Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą kosiarek samojezdnych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie


Szczecin: Zakup wraz z dostawą kosiarek samojezdnych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 292052 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4223427, faks 091 4221952.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.mosrir.szczecin.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup wraz z dostawą kosiarek samojezdnych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie.

Rodzaj zamówienia:dostawy.

Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kosiarek samojezdnych na Stadion Miejski przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.31.11.00-9.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

INNE DOKUMENTY

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz o typie i modelu oferowanej kosiarki dla każdej części, na którą wykonawca składa ofertę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 5)opis parametrów oferowanej kosiarki - tylko w przypadku składania przez wykonawcę oferty na sprzęt równoważny, celem wykazania, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez zamawiającego; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy termin dostawy będzie musiał ulec zmianie.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.mosrir.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.

Termin składania ofert:26.09.2011 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin.

Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: dostawa kosiarki samojezdnej wrzecionowej.

Krótki opis zakresu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą 1 sztuki fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej wrzecionowej wraz z wymienną kasetą tnącą z ośmioma spiralnymi nożami i pojemnikiem na pokos trawy typu: -Dennis G860-, -Allet C34- (bez siedziska dla operatora kosiarki) lub równoważny.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.31.11.00-9.

Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 30.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: dostawa kosiarki rotacyjnej z przegubowym układem kierowniczym.

Krótki opis zakresu zamówienia:zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą 1 sztuki fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej wraz z agregatem tnącym i zbierakiem typu -Stiga park excellent- lub równoważnej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.31.11.00-9.

Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 30.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: dostawa kosiarek rotacyjnych z agregatem tnącym.

Krótki opis zakresu zamówienia:zakup wraz z dostawą 5 sztuk fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych z agregatem tnącym typu -CARELGARDEN XX 220 HD- lub równoważnych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.31.11.00-9.

Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 30.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/09/16
udostępnił: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2011/09/16, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/28 14:07:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 14:07:37 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2011/09/16 10:57:24 nowa pozycja