Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych wraz z urządzeniami do ładowania każdego zestawu jednocześnie i oprogramowaniem dla SPP w Szczecinie


Szczecin: Dostawa przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych wraz z urządzeniami do ładowania każdego zestawu jednocześnie i oprogramowaniem dla strefy płatnego parkowania w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 188370 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, 421 63 20.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych wraz z urządzeniami do ładowania każdego zestawu jednocześnie i oprogramowaniem dla strefy płatnego parkowania w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń, sprzętu, akcesorii i oprogramowania: 1. 12 sztuk przenośnych rejestratorów danych, 2. 12 sztuk bezprzewodowych drukarek termicznych, 3. 3 sztuk czterostanowiskowych stacji dokujących do ładowania baterii w przenośnych rejestratorów danych wyposażonych w złącze Ethernet, 4.oprogramowania Zamawiane oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem obecnie zainstalowanym na serwerze zamawiającego. Wykonawca zapewni aplikację, współpracującą z obecnie użytkowanym przez zamawiającego oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze tj. AXED WEZWANIA, służącą do wystawiania zawiadomień o nie uiszczeniu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, spełniającą funkcje określone w siwz. Wykonawca udzieli zamawiającemu licencji na oprogramowanie dla 12 sztuk pzenośnych rejestratorów będących przedmiotem zamówienia. 5. następujących części zamiennych do drukarek Extech S 1500 użytkowanych obecnie przez zamawiającego: 1) 20 sztuk głowic drukujących, 2) 15 sztuk oryginalnych akumulatorów zamiennych, 6. 12 sztuk dedykowanych do drukarek zasilaczy sieciowych, 7. 12 sztuk futerałów na przenośne rejestratory danych, uszytych z wytrzymałej skóry w kolorze czarnym, 8. 12 sztuk futerałów na drukarki, uszytych z wytrzymałej skóry w kolorze czarnym, 9. Wykonanie, po upływie 18 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wymiany akumulatorów w przenośnych rejestratorach danych i bezprzewodowych drukarkach termicznych na fabrycznie nowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.12.31.00-8, 42.00.12.30-0, 72.26.80.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Wadium należy wnieść w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. do godz. 09:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Nr : 52 1240 3927 1111 0010 3715 5639. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzenia tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 1 dostawę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę przenośnych rejestratorów danych, drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych na kwotę minimum 50 tys. złotych brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz załącznik nr 1; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2. odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). 3.oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4. informacja o parametrach i cechach oferowanych urządzeń - załącznik nr 1a. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza sie możliwość: 1. zmian redakcyjnych umowy, 2. przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron, 3. zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, ul. czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 21A).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 24).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 188370-2011 z dnia 2011-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń, sprzętu, akcesorii i oprogramowania: 1. 12 sztuk przenośnych rejestratorów danych, 2. 12 sztuk bezprzewodowych drukarek termicznych, 3. 3 sztuk czterostanowiskowych stacji...
Termin składania ofert: 2011-07-15


Numer ogłoszenia: 197388 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:188370 - 2011 data 07.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 421 63 23, 421 63 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.1).
 • W ogłoszeniu jest:Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. do godz. 09:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Nr : 52 1240 3927 1111 0010 3715 5639. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzenia tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji..
 • W ogłoszeniu powinno być:Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) w terminie do dnia 19 lipca 2011 r. do godz. 09:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Nr : 52 1240 3927 1111 0010 3715 5639. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzenia tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 24)..
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin (pok. 24)..

 

 


Załączniki:Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/07/07
IV
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2011/07/07, odpowiedzialny/a: Elżbieta Marciniak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/06 14:34:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/06 14:34:50 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2011/08/03 10:27:28 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2011/08/03 10:24:33 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2011/07/13 12:38:10 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2011/07/07 10:24:13 nowa pozycja