Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Utrzymanie czystości w budynku przeznaczonym do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia połozonym przy ul. Starzyńskiego 2


Gmina Miasto Szczecin,
w imieniu której działa
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Utrzymanie czystości w budynku przeznaczonym do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia położonym w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2”.

1. Przedmiot zamówienia:
Utrzymanie czystości części wspólnych i gabinetów w budynku położonym przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie.
Szczegółowy opis każdej z części znajduje się w Rozdziale XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
1) utrzymania czystości części wspólnych (korytarzy, klatek schodowych), toalet oraz gabinetów lekarskich,
2) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,
3) niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,
4) usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,
5) informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieś wpływ na jakość i termin wykonywania usług,
6) bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,
7) niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
4. CPV: 91.91.00.00-9 – usługi sprzątania
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe, tj.:
a) zrealizowali lub realizują w okresie ostatnich trzech lat, przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 pracę polegającą na utrzymaniu czystości.
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. zł.

oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług podobnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
4) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. zł. W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach i przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową (W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument).
2) odpowiednie pełnomocnictwa; (Tylko w sytuacjach określonych w SIWZ).

8. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 20.11.2009 r. do godz. 10:40.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2009 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 01 (piwnica).
13. Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 421 63 23, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.


Szczecin, dnia 12 listopada 2009 r.
 


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający:                                                                                                                                 Szczecin, dnia 27 listopada 2009 r.
Gmina Miasto Szczecin
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W SZCZECINIE PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 2

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) i Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty wybrano ofertę nr 2:

ZUGS ANTEMA SP. z o.o.
al. Jana Pawła II 8 A
58 – 506 Jelenia Góra
z ceną brutto oferty wynoszącą 2,05 zł/m2/m-c


UZASADNIENIE:
WW. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W oparciu o przyjęte w postępowaniu kryterium „ceny” Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów (100).

W w przedmiotowym postępowaniu złożono 10 nw. ofert.
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Adres wykonawcy                                    Cena            Liczba punktów
1 PU GRAMOP os. Orła Białego 97/2 61 – 251 Poznań                                       3,54                          58
2 ZUGS ANTEMA Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 8A 58 – 506 Jelenia Góra           2,05                        100
3 FU ROMUS ul. Wł. Łokietka 2 70 – 255 Szczecin                                               7,62                           27
4 FHU THOMAS ul. Lubieszyńska 34 72 – 006 Szczecin                                     2,93                           70
5 JANTAR Sp. z o.o. ul. Zyg. Augusta 71 76 – 200 Słupsk                                   2,57                           80
6 IMPEL CLEANING Sp. z o.o. ul. Mieszka I 73 71 – 011 Szczecin                     2,44                           84
7 SSP Bratniak pl. Dziecka 14 70-241 Szczecin                                                     3,48                           59
8 DEWA S.C. ul. Mieszka I 73 70-111 Szczecin                                                      3,36                            61
9 ZUPH POMORZE Sp. z o.o. ul. Narutowicza 22 70 – 231 Szczecin                 2,99                           69
10 WISAG POLSKA Sp. z o.o. ul. Podgórna 67 70 – 205 Szczecin                      2,10                          98

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Szczecin, dnia 17 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9.


Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonej
w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2.

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy


Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż w wyniku postępowania przetargowego na „Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2” zamawiający zawarł, w dniu 10 grudnia, umowę z:

Zakładem Usług Gospodarczo-Socjalnych
ANTEMA Sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze
przy al. Jana Pawła II 8 a

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/11/12
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2010/01/13, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:04:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:04:48 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2010/01/13 12:28:21 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/11/27 07:49:51 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2009/11/12 12:56:39 nowa pozycja