Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych


GMINA MIASTO SZCZECIN

SOSW dla Dzieci Niesłyszących

ul. Szpitalna 15

  70-116 Szczecin

 

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163  ze zm.)

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

DOSTAWY

 

      I.   Zakres rzeczowy zadania:

 

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ze środków PFRON „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

II.                Terminy wykonania zamówienia

 

             Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy .

 

III.             Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

1.     Oświadczenie wykonawcy zgodnie z Rozdz. V SIWZ.

2.      Odpis z rejestru zgodnie z Rozdz. V SIWZ.

 

IV.              Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  otrzymać w SOSW dla Dzieci Niesłyszących ul. Szpitalna 15 w Szczecinie w godz. 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej www.bip.um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Hanna Janicka,                                                

Małgorzata Klaus, Renata Karbownik –telefon 091 482-11-51.

 

V.        Składanie ofert do dnia  21.09.2007 r. do godz. 11.00

           w SOSW dla Dzieci Niesłyszacych w Szczecinie ul. Szpitalna 15

           Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  21.09.2007 r. o godz. 12.00

w SOSW dla Dzieci Niesłyszacych w Szczecinie ul. Szpitalna 15.

     VI.              Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.
      VII.           Termin związania z ofertą: 30 dni

VIII.        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ oraz, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.

 

IX.              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

X.                 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

XI.              Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych 14.09.2007 r.


SIWZ              Zał. 1 - oferta cenowa           Zał. 1a           Zał. 1b            Zał. 2 - oświadczenie           Zał. 3 - wzór umowyData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/09/14
IV
udostępnił: SOSW dla Dzieci Nieslyszacych, wytworzono: 2007/09/14, odpowiedzialny/a: Renata Karbownik, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:22:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:22:39 modyfikacja wartości
Alicja Zyska 2007/09/14 13:08:22 nowa pozycja