Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa żywności dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 i przy ul. Rydla 49


Dostawa żywności dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 i przy ul. Rydla 49

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4885288, 4487222, faks 091 4885288.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cks.szczecin.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://mazurska.cks.szczecin.pl/przetargi-ab26-200.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 i przy ul. Rydla 49.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1 a - 1 b do siwz; w zależności, na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mazurska.cks.szczecin.pl/przetargi-ab26-200.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 70-424 Szczecin sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 70-424 Szczecin sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin dnia 15.12.2011r.

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Kształcenia Sportowego

70-424 Szczecin, Mazurska 40

Znak sprawy: CKS/M/2233-2/11

Dotyczy informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Zakup i dostawa żywności dla Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy                             ul. Mazurskiej 40, 70-424 Szczecin i Rydla 49, 70-783 Szczecin”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, iż                                                                       w przedmiotowym postępowaniu na najkorzystniejszą ofertę  w Grupie I – Mięso, drób i wędliny, Zamawiający uznał:

Nazwa (firma):                 Dariusz Watral MADAR

Siedziba i adres:               Ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin                                                   

Uzasadnienie wyboru oferty:  oferta ww wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, iż                                                                    w przedmiotowym postępowaniu na najkorzystniejszą ofertę  w Grupie II – Warzywa surowe i kiszonki, Zamawiający uznał:

Nazwa (firma):                 Zbigniew Kusiak i Halina Kusiak Spółka Jawna   ZBOREK

Siedziba i adres:               Przecław 150, 72-005 Przecław

Uzasadnienie wyboru oferty:  oferta ww wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

 

Streszczenie ocen i porównania złożonych ofert w:

GRUPA I

1)

Adam Borek i Sławomir Borek  Handel i Usługi Spółka Cywilna

Ul. I Armii Wojska Polskiego 3, 73-200 Choszczno

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała  96,81  punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

2)

Adam Chomicz, Warzywa - Owoce

Ul. Inspektora 24, 74-220 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała  87,22  punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

 

3)

Zbigniew Kusiak i Halina Kusiak Spółka Jawna,   ZBOREK

Przecław 150, 72-005 Przecław

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała  100 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

4)

Andrzej Bułatewicz,  P.H.U BULNEX

Al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała  89,12  punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

5)

Marek Rupiński,  Handel Art. Spożywczymi RYBKA

Ul. Szafera 8/3,  71-211 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała  84,41  punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

6)

Dariusz Rosiński, Waldemar Kałamaja,  F.H.U SCORPION Spółka Cywilna

Ul. Chlebowa 39, 71-006 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 58,27  punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

GRUPA I

1)

Dariusz Watral,  MADAR

Ul. Autostrada Poznańska 1,  71-001 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 100  punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że umowa może być zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, ponieważ zachodzą okoliczności wskazane w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/12/07
udostępnił: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Mazurska 40 Szczecin, wytworzono: 2011/12/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/29 13:15:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/29 13:15:19 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/12/15 15:00:36 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/12/08 09:02:47 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/12/07 13:58:16 nowa pozycja