Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II


Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na „Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40, 71 – 665 Szczecin"


 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność"), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału, pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 3 podpunkt 1 i pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz.
 7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
  1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40, 71 - 665 Szczecin, przetarg nieograniczony, oferta na: „Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40, 71 – 665 Szczecin "oraz „nie otwierać przed 22.06.2012r. przed godziną 12.00 - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
  2. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

Załączniki

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 1a - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunkówData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/06/14
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem