Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg pisemny na najem wolnych pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia


Gmina Miasto Szczecin
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
Zakład Budżetowy
z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Czesława 9

działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecina Nr XLIII/842/05 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Miasto Szczecin w celu wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia

ogłasza

przetarg pisemny na najem wolnych pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia w nw. budynkach:

Lp.

Adres nieruchomości

Wyszczególnienie

Telefon kontaktowy

Gabinety

Pomieszczenia magazynowo-socjalne

Ilość pomieszczeń do wynajęcia

Łączna powierzchnia do wynajęcia

Minimalna stawka

zł./m2

Ilość pomieszczeń do wynajęcia

Łączna powierzchnia do wynajęcia

Minimalna stawka

zł./m2

1

ul. E. Gierczak 32 e

1

11.74*

24,50

     

603 633 715

2

ul. Łucznicza 64

13

243,18*

23,25

     

603 635 256

3

ul. Krzemienna 42 b

18

264,61*

19,93

1

1,62*

9,96

603 633 715

4

ul. Ku Słońcu 23/24

3

194,20*

19,02

     

603 635 254

5

ul. Starzyńskiego2

1

14,24*

26,55

     

091 489 39 21

       * dane dotyczące powierzchni i umiejscowienia na kondygnacji poszczególnych pomieszczeń w załączeniu

 1. Wizja lokalu jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem nieruchomości pod numerem kontaktowym wskazanym w tabeli powyżej.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie kontraktu z jednostką ubezpieczenia społecznego bądź ubieganie się o zawarcie takiego kontraktu
 3. Przetarg dochodzi do skutku, jeżeli została złożona chociażby jedna oferta ze stawką czynszu za 1 m2 wyższą od minimalnej, określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 4. W przypadku wyboru oferty podmiotu ubiegającego się o zawarcie kontraktu z jednostką ubezpieczenia społecznego zostanie udzielona promesa warunkowa. Zawarcie umowy najmu nastąpi pod warunkiem uzyskania kontraktu.
 5. Jeżeli na ten sam lokal zostały złożone co najmniej dwie oferty konkurencyjne wybiera się ofertę, w której zaoferowano wyższą stawkę czynszu za 1 m2.
 6. Jeżeli na ten sam lokal zostały złożone co najmniej dwie oferty konkurencyjne, w których zaoferowano takie same stawki czynszu za 1 m2, oferentów którzy złożyli oferty konkurencyjne wzywa się do niezwłocznego złożenia ofert uzupełniających.
 7. W sytuacji zaproponowania przez oferentów tej samej stawki czynszu za 1 m2 przez podmiot, który ma zawarty kontrakt na świadczenie usług zdrowotnych oraz podmiot nie posiadający kontraktu komisja przetargowa wybiera podmiot, który kontrakt już posiada.
 8. W toku przetargu przewodniczący komisji przetargowej może zwrócić się do oferenta o wyjaśnienie treści oferty oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów, pod rygorem pozostawienia dokumentów bez rozpatrywania.
 9. O wyborze oferty niezwłocznie zostanie poinformowany oferent, którego ofertę wybrano wskazując miejsce i termin zawarcia umowy.
 10. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%.
 11. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej, w sekretariacie (pok. 24, II piętro) w terminie od 07.08.2006 r. do 22.08.2006 r. do godz. 1100, w zamkniętej kopercie. Koperta musi zawierać opis: „Przetarg pisemny na najem wolnych pomieszczeń. Nie otwierać przed 22.08.2006 r., do godz. 1130.”
 12. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
 13. Oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę,

2)      datę sporządzenia oferty,

3)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      oferowaną stawkę czynszu za 1 m2,

5)      dokumenty poświadczające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.         o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408, z późn. zmianami),

6) dokumenty potwierdzające fakt zawarcia kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z jednostką ubezpieczenia albo promesę takiego kontraktu.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się 22 sierpnia 2006 r. o godz. 1130 w siedzibie MZOG, przy ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26 a.
 2.  Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
 3. Termin związania ofertą wynosi 21 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
 4. Wyniki przetargu zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert:

1)      na tablicy ogłoszeń MZOG,

2)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

3)      na stronach internetowych Gminy (www. szczecin.pl)

 1. Protokół z przeprowadzonego postępowania będzie jawny.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 423 30 11

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Nr pomieszczenia

Powierzchnia [m2]

ul. E. Gierczak 32 e

parter

1.

pomieszczenie

12

11,74

razem:

11,74

ul. Łucznicza 64

parter

1.

pomieszczenie

12

17,16

2.

zespół pomieszczeń o łącznej powierzchni 45,99 m2

16

15,64

3.

17

15,64

4.

18

14,71

5.

zespół pomieszczeń o łącznej powierzchni 138,36 m2

28

9,02

6.

29

2,66

7.

30

1,40

8.

31

53,17

9.

32

20,34

10.

33

16,38

11.

34

19,01

12.

35

16,38

13.

pomieszczenie

40

41,67

razem:

243,18

ul. Krzemienna 42 b

I piętro

1.

pomieszczenie

108

7,89

2.

pomieszczenie

109

13,33

3.

pomieszczenie

110

13,74

4.

pomieszczenie

111

7,05

5.

pomieszczenie

112

13,85

6.

pomieszczenie

113

7,78

7.

pomieszczenie

114

16,68

8.

pomieszczenie

115

20,33

9.

pomieszczenie

116

16,61

10.

pomieszczenie

117

9,86

11.

pomieszczenie

119

16,42

12.

pomieszczenie

120

10,59

13.

pomieszczenie

122

10,73

14.

pomieszczenie

126

31,05

15.

pomieszczenie

127

24,41

16.

pomieszczenie

128

9,42

17.

pomieszczenie

129

16,93

18.

pomieszczenie

132

17,94

19.

magazyn

126 b

1,62

razem:

266,23

ul. Ku Słońcu 23/24

poddasze

1.

pomieszczenie

3/5

19,50

2.

pomieszczenie

3/8

15,40

3.

pomieszczenie

3/23

18,00

parter

4.

sala

1/25

141,30

razem:

194,20

ul. Starzyńskiego 2

II piętro

1.

pomieszczenie

312

14,24

razem:

14,24Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/08/08
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Agata Czerkawska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/16 13:10:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/16 13:10:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2006/08/08 12:35:28 nowa pozycja