Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup energii elektrycznej dla 547 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.7.2016.EJ
Szczecin, dnia 29.07.2016 r.

Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Zakup energii elektrycznej dla 547 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Oferta nr 2
Nazwa: ENEA S.A.
Adres: Ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Nazwa: Tauron Sprzedaż Sp. z o. o.
Adres: Ul. Łagiewnicka 60, 30 – 417 Kraków
Liczba pkt w kryterium cena – 96,73 pkt

Oferta nr 2
Nazwa: ENEA S.A.
Adres: Ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/07/29
IV
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2016/07/29, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 10:20:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 10:20:01 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2016/07/29 10:31:38 nowa pozycja