Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

” Wymiana grzejników centralnego ogrzewania wraz z doborami zaworów termostatycznych w Domu Pomocy Społecznej ”


Gmina Miasto Szczecin -
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.

Ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

” wymiana grzejników centralnego ogrzewania wraz z doborami zaworów termostatycznych w Domu Pomocy Społecznej ”Przedmiotem zamówienia jest wymiana grzejników centralnego ogrzewania z doborami zaworów termostatycznych w Domu Pomocy Społecznej.


Kod według Wspólnego Słownika Zamówień :
CPV 45000000-7
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2008r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.


Wadium:
1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.08.2008r. do godziny 15.00 w wysokości: 3.160 zł brutto.
Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
a) w pieniądzu – przelewem na konto DPS w Szczecinie Nr 49 1240 3927 1111 0000 4122 9048 Bank PEKAO SA II O. w Szczecinie
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej DPS, w godz. od 10.00-15.00
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże on, że dysponuje co najmniej:
– minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej (osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego);
b) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 prace podobne przewidziane przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna roboty budowlane w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej, o wartości minimum: 70 000 zł brutto.

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.

4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt 1 ppkt 5 lit.a, posiada
wymagane uprawnienia tj.
a) uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej;
oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4, do siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 ).
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl oraz można ją otrzymać w siedzibie zamawiającego, w pok. 215.

Termin i miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, pok. 215, w terminie do dnia 19.08.2008 r . do godz. 10.00.

Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pok. 213, w dniu 19.08.2008 r. o godz. 10.30.


Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Violetta Duży tel. 091 4541481 w godz. 8.30-15.30, fax 091 4 541481 (czynny całą dobę).
Kryteria oceny ofert:
Cena

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2008 r.


SIWZ i załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - kliknij i pobierz

Załączniki:Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 SzczecinOgłasza wynik
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na
„wymiana grzejników centralnego ogrzewania z doborami zaworów termostatycznych w Domu Pomocy Społecznej".

numer postępowania:
DO /331/5/08


Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.Nr 19, poz.177) zwanej dalej „ustawą”, informuję ,że po dokonano badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez:

PHU „TEKO” C. Kosik
ul. Słowicza 4/5
71- 690 Szczecin
W/w wykonawca spełnił wszystkie wymagane kryteria zgodnie z SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
1. „CALESCO” Sp. z o.o.
ul. Tczewska 32
70-850 Szczecin
Liczba pkt. w kryterium cena: 84,41 pkt
Wartość przedmiotu zamówienia: 9.9510,00 PLN

2. FIRMA HANDLOWA „ARLECH”
Arkadiusz Pospychała
ul. Leszczyńska 56 70-394 Szczecin
Liczba pkt. w kryterium cena: 62,98 pkt
Wartość przedmiotu zamówienia: 133.375,68 PLN

3. „Hit System” Krysztofiak ul. Letnia 12
70-813 Szczecin
Liczba pkt. w kryterium cena: 84,23 pkt
Wartość przedmiotu zamówienia: 99.722,65 PLN

4. PHU „TEKO” C. Kosik ul. Słowicza 4/5
71- 690 Szczecin.
Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt
Wartość przedmiotu zamówienia: 83.995,00 PLN


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.Nr 19, poz.177) zwanej dalej „ustawą”, informuję ,że po dokonano badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez:


PHU „TEKO” C. Kosik
ul. Słowicza 4/5
71- 690 Szczecin
W/w wykonawca spełnił wszystkie wymagane kryteria zgodnie z SIWZ.

Dnia 05.09.2008r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/07/28
IV
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2008/08/09, odpowiedzialny/a: Leopold Chełmiński, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 12:24:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 12:24:36 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/09/08 09:11:12 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/09/08 09:09:44 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/07/28 12:48:58 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/07/28 10:25:52 nowa pozycja