Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63

GMINA MIASTO SZCZECIN
MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
71-504 Szczecin, ul. Czesława 9
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
na
„Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie
przy al. Wojska Polskiego 63”

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63
2. Zakres zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót w 18 pomieszczeniach na III piętrze w budynku przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie o łącznej powierzchni 468,60 m2:
1) przygotowawczych – rozbiórki i demontaże, polegające na:
a) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
b) usunięcie starej tapety i farby pod nowe malowanie.
2) wykończeniowych, polegające na:
a) układanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę,
b) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,
c) malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
d) malowanie tapet,
e) malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej i krat okiennych,
f) malowanie farbą olejną rur CO i istniejących grzejników żeliwnych.
Szczegółowy zakres robót do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach zawarty został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr do siwz.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000 – 7 – roboty budowlane,
45442100 – 8 – roboty malarskie,
45432000 –4 – kładzenie i wykładanie podłóg, ścian, tapetowanie ścian.
4. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl lub uzyskać w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9 pok. nr 21 A, (cena 8,00 zł).
5. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
6. Warunki wymagane od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
dysponują minimum jedną osobę posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej.
Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
7. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie:
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ustawy ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj.:
a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.
8. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdz. III pkt 1 siwz).
3) kosztorys ofertowy
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
10. Kryteria oceny ofert : cena 100 %.
11. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 04. 07. 2008 r. do godz. 900 w sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie przy ul. Czesława 9, pok. nr 24.
12. Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 04. 07. 2008 r., o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie , ul. Czesława 9, pok. nr 38.
13. Wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
14. Termin związania z ofertą: 30 dni.
15. Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 12. 06. 2008 r.


siwz

zal.

1

2

3

4

5

6

gwarancja Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

GMINA MIASTO SZCZECIN
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
71 – 504 Szczecin ul. Czesława 9

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. Poz. 1655)

informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63”


zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Do terminu wyznaczonego do składania ofert nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych.


Szczecin, dnia 4 lipca 2008 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/06/12
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2008/06/12, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 12:15:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 12:15:45 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/07/04 13:58:12 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/06/13 12:55:03 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/06/12 11:03:46 nowa pozycja