Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie


    
Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28
w Szczecinie
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego o parametrach podanych w siwz na stadion przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz informacje dotyczące wyników postępowania są dostępne na stronie internetowej: www.mosrir.szczecin.pl
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 2
do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 
3) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie
 
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
Za prace podobne zamawiający uzna: wykonanie dostaw ciągników rolniczych o wartości brutto nie mniejszej niż 90. 000 zł każda.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 
Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia do 30. 10. 2006 r.
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni.
Kryterium oceny ofert – cena – 100 %
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie.
 
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji do dnia 17.08.2006 r. do godz. 9:30
 
Osoba upoważniona do kontaktu:
Joanna Matwiejczuk tel. 0-91 422-34-27 w 45
Andrzej Gadecki tel. 0-91 422-34-27 w 44
Fax: 091-422-19-52
    

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/08/03
IV
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2006/08/03, odpowiedzialny/a: Edyta Zart, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2006/09/07 11:39:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2006/09/07 11:39:12 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2006/08/03 14:18:08 nowa pozycja