konstrukcja urządzenia z drewna

                       5-warstwowego  modrzewiowego klejonego,elementy ścianki wspinaczkowej ze   

                       sklejki brzozowej, uchwyty z żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym,      

                       poręcze oraz rurka strażacka z odpornej na korozję stali szlachetnej cynkowanej;

                       linki z bezpiecznego materiału z umieszczoną w środku linką ze stali szlachetnej 

                       (lina 6-splotowa o średnicy 16-18 mm ), zjeżdżalnia z barwionego polietylenu 

                       odpornego na warunki atmosferyczne. 

 

6.3. Nawierzchnie placu zabaw:

Nawierzchnię placu ma  stanowić nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna, wylewana na placu budowy o następujących parametrach:

- bezpieczna nawierzchnia syntetyczna  (na której zostaną zamontowane urządzenia placu zabaw), amortyzująca upadek dziecka z wysokości 1,5 m (lub wyższej –
w zależności od doboru urządzenia zabawowego) w kolorze pomarańczowym RAL 2011- Tieforange (ok. 240m2)

    oraz

- nawierzchnia syntetyczna (w strefie komunikacyjnej) w kolorze niebieskim RAL 5003 – Saphirblau (ok. 50 m2).

Nawierzchnia zainstalowana na placu zabaw  powinna być zgodna z normą PN-EN 1177.

 Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania nawierzchni z płytek.

         Nawierzchnię należy wykonać na podbudowie z kruszyw o odpowiedniej nośności i zapewnić jej odwodnienie. Zaleca się  wykonać drenaż wgłębny pod całością placu.

Wykonanie drenażu jest obligatoryjne przy stwierdzeniu występowania w miejscu lokalizacji placu gruntów słabo-przepuszczalnych wodę. Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem betonowym pokrytym nakładką z poliuretanu w odpowiednim kolorze (pomarancz , niebieski

        

Nawierzchnia musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1177 i atest higieniczny PZH.

Uwaga! Wykonawca podczas wyboru typu nawierzchni syntetycznej musi uwzględnić wymagany przez Zamawiającego na wylaną nawierzchnię amortyzującą upadek –   5 letni okres gwarancji.

 

6.4. Ciągi komunikacyjne:

              Dojścia do placu zabaw, z brukowanej kostki betonowej lub płyt chodnikowych na odpowiedniej podbudowie z kruszyw.Należy przyjąć średnio powierzchnie ciągów utwardzonych  ~ 50m2

 

6.5.  Zieleń

     Teren wygrodzony pod realizację placu zabaw należy po zakończeniu prac obsiać trawą, i obsadzić roślinnością średnią (krzewy ), a teren przyległy doprowadzić do stanu pierwotnego.

6.6. Wyposażenie dodatkowe placu:

 a) ogrodzenie metalowe placu od strony terenu szkoły – przęsło typu panelowego                    o wysokości 1 m2 zakończonego od góry łukowo; 2 furtki systemowe, otwierane
na zewnątrz; ogrodzenie ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor niebieski RAL 503;

   b)  kosze na śmieci – 2 sztuki, metalowe lub betonowe

   c) tablice informacyjne - na placu zabaw, po uzgodnieniu formy graficznej                                   z Zamawiającym należy umieścić tablicę zawierającą regulamin określający zasady
 i warunki korzystania z placu oraz napis o treści: „Szkolny plac zabaw wyposażony
w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”„ oraz tabliczki informujące
o sposobie korzystania danego elementu wyposażenia i przestrzegania zasad ich bezpiecznego użytkowania.

6.7. Ochrona przeciwpożarowa

                Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być przynajmniej trudnozapalne oraz  

       posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia w budownictwie.

6.8. Uwagi końcowe:

a) Wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobaty technicznych ITP, atestów higienicznych, wymogów p.poż, warunków technicznych stosowania, polskich norm.

b) Przy wylewaniu nawierzchni należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podubowy).

c) W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

d) Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

e) Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w Programie funkcjonalno-użytkowym, lecz o nie gorszych parametrach technicznych.

7.      Gwarancja :

            Wykonawca udzieli gwarancji 3 letniej na wykonany zakres prac i wyposażenie
            oraz 5 letni okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne.

           

  

8.     Organizacja budowy i warunki wykonawstwa :

8.1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowo –

             kosztorysowej Zamawiającemu do akceptacji przed dokonaniem zgłoszenia robót

            niewymagających pozwolenia na budowę. 

8.2 Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy-przestrzeń, w

           której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia

           zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego

         oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny

          koszt.

8.3 Wykonawca zobowiązany jest do:

 1) wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia,

             roboty rozbiórkowe i porządkowe,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej,

telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem     

przedmiotu zamówienia,

       3) dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju

    sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu  

    umowy,

4) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego

              bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie

              wykonywania robót;

5) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym

             stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

       6) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny  koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

7) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

             Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów

             niezbędnych przy odbiorze;

8) przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż

             na terenie budowy.

      9) nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków wykonawcy,związanych z  

           realizacją przedmiotu zamówienia,

       10) rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

9. Odbiór końcowy:

9.1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.

9.2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1)  dokumentację powykonawczą,

2)  wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób

               i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne, mapy geodezyjne i

               inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, wykonania robót z dokumentacją    

               projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp) potwierdzające, że

              wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane  (opisane i 

              ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników

              robót branżowych),

4) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta

              potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, dokumenty dotyczące

              nawierzchni.

 

10. klauzule dodatkowe:

10.1.   Zamawiający nie dopuszcza etapowej realizacji zamówienia,

10.2. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy
o odpadach z dnia 27.04.2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru zamówienia,

10.3 sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie.

10.4 ubezpieczenie – Wykonawca w dni podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową z tytułu OC, na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia,

10.5.  umowa – wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do siwz.

 

Członkowie komisji przetargowej:

 

1. Felicja Styrczula                      - przewodniczący

2. Alicja Wiszniewska                 - członek komisji

3. Anna Krawczyk                      - członek komisji

 

 

 

          ..............................................................

                       Dyrektor ZS Nr 9

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 do siwz

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

OFERTA CENOWA

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

....................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

 

REGON............................................................................ Nr NIP  ..........................................................................

 

Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................

 

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................

 

e-mail  .............................................................................................

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 9 71-826 Szczecin, ul. Ks. Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”

 

składam(y) niniejszą ofertę:

 

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto:

 

............................................................................................................................................

 

 1. Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

 

 1. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości i rękojmi – 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego na wykonanie robót i wyposażenie oraz 60 miesięcy na nawierzchnię syntetyczną od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót .

 

 1. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ........................................................................................................................... (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

 

 1. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

 

 

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

 

Na ofertę składają się :

 1. ...................................
 2. ...................................
 3. ...................................
 4. ...................................
 5. ...................................

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................            .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

 

Załącznik nr 2 do siwz

 

                                                                                                         

 

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole  Szkół Nr 9, ul. Ks. Dąbrówki 10 71-826 Szczecin. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

 

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................                       ...............................................................................................

                                                                                     (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 

Załącznik nr 3 do siwz

 

                                                                                                         

 

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole  Szkół Nr 9 71-826 Szczecin, ul. Ks. Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

 

 1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

 

 1. posiada wiedzę i doświadczenie,

 

 1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

 1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................            .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 4 do siwz

 

.................................................

( pieczęć wykonawcy )

 

WYKAZ PRAC PODOBNYCH

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole  Szkół nr 9 71-826 Szczecin ul. Ks. Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”

 

przedstawiam(y) następujące informacje :

 

 

L.p.

Opis (rodzaj) pracy podobnej

 

Podmiot  zlecający prace

 

Miejsce wykonania

 

Data wykonania

Wartość wykonanych prac brutto

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................            .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 5 do siwz

 

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 

Ja (My), niżej podpisany (ni)...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

 

”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole  Szkół Nr 9 71-826 Szczecin, ul. Ks. Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”

 

oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie

Zakres wykonywanych czynności

Podstawa do dysponowania daną osobą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................            .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

Załącznik nr 6 do siwz

 

                                                                                                         

 

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole  Szkół Nr 9 71-826 Szczecin, ul. Ks. Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”

 

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w załączniku nr 5 do siwz), posiadają wymagane uprawnienia.

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................            .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

 

Nr sprawy ZSO3/BD-322-1/2011                                                                           Załącznik Nr 7 do siwz

 

UMOWA  

NR  2/2011

zawarta w dniu ..................................... w Szczecinie  pomiędzy:

 

 1. Gmina Miasto Szczecin

      Zespołem Szkół Nr 9, ul. Ks. Dąbrówki 10 71-826 Szczecin

 reprezentowaną przez:

       Dionela Bednarska  -  DyrektoraZS Nr 9 w Szczecinie,

                                                      działającego na podstawie Upoważnienia

       WO/KD/0113-1/548/08

       Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2008 r.


zwanego  dalej Zamawiającym,  a

2.   nazwa podmiotu :  ………….

      forma prawna :    ………………

      adres siedziby : ……………….

      numery identyfikacyjne :  NIP ……….., REGON  ……….

                                    KRS  lub Nr ewidencji działalności   gospodarczej              

 reprezentowanego  przez:

      ……………………………

      zwanym dalej Wykonawcą


Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

 

 

§1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi  i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 9 , ul. Ks. Dąbrówki 10 71-826 Szczecin. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”.

 1. Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji prac projektowych (I etap) obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej na  budowędużego placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu,w ramach programu „Radosna Szkoła” - zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 112/2009
   z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -  na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie,  uwzględniającej „Program funkcjonalno–użytkowy”,  który stanowił załącznik nr 8 do siwz, a w szczególności:
  1.    Uzyskanie akceptacji Zamawiającego (Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie) projektu koncepcyjnego budowy ww. placu zabaw.
 2. Uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej.
 3.   Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo-wodnych
  w rejonie projektowanego placu zabaw w przypadku stwierdzenia występowania w miejscu lokalizacji placu zabaw gruntów słabo-przepuszczających wodę.  
 4. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (we wszystkich branżach) na           budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą  (roboty nie wymagające pozwolenia na budowę) opracowanego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego.
 5. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (we wszystkich branżach) dla budowy  dużego placu zabaw.
 6. Wykonanie kosztorysu ofertowego.
  1. Uzyskanie postanowienia o braku sprzeciwu administracji budowlanej na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,  będących w zakresie realizacji ww. zadania.
 7.  Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji (każde opracowanie w 1 egz. + płyta CD).
 8.  Uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego.
 9. Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji pracbudowlanych (II etap) obejmuje budowę dużego placu zabaw oraz  zagospodarowanie terenu, zgodnie z wykonanym projektem placu zabaw,
  a także wszystkich prac jakie  z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania  zadania   w  ww. zakresie.

 

§ 2

 1. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub jego części, na Zamawiającego :
  1. Przechodzi własność opisanych w umowie oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań.
  2. Przechodzi nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.
  3. Przechodzi nieodpłatnie prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.
  4. Przechodzi nieodpłatnie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 2. Zamawiający może korzystać nieodpłatnie z utworu, o którym mowa w przepisach ustawy
   z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie używania.
 3. W zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.
 4. W zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki,  adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.
 5. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 6. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
 7. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 5 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 

 

 

§3

 1. Zamawiający przewiduje następujące etapy płatności:
  1. Wynagrodzenie ryczałtowe za I etap (3% wartości przedmiotu umowy)  w wysokości: …………………………………….

/słownie: ......................................................................................................................./ .

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe za II etap (97% wartości przedmiotu umowy) w wysokości: ………………..

/słownie: ......................................................................................................................./, zgodnie
 z ofertą cenową Wykonawcy  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 1.  Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Numer rachunku Wykonawcy dla dokonywania płatności wynikających z umowy: ..................................................................................................
 3. Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga natychmiastowego pisemnego  informowania Zamawiającego.
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
 5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów
  i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania
  w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.

 

§ 4

 1. Termin wykonania zamówienia:
  1. Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji dużego  placu zabaw w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. Koncepcja musi zawierać część  opisową, plan zagospodarowania placu zabaw  (w tym rozmieszczenie urządzeń ze strefami bezpieczeństwa, przekrój z opisem warstw), wykaz urządzeń przeznaczonych do montażu  oraz ich kolorowe ilustracje, np. zdjęcia, rysunki, itp. Wszystkie urządzenia muszą spełniać warunki określone w programie funckonalno-użytkowym. Zamawiający w ciągu 5 dni zaopiniuje ww. koncepcję.
  2. Uzyskanie potwierdzenia o niezgłoszeniu przez administrację budowlaną sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (dotyczy m.in.: budowy placu zabaw, instalacji odwadniającej, ogrodzenia) – 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji na realizację robót  w terminie do
    21dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
   1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 65 dni kalendarzowych od dnia  zawarcia umowy.
  4.  Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy
    w terminie określonym w ust.1.

 

§ 6

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne.

2.  Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego na wykonanie robót i wyposażenie oraz 60 miesięcy na nawierzchnię syntetyczną od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót . Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 1. Okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

 

§ 7

 1. Zamawiający zobowiązuje się:
  1.  Dokonać odbioru wykonanej dokumentacji projektowej.
 2.  Przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
 3.  Dokonać odbioru wykonanych prac.
 4.  Zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.  
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania
  z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania.
 6. Zamawiającego reprezentować będzie:………………………………………………
 7. Funkcję inspektora nadzoru-koordynatora sprawować będzie ………………………..

 

§8

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie realizacji robót budowlanychokreślony w § 1 ust 3, w terminie, z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy.
 2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się :
  1. Przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym:
   1. wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,
   2. doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru,
   3. oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny
     i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy,
   4. zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy,
   5. wykonać roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe,
   6. zaopatrzyć się we wszelkiego rodzaju sprzęt, narzędzia i urządzenia konieczne
    do użycia  w celu wykonania przedmiotu umowy.
  2. Przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy,     bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy      pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im  danych
    i informacji wymaganych przepisami.
  3. Podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu        uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych         ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy.
  4. Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.
  5. Roboty w trakcie trwania roku szkolnego wykonywać ze szczególną ostrożnością, w czasie uzgodnionym z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie.
   1. Usunąć niezwłocznie ujawnione usterki.
  6. Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu         sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.
  7. Wykonać próby i sprawdzenia  przewidziane warunkami technicznymi wykonania
    i  odbioru robót budowlano-montażowych.

9) Przy wykonywaniu robót budowlanych stosować jedynie wyroby budowlane
  z  materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego.

10) Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

 1. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

                  Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

11) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności        poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)        odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

12)  Kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami  Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

13) Wykonać pomiary geodezyjne wykonanych obiektów i sporządzić powykonawczą         inwentaryzację  geodezyjną z potwierdzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji         Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjęciu ww. dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

14)   Sporządzić i uzgodnić  dokumentację powykonawczą oraz przekazać ją  Zamawiającemu.

15)   Uporządkować teren budowy po zakończeniu robót, jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w tym dokonać na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

16) Zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające         stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 1. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie: ......................................
  nr uprawnień budowlanych ................ z roku ........
 2. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy
  i kierownicy robót ), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

 

§ 9

 1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców. Zawarcie umowy
  z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.
 3. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie potrącone
  z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Płatnika do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
 4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w ust 1, przekazanego Zamawiającemu
  w formie oświadczenia.
 5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

Nazwa i adres podwykonawcy:  ...............................................................................

Zakres robót:  .............................................................................................................

Pozostały zakres robót  Wykonawca wykona siłami własnymi.

 1. Wykonawca wykona osobiście następujący zakres robót: ………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

 1. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
  1. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust 6 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.                                                      

 

§ 10

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje  udziału podwykonawców zobowiązuje się wykonać siłami własnymi i z własnych materiałów  cały zakres rzeczowy robót.                 

 

§ 11

 1. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:
 2. Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia.  Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy.
 3. Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej.
 4. Harmonogram finansowo-rzeczowy.

 

§ 12

 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie : ..........................., / słownie :  ........../ tj.10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie cenowej,  najpóźniej 
  w dniu podpisania umowy.
 2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowych.
 4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gotówki należy wnieść na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Szczecin  Bank PEKAO  S.A. II o/ Szczecin nr 85 1240 3927 1111 0010 1727 5186.

 1. Wykonawca dostarczy kserokopię dokumentu wpłaty.
 2. 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, w tym 30 % zabezpieczenia  musi obejmować okres rękojmi + 15 dni.
 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
  z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1)   zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy,

2)  termin obowiązywania gwarancji,

 1. miejsce i termin zwrotu gwarancji.
 2. Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Zamawiającego w formie gotówki nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:
  1. 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
    i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
  2. 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi. 

 

 

 

 

§ 13

 1.  Zapłata będzie realizowana na podstawie  faktury końcowej za wykonane i odebrane roboty, będące przedmiotem odbioru  końcowego, zgodnie z § 3 niniejszej umowy  i protokołem odbioru robót. Kopia protokółu odbioru stanowi integralny  załącznik do faktur.
 2. W przypadku udziału Podwykonawców faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć „Oświadczenie Podwykonawców”, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, że Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu umowy  i w związku z tym Podwykonawcy nie będą zgłaszali żadnych roszczeń z tego tytułu. W przypadku nie dołączenia oświadczenia faktura końcowa będą zwracane Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 
 3.  Płatnikiem faktur jest ZS Nr 9 w Szczecinie.
 4. Terminy płatności należności: rozliczenie  końcowe - 16 dni od daty odbioru faktury wraz
  z protokołem z bezusterkowego odbioru robót lub protokołem stwierdzającym usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru robót  przez ......................................
 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie.
 6. Zamawiający oświadcza, że:
  1. upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.
  2. Płatnik posiada numer identyfikacji podatkowej NIP  8513025498.        
  3. Nazwa i adres płatnika: Zespół Szkół  Nr 9 w Szczecinie 71-826, ulica Ks. Dąbrówki10, tel. (91) 4538767.

 

                                                             § 14

 1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy:
  1. Zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
   w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
  2. Zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego robót jest możliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zgodnie z art. 6471kc. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.
  3. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
  4. Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy.
  5. Zmianie uległy stawki podatku VAT.
  6. Zmiany w kolejności terminów wykonywania robót budowlanych.
  7. Warunki  atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływające na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy.
 2. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając  pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

 

§ 15

 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
   na niżej opisanych zasadach.
  1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczone za każdy dzień zwłoki,
   2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady
    w wysokości 0,8 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
   3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za odstąpienie od  umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
   4. 2 000,00 zł za zgłoszenie do odbioru wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.
  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień publicznych.
  3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
  4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
   1. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
   2. za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

6.  Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust.1.

 1. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu rękojmi Zamawiający wzywa dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia usterek Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usuwaniem usterek. Jeżeli koszt usunięcia usterek przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia usterek, a następnie przysługuje mu prawo dochodzenia różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, a faktycznym kosztem usuwania usterek na drodze sądowej. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy nie usunie usterek pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia usterek poniesionych przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy.

 

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:  

jeden dla  - Wykonawcy,

jeden dla Zamawiającego – Zespołu Szkół  Nr 9 w Szczecinie.

 

       ZAMAWIAJĄCY :                                                                            WYKONAWCA :

 

 

                                                                                             

 

 

 

           

Załącznik Nr 2 do umowy

 

 

Warunki gwarancji

 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi  i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 9, ul. Ks. Dąbrówki 10 71-826 Szczecin. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj.

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

 

 1. Termin udzielonej gwarancji wynosi 36miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót na wykonane roboty i wyposażenie oraz 60 miesięcy na nawierzchnie syntetyczne licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
 2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach
  i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku
  z wystąpieniem wady.
 3. Zamawiającego  reprezentuje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie.
 4. Dyrektor ZSO Nr 3 zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Dyrektor ZSO Nr 3 może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie
  14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.
 7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
 8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor ZS Nr 9  zgłasza Wykonawcy telefonicznie,
   a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
 9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Dyrektor ZS Nr 9 może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 10. Dyrektor Zespołu Szkół  Nr 9 ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 11. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół  Nr 9.
 12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
 13. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 w Szczecinie.

 

 

WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Załącznik Nr 3 do umowy

 

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania
pn.
wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi  i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 9 w Szczecinie 71-826, ul. Ks. Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj”.

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

 

 

Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania firmy

Nazwa firmy …………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

 

 1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy  Nr    …. z dnia ……. z firmą

…………………………………..wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia
zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

 1.  Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę    ………… zł  brutto

słownie……………………………. zł i stanowi ona bieżące rozliczenie ww. umowy powykonawczej.

 1. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

 

 

 

 

 

                                                                                      …………………………………..

                                                                                            Data, pieczęć i podpis

 

 

               Załącznik do SIWZ

 

 

 

 

PROGRAM   FUNKCJONALNO  -  UŻYTKOWY

 

 

 

Zamawiający:                     Gmina MIASTO SZCZECIN

 

Adres:                                    Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

 

 

Nazwa zamówienia:         Zaprojektowanie i wykonanie PLACU ZABAW wg programu „RADOSNA SZKOŁA” przy ZS  nr 9 ul. Dąbrówki 10 , Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia wg CPV:

 

45.11.27.23-9  - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

71.32.00.00-7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

37535200 – Wyposażenie placów zabaw

45236210-5 – Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Arch. Anna Flicińska

 

 

 

 

 

czerwiec 2011

 

 

 

Spis zawartości opracowania:

 

Część opisowa

 

1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, oraz zakres robót budowlanych

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

 

3. Część informacyjna

 

Część graficzna

 

 1. KONCEPCJA POGLĄDOWA USYTUOWANIA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie małego szkolnego placu zabaw w ramach programu rzadowego „Radosna Szkoła” – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 7 lipca 2009r.  w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopniaDz. U. Nr 110, poz. 915 z późniejszymi zmianami.

Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj.

 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, oraz zakres robót budowlanych

 

Inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu nastepujacymi elementami:

 

PLAC ZABAW

Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu zabaw (duzego) i wydzieleniu:

- strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) o powierzchni ~240 m²

- strefy komunikacyjnej (ścieżka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna) o powierzchni ~50 m²

- strefy zielonej pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy)) o powierzchni ~210 m²

 

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

Place zabaw należy wyposażyć w urządzenia (lub ich zestawy) niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym oraz w elementy dodatkowe takie, jak:

Ławeczki

kosze na śmieci

tablica informacyjna z regulaminem

tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania

 

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Dojścia do placu zabaw z kostki brukowej lub płyt chodnikowych.

Należy przyjąć średnio powierzchnie ciągów utwardzonych ~ 50m2

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ( opis  stanu istniejącego)

 

Lokalizacja terenu inwestycji.

Teren lokalizacji inwestycji obejmuje północno – wschodnią część  działki nr 2/20, obręb 62 nad Odrą, znajdującą się na terenie miasta Szczecin przy Zespole Szkół nr 9, na  ul. Ks. Dąbrówki 10 w Szczecinie.

 

Na obszarze  przeznaczonym  pod realizacje przedmiotowej inwestycji obecnie znajduje się teren zielony obsiany trawą z zielnią wysoką  (z jednej strony przylega on do granicy działki, z drugiej do ciągu komunikacyjnego prowadzącego do  budynku szkoły) oraz plac asfaltowy o powierzchni ok. 330m2 (asfalt wraz z podbudową przeznaczony do rozbiórki).

 

Dane informacyjne dla działek:

• właściciel - Gmina Miasto Szczecin,

 

Istniejące zainwestowanie kubaturowe.

Na terenie działki  znajduje się budynek szkoły oraz dodatkowe zagospodarowanie w formie boisk, ciągów komunikacyjnych, placu zabaw,trybun,bieżni, budynku zaplecza bieżni, śmietników, ławek i innych elementów małej architektury. Teren jest ogrodzony.

 

Infrastruktura techniczna

Na terenie działki znajdują się następujące sieci i przyłącza:

wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, gazowa, cieplna.

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

 

Plac zabaw realizowany wramach programuRADOSNEJ SZKOŁY ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.

Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

 

1. Projekt budowlano – wykonawczy (w 3 egzemplarzach).

Projekt musi zawierać:

1.1 Część opisową oraz dokumentację rysunkową obejmującą następujące rysunki:

- sytuacja,

- plan zagospodarowania terenu placem zabaw i ciągami komunikacyjnymi

- przekroje konstrukcyjne nawierzchni,

- wykaz wyposażenia,

1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Podstawą do sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego jest uzgodniona z użytkownikiem koncepcja, którą wykonawca ma obowiązek wykonać w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy.

 

2. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW

Nawierzchnię placu ma  stanowić nawierzchnia syntetyczna, wylewanana placu budowy o następujących parametrach:

 

- bezpieczna nawierzchnia syntetyczna  (na której zostaną zamontowane urządzenia placu zabaw), amortyzująca upadek dziecka z wysokości 1,5m,(lub wyższej – w zależności od doboru urządzenia zabawowego) w kolorze pomarańczowym RAL 2011- Tieforange (ok. 240m2)

oraz

- nawierzchnia syntetyczna (w strefie komunikacyjnej) w kolorze niebieskim RAL 503 – Saphirblau (ok. 50 m2).

Nawierzchnia zainstalowana na placu zabaw  powinnna być zgodna z normą PN-EN 1177.

Inwestor nie dopuszcza  zastosowania nawierzchni z płytek.

Nawierzchnię należy wykonać na podbudowie z kruszyw o odpowiedniej nośności i zapewnić jej odwodnienie. Zaleca się  wykonać drenażwgłębny pod całością placu . Wykonanie drenażu jest obligatoryjne przy stwierdzeniu występowania w miejscu lokalizacji placu gruntów słabo-przepuszczalnych wodę.

Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem betonowym pokrytym nakładką z poliuretanu w odpowiednim kolorze (pomarańcz, niebieski).

 

3.WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW

 

Urządzenia  przeznaczone do instalacji na placu zabaw muszą  posiadać  co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Sprzęt zainstalowany na placu zabaw  powinien być zgodny z normą PN-EN 1176.

Mocowanie urządzeń do podłoża wg wytycznych producenta.

Podstawowy materiał konstrukcji urządzeń – stal.

 

PROPONOWANE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW (z ofert firmy Wehfritz):

 

- Bujak konik morski x2szt.

  

 

- talerzyki do balansowania x1szt.

 

- huśtawka z ptasim gniazdem x1szt.

 

 

- statek ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową x1szt.

 

 

 

UWAGA: Podane powyżej ilustracje należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy  określający funkcje danego urzadzenia.

 

 

 

 

4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE PLACU:

 

Tablica informacyjna

Na placu zabaw należy umieścić tablicę zawierającą regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego ‘RADOSNA SZKOŁA’ „

Oraz tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad ich bezpiecznego użytkowania .

 

Ogrodzenie placu od strony terenu szkolnego (metalowe)

- przęsła typu panelowego o wys. 1,2m zakończone od góry łukowo

- furtki systemowe x 2szt., otwierane na zewnątrz

- ogrodzenie ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor niebieski RAL 503

 

Ławki x4szt.

 

Kosze na śmiecix 2szt. – metalowe lub  betonowe

 

Ciągi piesze:

Dojścia od placu zabaw z brukowej kostki betonowej lub płyt chodnikowych na odpowiedniej podbudowie z kruszyw.

 

 

5) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 7 lipca 2009rw sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia . Dz. U. Nr 110, poz. 915 z późniejszymi zmianami.

- Ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207; poz. 2016 z póz. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75; poz. 690 z

póz. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 10 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133/,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072),

 

2. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

2.1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu do akceptacji przed dokonaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

2.2 Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy- przestrzeń, w

której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez  urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.

2.3 Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia,

roboty rozbiórkowe i porządkowe,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej,

telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,

3) dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do Użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

4) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robót;

5) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

6) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub Użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

7) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów

niezbędnych przy odbiorze;

8) przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż

na terenie budowy.

 

3. Odbiór końcowy:

3.1 Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.

3.2 Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) dokumentację powykonawczą,

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób

i sprawdzeń, instrukcje Użytkowania, dokumenty gwarancyjne, mapy geodezyjne i

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp) potwierdzające, że

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane

(opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników

robót branżowych),

4) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, dokumenty dotyczące

nawierzchni

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 

3.1 Inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy  - podlega zgłoszeniu.

 

3.2 Działka stanowi własność Gminy Miasto Szczecin. Zamawiający oświadcza, iż

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

3.3 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów

prawa i Polskich Norm:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414, z poźn. zm.).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz.

1360).

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny.

· spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobów do Użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

· PN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

 

3.4 Informacje dodatkowe.

− Zamawiający nie dopuszcza etapowej realizacji zamówienia.

- Przed przystąpieniem do opracowania przedmiotu zamówienia w zakresie

placu zabaw Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację

Zamawiającego dla przyjętego rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do

proponowanych rozwiązań

− Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczne wynosi 60 miesięcy.

− Wymagany okres gwarancji na zamontowany sprzęt  wynosi 36 miesięcy.

− Wskazane jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną

i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KONCECPJA POGLĄDOWA USYTUOWANIA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

           Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 194294-2011 z dnia 2011-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN. WYBUDOWANIE DUŻEGO PLACU ZABAW WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI BEZPIECZNYMI I CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 W SZCZECINIE 71-826 , UL. KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI...
Termin składania ofert: 2011-07-25

--------------------------------------------------------------------------------


Szczecin: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 9 ul. Ks. Dąbrówki 10 71-826 Szczecin. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj
Numer ogłoszenia: 205333 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194294 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 9, ul. Księżnej Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 45 38 767, faks 91 45 38 767.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 9 ul. Ks. Dąbrówki 10 71-826 Szczecin. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. wybudowanie dużego placu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 9 ul. Ks. Dąbrówki 10 71-826 Szczecin. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.23.62.10-5, 71.32.00.00-7, 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Rządowy Program Radosna Szkoła.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AJABAMA.PL S.C., ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 227550,00

Oferta z najniższą ceną: 227550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 229990,00

Waluta: PLN.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zepół Szkół nr 9 informuje, że w dniu 29.08.2011 roku została zawarta umowa na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod nazwą wybudowanie dużego planu zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi i całą infrastrukturą przy Zespole Szkól nr 9 w Szczecinie 71-826 ul .Ks. Dąbrówki 10. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj"


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/07/11
udostępnił: Zespół Szkół Nr 9 ul. Ks. Dąbrówki 10 71-826 Szczecin, wytworzono: 2011/07/11, odpowiedzialny/a: Felicja Stryrczula, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/28 13:22:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 13:22:05 modyfikacja wartości
Felicja Styrczula 2011/09/16 14:16:14 modyfikacja wartości
Felicja Styrczula 2011/09/16 14:14:51 modyfikacja wartości
Felicja Styrczula 2011/07/28 14:46:49 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/12 12:02:47 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/12 11:59:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/12 11:58:09 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/12 11:57:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/11 15:30:08 modyfikacja wartości
Felicja Styrczula 2011/07/11 15:22:12 nowa pozycja