Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Bezgotówkowe tankowanie paliw na stacji wykonawcy i na zakup olejów smarowych na potrzeby MOSRiR w Szczecinie oraz na zakup wraz z dostawą oleju napędowego na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28


Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Bezgotówkowe tankowanie paliw na stacji wykonawcy i na zakup olejów smarowych na potrzeby MOSRiR
w Szczecinie oraz na zakup wraz z dostawą oleju napędowego na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28
 
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie paliw, zakup olejów smarowych na potrzeby MOSRiR oraz zakup wraz z dostawą oleju napędowego na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28.
 
Kod CPV – 23000000-7
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące pytań
i odpowiedzi, protestów i ich rozstrzygnięć oraz ewentualne modyfikacje siwz i wynik postępowania umieszczone są na stronie zamawiającego www.mosrir.szczecin.pl
 
Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  5.  spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) posiadają koncesję, na obrót paliwami ciekłymi – dotyczy to wykonawcy, który składa ofertę na część I i III zamówienia
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1)       Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3)    Koncesję na obrót na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1504 z zm.) – dotyczy to wykonawcy, który składa ofertę na część I i III zamówienia
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 
Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty zgodnie z siwz na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 
Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od podpisania umowy.
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni.
Kryterium oceny ofert: cena – 100 %
 
Przetarg odbędzie się w dniu 9. 07 .2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie.
 
Oferty w kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji do dnia 9.07.2007 r. do godz. 9:30
 
Opłata za siwz pobraną u zamawiającego musi pokryć koszty jej druku oraz przekazania.
 
Osoba upoważniona do kontaktu:  Joanna Matwiejczuk tel. 0-91 422-34-27 w 45  fax: 091-422-19-52
 
Data wysłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych –29.06.2007 rok


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/07/02
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem