Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na cele grzewcze


NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na cele grzewcze.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą do 50 m3 oleju opałowego przeznaczonego na cele grzewcze, do kotłowni znajdujących się na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20 i Stadionie Młodzieżowym przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie o następujących parametrach: - gęstość w temperaturze 150 C nie wyższa niż 0,860 - temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C - lepkość kinematyczna w temp. 200 C 6mm2/s - skład frakcyjny : - do 2500 C destyluje nie więcej niż 65%(V/V) - do 3500 C destyluje nie mniej niż 85% (V/V) - zawartość siarki, nie więcej niż 0,20% (m/m) - pozostałość po koksowaniu w 10%-owej pozostałości destylacyjnej, nie większej niż 0,3% (m/m) - pozostałość po spaleniu, nie większa niż 0,01% (m/m) - zawartość wody, nie większa niż 200 (mg/kg) - zawartość stałych ciał obcych, nie większa niż 24 (mg/kg) - wartość opałowa nie niższa niż 42,600 kJ/kg - temperatura płynięcia nie wyższa niż -200 C.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, poprzez wykazanie, że: posiadają wymaganą koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Wiedza i doświadczenie
posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że: wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie dostawy oleju opałowego o wartości brutto nie mniejszej niż 150 tys. zł; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
sytuacji ekonomicznej i finansowej, poprzez wykazanie, że: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1. koncesję, zezwolenie lub licencję
2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
INNE DOKUMENTY
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
3. Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
4. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
5. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz potwierdzające, iż proponowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności z Polską Normą, świadectwa jakości oraz atesty potwierdzające spełnianie wszelkich norm dopuszczających produkt do obrotu na rynku krajowym, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana ceny za 1 m3 może nastąpić jedynie w przypadku:
1) podwyżki lub obniżki cen paliwa przez producenta. Wówczas podstawą zamiany cen oleju będzie zobiektywizowany cennik producenta paliwa. Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania, że cennik producenta paliw uległ zmianie,
2) zmiana stawki akcyzy,
3) zmiana stawki podatku Vat
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2010 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Numer ogłoszenia: 104830 – 2010 i data zamieszczenia w BZP: 14.04.2010

 



Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/04/14
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2010/04/14, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill- dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:37:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:37:47 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2010/04/14 12:28:01 nowa pozycja