Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie


Szczecin: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI ZSO NR 4 W SZCZECINIE
Numer ogłoszenia: 498158 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , ul. Romera 2, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 94 052, faks 0-91 43 94 047.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI ZSO NR 4 W SZCZECINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Dla części 1a produkty mleczarskie, kod CPV 15500000-3 2) Dla części 1b artykuły spożywcze, kod CPV 15800000-6 3) Dla części 1c świeże warzywa i owoce, kod CPV 03200000-3 4) Dla części 1d produkty zwierzęce, mięso i wędliny kod CPV 15100000-9 5) Dla części 1 e pieczywo i wyroby cukiernicze kod CPV 15810000-9.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W CELU POTWIERDZENIA, ZE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY -OPIS PRODUKTU RÓWNOWAŻNEGO, JEŻELI WYKONAWCA ZAPROPONOWAŁ PRODUKT RÓWNOWAŻNY ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM XIV PKT. 4 SIWZ.W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ JEDEN DOKUMENT.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. ofertę cenową zgodnie z rozdziałem I pkt 3 siwz: W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2. odpowiednie pełnomocnictwa: Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 siwz) 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4. kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a lub 1b lub 1c lub 1 d lub 1 e do niniejszego siwz w zależności od tego na którą część wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zso4.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZSO NR 4 UL. ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN POK.117 KONTAKT P. IZABELA SZYGENDA TEL. 502-890-296 LUB 9143-94-052 W.45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: ZSO NR 4 UL. ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN POK.112 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PRODUKTY MLECZNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 A DO SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 B DO SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 C DO SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I WĘDLINY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 D DO SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 E DO SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

 


 

 


 


Załączniki:


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Informacja o zawarciu umowy:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę żywności”, dotyczy części 1 A na dostawy  produktów mlecznych.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z póź. zmian.)

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Nazwa (firma  CZG Dariusz Łobacz oferta nr 14

Siedziba i adres71-115 Szczecin, ul. Świerczewska 2.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  określonym w siwz.(najniższa cena)

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa (firma)  Jartom Jarosław Jaworowicz s.j. oferta nr 16

Siedziba i adres 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 2 k.

Liczba uzyskanych punktów:97,80/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma)  Hurtownia Wielobranżowa Rojan oferta nr 1

Siedziba i adres Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

Liczba uzyskanych punktów:76,05/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Nazwa (firma)  CZG Dariusz Łobacz oferta nr 14

Siedziba i adres 71-115 Szczecin, ul. Świerczewska 2.

Liczba uzyskanych punktów:100/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma)  SOT    oferta nr 10

Siedziba i adres 15-959 Białystok, ul.  Handlowa 4

Liczba uzyskanych punktów:97/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucono następujące oferty Wykonawców:    - NIE ODRZUCON

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż wykluczono z postępowania następujących Wykonawców: - NIE WYKLUCZONO

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP informuję -  przewidywany termin podpisania umowy  02.01.2014 r.

Dotyczy:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w części 1 B na „dostawę żywności” artykuły spożywcze.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zmian.)

informuje, iż w  przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Nazwa (firma) CZG Dariusz Łobacz oferta nr 14

Siedziba i adres 71-115 Szczecin, ul. Świerczewska 2.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  określonymi w siwz.(najniższa cena).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa (firma) F.H.U.  CHEM – AJ  s.c. oferta nr 11

Siedziba i adres  70-112 Szczecin, ul. Starkiewicza 1 a

Liczba uzyskanych punktów: 97,67/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma) CZG Dariusz Łobacz oferta nr 14

Siedziba i adres 71-115 Szczecin, ul. Świerczewska 2.

 Liczba uzyskanych punktów: 100/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma) PPUH  PIK  oferta nr  8

Siedziba i adres  73-110 Stargard Szczeciński ul. Rzeźnicza 6-8

Liczba uzyskanych punktów: 88,15/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucono następujące oferty Wykonawców:    - NIE ODRZUCONO

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż wykluczono z postępowania następujących Wykonawców: - NIE WYKLUCZONO

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP informuję -  przewidywany termin podpisania umowy  02.01.2013 r.

 

 

Dotyczy:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w części 1 D na „dostawę żywności” artykuły mięsne i wędliny.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zmian.)

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

 

Nazwa (firma) Rojan  Hurtownia Wielobranżowa oferta nr 1

Siedziba i adres Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  określonymi w siwz.(najniższa cena)

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa (firma) Madar oferta nr 9

Siedziba i adres ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin

 Liczba uzyskanych punktów: 99,97/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma) Rojan  Hurtownia Wielobranżowa oferta nr 1

Siedziba i adresZąbrowo 30, 78-120 Gościno

 Liczba uzyskanych punktów:100/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma) Byk s.j. oferta nr 3

Siedziba i adres ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin

 Liczba uzyskanych punktów: 84,34/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma) BISSA Sp. z o.o.  oferta nr 5

Siedziba i adres ul. Usługowa 6 a 73-110 Stargard Szczeciński

 Liczba uzyskanych punktów: 99,38/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucono następujące oferty Wykonawców:    - NIE ODRZUCONO

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż wykluczono z postępowania następujących Wykonawców: - NIE WYKLUCZONO

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP informuję -  przewidywany termin podpisania umowy  02.01.2014 r.

 

Dotyczy:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w części 1 E na „dostawę żywności” artykuły piekarnicze i cukiernicze.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zmian.)

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

 

Nazwa (firma)Ciastkarnia – Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych Wiesław Żelek

oferta nr 15

Siedziba i adresul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  określonymi w siwz.(najniższa cena)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa (firma) Ciastkarnia – Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych Wiesław Żelek

oferta nr 15

Siedziba i adres ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski

 Liczba uzyskanych punktów: 100/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

 

Nazwa (firma) Społem P.S.S. oferta nr 7

Siedziba i adresul. Konstytucji 3-go Maja 19, 72-100 Goleniów

 Liczba uzyskanych punktów:84,32/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma) Rex s.j.oferta nr 2

Siedziba i adres ul. Mickiewicza 32, 72-420 Dziwnów

 Liczba uzyskanych punktów: 96,43/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucono następujące oferty Wykonawców:    - NIE ODRZUCONO

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż wykluczono z postępowania następujących Wykonawców: - NIE WYKLUCZONO

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP informuję -  przewidywany termin podpisania umowy  02.01.2014 r.

 

Dotyczy:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  w części 1 C na „dostawę żywności”, świeżych warzyw i owoców.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zmian.)

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą wybrano ofertę

 

Nazwa (firma) Warzywa i Owoce Adam Chomicz oferta nr 6

Siedziba i adres  71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  określonymi w siwz.(najniższa cena).

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa (firma) Zborek s.j. oferta nr 4

Siedziba i adres  Przecław 150, 72-005 Przecław

Liczba uzyskanych punktów:96,28/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma) Warzywa i Owoce Adam Chomicz oferta nr 6

Siedziba i adres  71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24...

Liczba uzyskanych punktów:100/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację

Nazwa (firma) Baljo Hurt – Detal  oferta nr 17

Siedziba i adres  Police 72-010  ul. Szkolna 2

Liczba uzyskanych punktów:97,48/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

 

Nazwa (firma) Rybka Marek Rupiński  oferta nr 13

Siedziba i adres  71-211 Szczecin, ul. Szafera 8/3

Liczba uzyskanych punktów:84,89/100. (wyszczególnić punktację z poszczególnych kryteriów oraz podać łączną punktację)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucono następujące oferty Wykonawców:    - NIE ODRZUCONO

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż wykluczono z postępowania następujących Wykonawców: - NIE WYKLUCZONO

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP informuję -  przewidywany termin podpisania umowy  02.01.2014 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/12/04
udostępnił: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, wytworzono: 2013/12/04, odpowiedzialny/a: Izabela Szygenda, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/03/12 13:17:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/03/12 13:17:38 modyfikacja wartości
Izabela Szygenda 2014/01/17 13:52:10 modyfikacja wartości
Izabela Szygenda 2013/12/04 13:11:22 modyfikacja wartości
Izabela Szygenda 2013/12/04 12:57:15 nowa pozycja