Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup sprzętu komputerowego


OGŁOSZENIE
O
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
 
„Zakup sprzętu komputerowego”
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta z siedzibą w Szczecinie przyul. Szymanowskiego 2, 71 – 416 Szczecin, pok. 108 I piętro, Tel. 091 422 10 55 , ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup sprzętu komputerowego”.
1) Termin realizacji: nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2) Kryteria oceny ofert – cena 100%.
3) Oferta nie musi obejmować wszystkich pozycji wymienionych w SIWZ.
4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w pok. 108 I piętro w godz.: poniedziałki 09.00 – 17.00, wtorki – piątki – od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
5) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 108 - sekretariat Biura Planowania Przestrzennego Miasta.
6) Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2007 r. o godzinie12:00.
7) Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2007 r. o godzinie 12:15  w siedzibie zamawiającego w pok. nr P 04.
8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9) Zamawiający nie wymaga wadium.
10) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 oraz w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.

SIWZ (pobierz klikając)

Załączniki (pobierz klikając)Ogłoszenie o wyniku postępowania:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEORANICZONEGO NA : „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”.
W dniu 30 października 2007 roku Komisja przetargowa, powołana przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Szczecinie Zarządzeniem nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 roku, dokonała otwarcia kopert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęło 12 ofert:

Lp.
Nazwa Oferenta
Część A
cena brutto w zł
Część B
cena brutto w zł
Część C
cena brutto w zł
Część D
cena brutto w zł
Całość
cena brutto w zł
1.
Instytut Edukacji Komputerowej Alicja Bąk Kołobrzeg
45201,00 zł
-
-
-
45201,00 zł
2.
ICOM Sp. z o.o. Lublin
48714,60 zł
1442,04 zł
-
-
50156,64 zł
3.
ATS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Szczecin
46177,00 zł
-
-
-
46177,00 zł
4.
EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Sp. j. Stargard Szczeciński
40900,50 zł
1427,40 zł
-
20886,40 zł
63214,30 zł
5.
ATA Szczecin Sp. z o.o. Szczecin
-
-
-
15487,80 zł
15487,80 zł
6.
RADUNIX GROMNIAK Sp. j. Szczecin
39528,00 zł
1476,20 zł
-
-
41004,20 zł
7.
P&S CONSULTING Sp. z o.o. Szczecin
-
-
-
19328,00 zł (cena netto)
19328,00 zł (cena netto)
8.
EPSOFT Zbigniew Ellert Szczecin
44816,70 zł
-
-
-
44816,70 zł
9.
ARSO SERWIS Przedsiębiorstwo Usługowe Roman Proszkowski Szczecin
-
-
-
17539,94 zł
17539,94 zł
10.
KSERO CONTAKT Sp. j. Szczecin
-
-
-
16592,00 zł
16592,00 zł
11.
BACKUP Dariusz Matelski Szczecin
42450,00 zł
1456,00 zł
4490,00 zł
19300,40 zł
67696,40 zł
12.
PcBig Komputery Paweł Henryk Górny Szczecin
43700,40 zł
1403,00 zł
-
-
45103,40 zł

Po analizie ofert pod względem formalno-prawnym podjęto następujące rozstrzygnięcie:

1) wszystkie złożone oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie;
2) żaden z oferentów nie podlega wykluczeniu;
3) oferta firmy P&S CONSULTING Sp. z o.o. ze Szczecina podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – Wykonawca nie złożył oferty wg wzorów podanych przez Zamawiającego w siwz, w ofercie brak też oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających fakt rejestracji Wykonawcy (KRS).

Zlecenie na „Zakup sprzętu komputerowego” w :

- części A przyznać firmie: RADUNIX GROMNIAK Sp. j. z siedzibą w Szczecinie, która zaproponowała wykonanie zamówienia za cenę brutto 39 528 zł.

- części B przyznać firmie: PcBig Komputery Paweł Henryk Górny z siedzibą w Szczecinie, która zaproponowała wykonanie zamówienia za cenę brutto 1 403 zł.

- części C przyznać firmie: BACKUP Dariusz Matelski z siedzibą w Białymstoku, która zaproponowała wykonanie zamówienia za cenę brutto 4 490 zł.

- części D przyznać firmie: ATA Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która zaproponowała wykonanie zamówienia za cenę brutto 15 487,80 zł.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/10/18
udostępnił: BPPM, wytworzono: 2007/10/18, odpowiedzialny/a: Anna Nawacka-Górzeńska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:25:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:25:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/31 14:09:24 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/10/18 08:40:39 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/10/18 08:39:53 nowa pozycja