Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej, OWR Agawa w Mrzeżynie


GMINA MIASTO SZCZECIN - MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

zakład budżetowy

OŚRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „AGAWA”

UL. ŚLISKA 5

72-330 MRZEŻYNO

TEL/FAX 091 3866-135     091 38 66-035

OWRAGAWA@WP.PL

ogłasza przetarg nieograniczony

na

„ Dostawę mięsa i wyrobów mięsnych ”

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA” w Mrzeżynie, ul. Śliska  5.
 2. Kod CPV: CPV     15100000-9
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędna wiedzę o doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 17.10. 2008 r.
 4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl. Ponadto SIWZ można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego: w Biurze Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego „AGAWA” ul. Śliska 5, 72-330 Mrzeżyno, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
 6. Wymagane dokumenty:

a)      oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e)      Ponadto wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty:

-          ofertę cenową,

-          pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w przypadku składania ofert wspólnej.

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
 3. Termin złożenia pisemnej oferty, według formularzy określonych w SIWZ, do dnia 22.04.2008 roku, do godz. 9.00 w biurze Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA”, ul. Śliska 5 w Mrzeżynie
 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2008 r. o godz. 10.00 w biurze Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „AGAWA”, ul. Śliska 5 w Mrzeżynie

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 14.04.2008 roku                                             


SIWZ

Załączniki:

- 1

- 1a

- 2

- 3Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Mrzeżyno, dnia  12.05.2008 roku

Postępowanie  Nr  MZOG/ZP/8/2008

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Szanowni Państwo,

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, informujemy, że w trybie przetargu nieograniczonego w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na „ Dostawę mięsa i wyrobów mięsnych”  zostały  złożone  oferty 6 wykonawców.

 

1.            Oferta Nr 1          Hurtownia Mięsa Wędlin i Drobiu „PIGGY”

Piotr Głamowski  Małgorzata Szczerbetka

Przecław  150

72-005      SZCZECIN

 

Cena brutto oferty wynosi:               146.433,30 zł                     

Słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote  30/100   

  

2.            Oferta Nr 2          „ŚNIEŻKA”  Abram & Gałgański Sp.J.

Budzistowo, ul. Pałacowa  39

78-100    KOŁOBRZEG

 

Cena brutto oferty wynosi:               143.229,67 zł                     

Słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych  67/100   

 

                              

3.            Oferta Nr 3          Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski „MAT” S.A.

ul.  Nad Torem  2

86-300    Grudziądz

 

                                              

Cena brutto oferty wynosi:               152.656,17 zł                     

Słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 17/100    

 

 

 

4.            Oferta Nr 4          Zakład Przetwórstwa Mięsnego

                                               Izabela i Zbigniew Grabowscy

Ościęcin   32

72-300    GRYFICE

 

                                              

Cena brutto oferty wynosi:               128.647,00 zł                     

Słownie: sto  dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem   00/100    

 

 

 

5.                   Oferta Nr 5          Rzeźnictwo i  Wędliniarstwo Mirosław Rybarkiewicz

ul.  Witkowice 1

78-100    Kołobrzeg

 

                                              

Cena brutto oferty wynosi:               126.288,76 zł                     

Słownie: sto  dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych  76/100    

 

 

 

6.            Oferta Nr 6          „Transman”  Sp.J.

ul.  Ogrodowa  2,  Mierzyn

72-006    SZCZECIN

 

                                              

Cena brutto oferty wynosi:               148.801,50 zł                     

Słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden złotych  50/100    

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano  ofertę nr 5,  którą złożył wykonawca:

 

 

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Mirosław Rybarkiewicz

ul.  Witkowice 1

78-100    Kołobrzeg

 

 

                Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium w postępowaniu była cena.

Na podstawie art. 24. Ust. 2 pkt. 3  z  postępowania  wykluczono wykonawcę oferty nr  1

 

Hurtownia Mięsa Wędlin i Drobiu „PIGGY”

Piotr Głamowski  Małgorzata Szczerbetka

Przecław  150

72-005      SZCZECIN

 

 

 

                                           

  

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/04/14
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, OWR Agawa, wytworzono: 2008/04/14, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 10:59:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 10:59:19 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2008/05/12 15:04:23 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2008/05/12 12:37:44 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2008/04/14 09:00:34 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2008/04/14 08:49:08 nowa pozycja