Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo -Rehabilitacyjnego "Agawa" w Mrzeżynie


Szczecin: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie
Numer ogłoszenia: 101176 - 2010; data zamieszczenia: 12.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego Agawa w Mrzeżynie 2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w okresie od 7 maja 2010 r. do 4 października 2010 r. i dotyczy wykonania następującej ilości przewozów na wymienionych niżej trasach: 1) 30 przewozów osób niepełnosprawnych na trasie Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny Agawa w Mrzeżynie - Kołobrzeg Dworzec PKP - Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny Agawa w Mrzeżynie. Z powodu remontu odcinka drogi i mostu w miejscowości Dźwirzyno przejazd odbywał się będzie przez miasto Trzebiatów. 2) 5 przewozów osób niepełnosprawnych na trasie Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny Agawa w Mrzeżynie - Trzęsacz, Trzęsacz - Mrzeżyno Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny Agawa..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 07.05.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-0504 Szczecin (pok. nr 21).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2010 godzina 09:00, miejsce: siedziba Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie przy ul. Czesława 9, sekretariat (pok. nr 24).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowaniaGmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
ul. Czesława 9
70 – 504 Szczecin
Informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług transportowych na potrzeby Ośrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnego „Agawa” w Mrzeżynie” zostało unieważnione.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Nie złożono żadnej oferty.
Szczecin, dnia 21 kwietnia 2010 r. 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/04/12
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/04/12, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:26:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:26:50 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2010/04/21 12:03:35 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2010/04/21 11:58:54 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2010/04/12 10:56:04 nowa pozycja