Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11


Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 11, ul. Piaseczna 40, 70-893 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4666051, faks 0-91 4666051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs11.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa (szkoła).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 . Kod 09135100-5. Zakres zamówienia obejmuje zakup oleju napędowego grzewczego w ilości 110 m sześciennych wraz z dostawą i rozładunkiem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wymaganą koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do siwz. Zamawiający może żądać wglądu do koncesji na obrót paliwami ciekłymi Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

opis parametrów technicznych oleju napędowego grzewczego do przedmiotu zamówienia p.n. Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta cenowa zgodnie z rozdziałem I pkt.3 siwz -odpowiednie pełnomocnictwa -oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców )

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs11.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 11, ul.Piaseczna 40 , 70-893 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 14:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 11 ul.Piaseczna 40, 70-893 Szczecin, pok. 23.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.05.2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Zespół Szkół Nr 11

ul. Piaseczna 40, 70-893 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

„Dostawę oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 „

 

SPIS TREŚCI :

 

Rozdział I            Forma oferty;

 Rozdział II          Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 

Rozdział III         Oferty wspólne;

Rozdział IV         Jawność postępowania;

Rozdział V           Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;

Rozdział VI         Wykonawcy zagraniczni;

Rozdział VII        Termin wykonania zamówienia .

Rozdział VIII      Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców
z zamawiającym;

Rozdział IX         Sposób obliczenia ceny oferty;

Rozdział X          Składanie i otwarcie ofert;

Rozdział XI         Wybór oferty najkorzystniejszej;

Rozdział XII       Zawarcie umowy;

Rozdział XIII     Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

Rozdział XIV      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

                               Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

                               Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

                               Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

                               Załącznik nr 4 – parametry techniczne

                               Załącznik nr 5 -  wzór umowy

                              

 

                Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianą ) , zwana dalej ustawą.

  

 

ROZDZIAŁ I Forma oferty

 

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty woryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału,  pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 3 ppkt 1 i pkt  5 Rozdziału V niniejszej siwz.
 7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
 16.  zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Miasto Szczecin – Zespół Szkół Nr 11 ul. Piaseczna 40, 70-893 Szczecin, pok. nr 23, przetarg nieograniczony, " oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11 " oraz „nie otwierać przed 14.09.2011r. godz. 14.00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
 17.  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 18. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 15 ppkt 1) lecz wpłynie do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 11.

 

  

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 2.  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1)
  z dopiskiem „wycofanie”.
 3. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
  za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

 Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 2. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

 

ROZDZIAŁ III   Oferty wspólne

 

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
  za zgodność z oryginałem przez notariusza
  .
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
 4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 5. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
 6. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 7. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
 8. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
 9. kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
 10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
 11. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 12. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 13. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 14. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

 

 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikido protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
 4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
 5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
 6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
  z późniejszymi zmianami)”.
 9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

  

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru(jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
 2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada wymaganą koncesję na obrót paliwami  ciekłymi wydaną przez  Urząd Regulacji Energetyki.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do siwz. Zamawiający może żądać wglądu do koncesji na obrót paliwami ciekłymi Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

3.   Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
 3. W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1)  opis parametrów technicznych oleju napędowego grzewczego do przedmiotu zamówienia p.n. „ Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
 2. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 1. odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

 1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawywymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie
  przez zamawiającego.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI   Wykonawcy zagraniczni

 

1.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
  lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającegosiedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający możezwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnychinformacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia

 

1.   Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia  od dnia podpisania umowy

      do 15.05.2012 r.

 

 

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

 

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:

  1)      faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

b) modyfikacje treści siwz,

c) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w       art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,

d) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

e) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

f) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

g) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

h) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,

i) informacje o poprawieniuinnych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

j) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnychwarunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

k) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

l) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

ł)  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art.  92 ust.1 ustawy,

m) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

n)  informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181,184          i 185 ustawy  

            2) e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

             a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. ust. 1 ustawy,

             b) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

  

 1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
  oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem  lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń  wykonawcy.
 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 3. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
 5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
  p. Bartosińska Grażyna tel. 091 46 66 051 w godz.,8.00 – 15.00 fax 091 46 66 051 (czynny całą dobę).
 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.
 9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
 10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

 

1.   Cena oferty musi obejmować cenę  zakupu wraz z dostawą  i rozładunkiem 1 m sześciennego oleju napędowego grzewczego.

        2.   Cena oferty musi zawierać także podatki, ewentualne upusty i rabaty oraz wszystkie koszty

       niezbędne do realizacji zamówienia.

3.   Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN

4.   Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5.   Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

 

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Nr 11 w  Szczecinie, ul. Piaseczna 40,  pok. 23 w terminie do dnia 14.09.2011 r. r., do godz. 14.00
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
 4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
  oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 14.09.2011r., o godz. 14.15
  w Zespole Szkół Nr 11 w Szczecinie , ul.  Piaseczna 40, pok. nr 22
 6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
 7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia  zawartych w ofercie.
 8. Informacje, o których mowa w pkt 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

 

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
 2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

 

                        cena najniższa

                   ------------------------------------------------           x100 pkt x znaczenie  kryterium 100 %

                                    cena oferty ocenianej

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
 8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.
 9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4)   terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
 2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 3. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
  przed upływem terminu składania ofert,
 4. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy

 

 1. Umowa.
 2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5

     do siwz.

 1. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),

 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)   odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby

      Zespołu Szkół Nr 11.

 1. Kod CPV  09135100-5
 2. Zakres zamówienia obejmuje zakup oleju napędowego grzewczego w ilości 110 m

sześciennych  wraz z dostawą i rozładunkiem o następujących parametrach:

        -  gęstość w temperaturze 150 C  nie wyższa niż                          0,860 Mg/m3  

        -  temperatura zapłonu nie niższa niż                                           560 C

        -  lepkość kinematyczna w temp. 200C nie wyższa niż                6 mm/s  

        -  skład frakcyjny:   

                                  do 2500C  destyluje nie więcej niż                     65%(V/V)  

                                  do 3500C   destyluje nie mniej niż                     85%(V/V) 

       -  zawartość siarki, nie więcej niż                                                 0,20% (m/m)  

       -  pozostałość po koksowaniu w 10%-owej   

           pozostałości destylacyjnej, nie większa niż                               0,3%(m/m)    

       -  pozostałość po spaleniu, nie większa niż                                   0,01%(m/m) 

       -  zawartość wody, nie  większa niż                                              200mg/kg  

       -  zawartość stałych ciał obcych, nie większa niż                         24 (mg/kg) 

       -  wartość opałowa nie niższa niż                                                 42 600 kJ/kg  

       -  temperatura płynięcia nie wyższa niż                                       -200C                    

4. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w zależności od miesięcznego zapotrzebowania zamawiającego. Zastrzega się możliwość zakupu mniejszej ilości oleju napędowego grzewczego, w zależności od potrzeb zamawiającego o 10%.  Z tego tytułu  Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

5.   Dowóz oleju napędowego grzewczego na koszt i ryzyko transportem dostawcy do magazynu.

Wykonawca musi dysponować cysterną  wyposażoną w pompę z końcówką węża o średnicy 75 mm.

6.   Dostawa zamówienia będzie następować partiami, każdorazowo w ciągu 48 godzin od

wezwania zamawiającego.  

7.   Jednorazowa ilość zamawianego oleju wynosić może od 5 do 15 m3

8.  Olej napędowy grzewczy przyjmowany będzie w ilościach rzeczywistych, natomiast zapłata 

      nastąpi za ilości  przeliczone w temperaturze referencyjnej 150 C.

9.   Należność za dostawę przedmiotu zamówienia płatna przelewem na konto wykonawcy w 

      terminie 14 dni od chwili otrzymania faktury.

                                                                                  

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/09/05
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem