Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych


Szkoła Podstawowa Nr 56
ul. Jacka Malczewskiego 22
71-612 Szczecin

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 na :

“ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH”

 


1. Przedmiotem zamówienia jest "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych".
2. Zakres zamówienia obejmuje: 
         Grupa I - Przetwory sypkie 
         Grupa II - Ziemniaki 
         Grupa III – Drób, przetwory drobiowe 
Mięso i produkty mięsne

         Grupa IV – Nabiał
        Grupa V - Wyroby garmażeryjne, świeże 
        Grupa VI – Przetwory nabiałowe 
        Grupa VII – Mrożonki 
        Grupa VIII- Warzywa, owoce, kiszonki
        Grupa IX - Jaja 
        Grupa X - Oleje i tłuszcze


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający następujące warunki dodatkowe.
7. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Inne dokumenty wymagane w ofercie:
1) Oferta cenowa.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (tylko w przypadku składania oferty wspólnej).
3) Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia (według wzoru na załączniku nr 2 do siwz).
9. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Szkole Podstawowej Nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22 oraz pobrać ze strony internetowej UMSzczecinFiles/SIWZ_2_ 2007(1).pdf

10. Do kontaktów z wykonawcami uprawniona jest p. Anna Choroszko tel. 091 812 16 65 w godz. od 7,00 do 15,00.
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.11.2007 r. o godz. 11,00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22
12. Oferty należy składać do dnia 12.11.2007 r. do godz. 10,00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22
13. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
14. Termin związania ofertą – 30 dni.
15. Zamawiający nie przewiduje wadium


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -pobierz

Załączniki :

 

 

 

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie ul. Malczewskiego 22 informuje, że przetarg na "Zakup i dostawę artykułow żywnościowych" został zakończony.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert

1.Farutex Sp. z o.o. 70-807 Szczecin ul.Jesienna 4   w grupie VII

2.Warzywa-Owoce Adam Chomicz 71-220 Szczecin ul.Inspektowa 24  w grupie II

3.Rybka Marek Rupiński 71-211 Szczecin ul.Szafera 8/3  w grupie I,IV,VI,VIII,IX,X

4.Madar Dariusz Watral 71-001 Szczecin ul.Autostrada Poznańska 1  w grupie III

5.KiK Produkcja Garmażerki Kułakowski & Kustra 70-752 Szczecin ul. Radosna 30  w grupie V

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/10/24
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 56, wytworzono: 2007/10/24, odpowiedzialny/a: Lidia Tymoszyńska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:26:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:26:14 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/11/29 12:16:48 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/11/29 11:29:07 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/11/13 12:23:54 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 14:25:09 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 14:22:00 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 14:20:18 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 14:19:09 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 14:04:09 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 14:02:34 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 14:00:58 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 13:57:30 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 13:53:59 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 13:50:46 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 13:48:07 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 13:35:48 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 13:27:18 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 13:24:00 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 13:13:13 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 13:08:13 modyfikacja wartości
Bożena Prądzyńska 2007/10/24 12:56:32 nowa pozycja