Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79387798

Aktualna strona: 531285

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup mięsa i przetworów mięsnych


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

1. Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Seledynowej 50, 70-781 Szczecin. tel/fax 091 4631791 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup mięsa i przetworów miesnych w wymienionej specyfikacji.

2. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy 365 dni

3. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100%

4. SIWZ mozna odebrac w sekretariacie szkoły od godziny 7.30 do 15.30.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert cześciowych

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. W przetargu mogą wziąść udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

8. Termin związania z niniejszą ofertą ustala się na okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

9. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 30 marca 2010 r. do godziny 9.00.

10. Otwarcie nastapi w dniu 30 marca 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego w pokoju 208. 


 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
ZAMAWIAJĄCY:
 
Szkoła Podstawowa Nr 74 w Szczecinie
Ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin
 
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
 
„ZAKUP MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH”
 
SPIS TREŚCI :
 
Rozdział I             Forma oferty;
Rozdział II            Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III           Oferty wspólne;
Rozdział IV          Jawność postępowania;
Rozdział V            Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;
Rozdział VI           Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII         Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Rozdział VIII        Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców
z zamawiającym;
Rozdział IX          Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X            Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI          Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII         Zawarcie umowy;
Rozdział XIII        Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV       Opis przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki:
                               Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
                               Załącznik nr 1A – kalkulacja cenowa
                               Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
                               Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
                               Załącznik nr 4 – wzór umowy.                       
 
 
 
 
                Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
 
 
 
ROZDZIAŁ IForma oferty
 
1.      Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
2.      Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3.      Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz 1A do siwz .
4.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty woryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6.      W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału,  pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz.
7.      Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
8.      Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
9.      Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1)       zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Szkoła Podstawowa Nr 74 Szczecin, ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, pok. nr 019, przetarg nieograniczony, "oferta na zakup mięsa i przetworów mięsnych" oraz „nie otwierać przed 30.03.2010r. godz.10.00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
2)       koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 15 ppkt 1).
 
 
 
 
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
 
1.      Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
1)       w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1)
z dopiskiem „wycofanie”.
2)        w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .
 Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
2.      Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3.      Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.
 
ROZDZIAŁ IIIOferty wspólne
 
1.      Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2.      Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza
.
3.      Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
4.      Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1)      oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2)      sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a)      dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b)      dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
c)      kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum).
5.      Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6.      Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1)     zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2)     określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3)     czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
 
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
 
1.      Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2.      Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Protokół i załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3.      Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4.      Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5.      Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6.      Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
7.      Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
8.      W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
z późniejszymi zmianami)”.
9.      W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
 
ROZDZIAŁ V Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.
 
1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2.      Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
posiadania wiedzy i doświadczenia.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 
3.   Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
.
4.      Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5.      W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
6.      Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1)      ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2)      odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3)      oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4)      Kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 A do SIWZ
    W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
7.      Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy  wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8.      W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie
przez zamawiającego.
 
ROZDZIAŁ VIWykonawcy zagraniczni
 
1.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.      Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.      Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4.      W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającegosiedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający możezwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnychinformacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
 
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja
 
1.   Termin wykonania zamówienia: 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3.   Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – zgodny z terminem ważności do spożycia mięsa i przetworów mięsnych.
 
 
ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym
 
1.      Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
2.      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3.      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1)      pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
2)      modyfikacje treści siwz,
3)      wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
4)      wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
5)      wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
6)      wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
7)      wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
8)      informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
9)      informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
10) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
11) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
12) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
13) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
14) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
15) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.
4.      Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.      Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
6.      Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
7.      Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
8.      Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
9.      Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
p. Anita Płoszejowska tel. (91) 4631-791 w godz. 8.30 – 15.30 fax (91) 4631-791
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.
13. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
14. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.
 
ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty
 
1.   Cena ofert powinna obejmować: koszty wynikające z realizacji umowy w szczególności: cenę produktów, koszty ich dostawy do siedziby Zamawiającego, podatek VAT.
2.   Cenę oferty należy obliczyć wypełniając załącznik nr 1A do SIWZ. Cenę jednostkową brutto należy pomnożyć przez przewidywaną ilość kilogramów w poszczególnych pozycjach. Następnie należy podsumować wszystkie wartości brutto i tak powstałą kwotę należy wpisać w rubryce „ razem wartość brutto”. Kwotę „razem wartość brutto” należy przenieść do formularza oferty cenowej (załącznik nr 1 do SIWZ). Kwota „razem wartość brutto” będzie podlegała ocenie.
3.   Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
4.   Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.   Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
6.   Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.
 
ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert
 
1.      Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie, w sekretariacie, w terminie do dnia 30.03.2010 r., do godz. 9.00
2.       Termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3.      Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4.      Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 30.03.2010 r., o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej Nr 74, w pok. nr 208.
6.      Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 74 – Nr 2/2005 z dnia           15.03.2005r.
7.      Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8.      Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie.
9.      Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej
 
1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2.      Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
 
                        cena najniższa
                   ------------------------------------------------           x100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
                                    cena oferty ocenianej
 
 
3.      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5.      W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.      Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7.      Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.      Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4)   terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1)      ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2)      złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
 
ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy
 
1.      Umowa.
1)      Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.
2)      Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
3)      Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu ;Certyfikat HACCP lub inny równoważny dokument potwierdzający wdrażanie systemu HACCP.
 
 
 
ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
 
1.      Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2.      Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)   odrzucenia oferty odwołującego.
3.      Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
4.      Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.      Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 
ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych Kod PCV 15100000-9
2.      Zakres zamówienia obejmuje artykuły żywnościowe na potrzeby stołówki – określony odpowiednio w załączniku 1A do SIWZ.
3.      Wymogi dodatkowe: intendent szkoły zamawia towar bezpośrednio u dostawcy drogą telefoniczną, faxem lub pisemną.
4.      Dostawca dowozi na własny koszt i ryzyko transportowe zamówiony towar bezpośrednio do magazynu zamawiającego.
5.      Forma płatności przelew.
6.      Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
7.      Podane w zał. 1A ilości produktów są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamawianych produktów. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia       wobec zamawiającego.
8.      Wykonawca powinien posiadać certyfikat HACCP lub inny równoważny dokument potwierdzający wdrażanie systemu HACCP.                                      
 
Członkowie komisji przetargowej:
1        ...................................................
2        ...................................................
3        ...................................................
4        ……………………………….
 
                                                                                  ...................................................................
Zatwierdził w imieniu zamawiającego
 
 
..............................................................
Dyrektor Komórki merytorycznej
 
 
 
 
 
 

  

Załącznik nr 1 do siwz
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA


Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)


REGON............................................................................ Nr NIP ..........................................................................

Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................

e-mail .............................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
„Zakup mięsa i przetworów mięsnych”
składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto:

............................................................................................................................................


2. Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

5. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres zgodny z terminem przydatności do spożycia.

6. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ........................................................................................................................... (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.


Na ofertę składają się :
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................


..............................., dn. ............................... .....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

 
Załącznik 1A do siwz
(pieczęć wykonawcy)
KALKULACJA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany(ni) ………………………………………………….......................
działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………………
( pełna nazwa wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„zakup mięsa i przetworów mięsnych”
składam(y) niniejszą ofertę:
 
Przedmiot
Kod CPV
Ilość kg
Cena jedn.brutto zl
Wartość brutto     zł
Nogi z kurcząt
15112210-1
1500
 
 
Korpusy drobiowe
15112200-8
500
 
 
Filet drobiowy
15112210-1
1800
 
 
Żołądki drobiowe
15112210-1
300
 
 
Filety z indyka
15112220-4
400
 
 
Kiełbasa biała parzona drobiowa
15131135-0
500
 
 
Pałki z kurczaka
15112210-1
500
 
 
Kiełbasa
śląska
151311-33-6
300
 
 
Schab z/k
15113000-3
900
 
 
Wołowina ekstra
15111100-0
500
 
 
Łopatka wołowa b/k
15111100-0
400
 
 
Boczek parzony
15100000-9
200
 
 
Szynka wieprzowa b/k
15113000-3
700
 
 
Łopatka wp. b/k, b/s, b/t. kl.I
15119000-5
1100
 
 
Karkówka wp.b/k
15113000-3
600
 
 
Żeberka wp. Paski mięsne kl. I
15110000-2
400
 
 
Razem wartość brutto
 
 
 
 
 


……………………,dn………………… ……..…………………………….......................
Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

 
 
 
Załącznik nr 2 do siwz
 
                                                                                                         
 
................................................................
(pieczęć wykonawcy)
 
 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
 
......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
 
„zakup mięsa i przetworów mięsnych
 
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :
 
 
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
..............................., dn. ...............................                       ...............................................................................................
                                                                                     (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)
 
 
   Załącznik nr 3 do siwz................................................................
(pieczęć wykonawcy)OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„zakup mięsa i przetworów mięsnych”

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

2. posiada wiedzę i doświadczenie,

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................., dn. ............................... .....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)


 
 
Załącznik nr 4
 
 
.                                                                 UMOWA DOSTAWYZawarta dniu………………………..w Szczecinie pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 74
w Szczecinie ul. Seledynowa 50, zwaną w treści umowy Zamawiającym w imieniu i na rzecz którego działają :
1.Gmina Miasta Szczecin Z-ca Prezydenta………………………………….
2.Dyrektor Szkoły -mgr Małgorzata Łabuń
3.Główny Księgowy – Alicją Uchal
a………………………………………………………………………………………….z siedzibą ……………………………………………………..
zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:
1…………………………………………………………
2…………………………………………………………
3…………………………………………………………
Została zawarta umowa następującej treści:

                                      § 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę…………………………... ………………………………………………………...……………………………………………na warunkach zawartych w ofercie. Łączna wartość zamówienia oszacowano na kwotę ………………………………….zł i w czasie trwania umowy nie może zostać podwyższona.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego w przypadku zamówienia mniejszego o 20% ilości artykułów spożywczych.

§ 2.

Umowa zostaje zawarta od …………………………do …………………….r.

§ 3.

Towar będzie zamawiany drogą telefoniczną ,pisemną, fax-em.

§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamawiany towar w terminach i ilościach uzgodnionych z intendentem Szkoły.
Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem-logo magazyn odbiorcy.

§ 5.
Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest faktura , dokument WZ podpisany przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego.

§ 6.

Do każdej partii towaru powinien być dołączony atest, certyfikat, etykietka lub metka fabryczna z datą ważności towaru.


§ 7.

Świadczenia Zamawiającego:
Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia i zbadania zamówionego towaru wciągu
pierwszego dnia od daty jego odbioru.
1) W razie stwierdzenia wad i braków Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy , który udzieli na nią odpowiedzi wciągu 2 dni od daty jej otrzymania.
2) Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie fakturami częściowymi , z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego i dokonaniu odbioru dostawy.
3) Zapłata następować będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
4) W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do uiszczenia ustawowych odsetek.
5) Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania kolejnej partii towaru.
6) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.

§ 8.

Kary umowne:
7) Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłacenie kar umownych.
8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości partii dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie , jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności , za które odpowiada Wykonawca.
9) W wysokości 5% wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu ( braki ilościowe , jakościowe)
10) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości partii towaruza każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.
11) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.


Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.


§ 10.

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert na podstawie , której dokonano wyboru wykonawcy, chyba , że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystniejsze dla Zamawiającego.


§ 11.
Odstąpienie od umowy- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy . Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.§ 12.


Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy-warunki gwarancji:
- terminowe dostawy zgodnie z zamówieniem,
- wysoka jakość towaru,
- widoczne terminy ważności,
- możliwość zwrotu towaru, który nie spełnia wymogów jakościowych na koszt Wykonawcy,
- badania weterynaryjne- dotyczy dostaw mięsa


§ 13.


W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 kodeks cywilny ze zmianami oraz ustawy z dnia 29.11.2007. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz.1655 ze zmianami).


§ 14.


Zamawiający oświadcza, że środki finansowe na zabezpieczenie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zaplanowano w rozdziale 80101 paragraf 422.w ramach rachunków dochodów własnych.


§ 15.


Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA        
 
                                                                                                         
 


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 
Zgodnie z art. 91 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje , iż w przedmiotowym postępowaniu zostaje wybrana firma Sokołów Spółka Akcyjna , Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski
Uzasadnienie: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia- cena.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Umowa zostanie zawarta 01 maja 2010 r. i będzie obowiązywać 365 dni.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/03/02
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin