Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

OŚWIETLENIE BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL. KARŁOWICZA 28 i PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosrir.szczecin.pl


Szczecin: OŚWIETLENIE BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL. KARŁOWICZA 28 i PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE
Numer ogłoszenia: 304582 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:OŚWIETLENIE BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL. KARŁOWICZA 28 i PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie oświetlenia boisk piłkarskich przy ul. Karłowicza 28 i przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: części I dotyczy wykonania oświetlenia boiska piłkarskiego wraz z liniami zasilającymi przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie część II dotyczy wykonania treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 3. Zakres zamówienia obejmuje dla : 1) części I - oświetlenie boiska piłkarskiego wraz z liniami zasilającymi przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie - wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do siwz. w skład której wchodzi: a) projekt budowlany - branża elektryczna b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót - d) zamawiający wyłącza z realizacji zadania wykonanie linii kablowej zasilania kortów tj. całego działu 3 (pkt. 3.41;3.42; 3.43; 3.44) przedmiaru robót, e) 16 szt. opraw wraz z układami zapłonowymi oraz 6 szt. słupów wraz z poprzeczką stanowią materiał zamawiającego (zgodnie z przedmiarem robót), który zostanie przekazany wykonawcy 2) części II - oświetlenie treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie - wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do siwz w skład której wchodzi: a) projekt budowlany b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych c) przedmiar robót d) 6 szt. słupów z poprzeczką stanowią materiał zamawiającego, który zostanie przekazany wykonawcy 3) wspólne dla obu części zamówienia: a) opracowanie projektu powykonawczego dla każdej części zamówienia odrębnie, który musi być kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i ma zawierać niezbędne opisy i rysunki wykonawcze, b) zamawiający posiada pozwolenia na budowę c) wszystkie 12 szt. słupów zmagazynowane są na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie d) fundamenty pod słupy oświetleniowe mogą być wykonane : - gotowe, dobrane do rodzaju słupów zamawiającego lub - zaprojektowane przez konstruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowym e) oprawy montowane wg projektu muszą bezwzględnie - oprócz parametrów podstawowych -spełniać wymóg ograniczenia olśnienia tj. zastosowanie takiej optyki lamp, która pozwoli na maksimum światłości przy 600 oraz ostre odcięcie światła przy 800. Właściwe ustawienie opraw należy potwierdzić protokołem pomiarów natężenia oświetlenia dla każdego boiska..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Wadium należy wnieść w wysokości 1) w części I - 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), 2) w części II - 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 29.09.2014 r. do godziny 9:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. UWAGA: Wykonawca powinien wyraźnie oznaczyć część/części, na które wnosi wadium np. w tytule przelewu. Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, powinien zsumować kwoty wadium właściwe dla tych części, na które składa ofertę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną polegająca na wykonaniu instalacji oświetleniowej zewnętrznej przy zastosowaniu co najmniej 6 szt. słupów o wysokości minimum 8 m ustawionych na fundamentach.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko: a) kierownik budowy-wymagane kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub wyższe b) kierownik robót elektrycznych - wymagane kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych w ograniczonym zakresie lub wyższe oraz - świadectwa kwalifikacyjne w zakresie uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku odpowiednio eksploatacji i dozoru. Uwaga: zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w lit. a) i lit. b)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom wykonawcy maja dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) opis materiałów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 5 siwz.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ, 2) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) panowania niesprzyjających warunków atmosferycznych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa pracowników i uniemożliwiających w szczególności: prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Obowiązkiem Kierownika budowy jest sporządzenie notatki/wpisu w dzienniku budowy podającego termin i przyczynę opóźnienia wykonania przedmiotu umowy. c) siły wyższej, klęski żywiołowej, d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy, 3) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 5) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 6) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji, 7) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych, 8) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy zostanie ustalony nowy termin realizacji oraz zmianie ulegnie wynagrodzenie, 9) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) 10) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na termin realizacji robót 11) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. - z tym, że każda ze wskazanych w lit. a) i lit. c) zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: a. stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, b. koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, c. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekobenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, d. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. e. nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 12) Zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, 13) Zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 14) W przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:29.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: części I dotyczy wykonania oświetlenia boiska piłkarskiego wraz z liniami zasilającymi przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:3. Zakres zamówienia obejmuje dla : 1) części I - oświetlenie boiska piłkarskiego wraz z liniami zasilającymi przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie - wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do siwz. w skład której wchodzi: a) projekt budowlany - branża elektryczna b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót - d) zamawiający wyłącza z realizacji zadania wykonanie linii kablowej zasilania kortów tj. całego działu 3 (pkt. 3.41;3.42; 3.43; 3.44) przedmiaru robót, e) 16 szt. opraw wraz z układami zapłonowymi oraz 6 szt. słupów wraz z poprzeczką stanowią materiał zamawiającego (zgodnie z przedmiarem robót), który zostanie przekazany wykonawcy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: część II dotyczy wykonania treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:2) części II - oświetlenie treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie - wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do siwz w skład której wchodzi: a) projekt budowlany b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych c) przedmiar robót d) 6 szt. słupów z poprzeczką stanowią materiał zamawiającego, który zostanie przekazany wykonawcy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 22.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/09/12
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2014/09/12, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 09:24:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 09:24:58 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2014/09/12 12:58:12 nowa pozycja