Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w miejskiej hali sportowej przy ul. Twardowskiego 12 b w Szczecinie


    
Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej w hali sportowej przy ul. Twardowskiego 12 b
w  Szczecinie
 
Przedmiotem zamówienia jest wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w hali sportowej przy ul. Twardowskiego 12 b w Szczecinie.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące pytań
i odpowiedzi, protestów i ich rozstrzygnięć oraz ewentualne modyfikacje siwz i wynik postępowania umieszczone są na stronie zamawiającego www.mosrir.szczecin.pl
 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:  
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1)  Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 2
do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3)  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
Zamawiający uzna że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia w powyższej specjalności oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonał minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: roboty budowlane polegające na wymianie ślusarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej o wartości brutto 70.000 zł.
 W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
6) Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Zamawiający uzna, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy a w przypadku jej braku
z innego dokumentu nie będzie niższa niż 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z  wykonawców składających ofertę wspólną.
Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 
Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty zgodnie z siwz na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 
Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia 42 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni.
Kryterium oceny ofert – cena – 80 % i termin wykonania zamówienia – 20 %
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 6.11.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie.
 
Oferty w kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji do dnia 6.11.2006 r. do godz. 9:30
 
Osoba upoważniona do kontaktu:
Joanna Matwiejczuk tel. 0-91 422-34-27 w 45
Fax: 091-422-19-52
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/10/30
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2006/10/30, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2006/10/30 10:06:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2006/10/30 10:06:44 nowa pozycja