Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby MOSRiR w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin zaprasza do złożenia oferty w posterowani prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby MOSRiR w Szczecinie”
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl.
Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą do 90 m 3 oleju opałowego przeznaczonego na cele grzewcze, do kotłowni na stadiony miejskie przy ul. Litewskiej 20 i przy ul. Tenisowej 38
w Szczecinie,.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie
Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Czy przewiduje się zastosowanie aukcji elektronicznej: nie
Termin wykonania zamówienia: zakończenie: 31.12.2009.
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładaj obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5)spełniają następujące warunki dodatkowe: a)wykonali należycie
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie dostawy oleju opałowego o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł. b)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. c)dysponują lub będą dysponować minimum jednym samochodem z układem pomiarowym do wydawania paliw ciekłych, który posiada aktualne co najmniej na dzień składania ofert badanie techniczne.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz. 4) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz z podaniem marki, nr rejestracyjnego i ważności badania technicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólne wyżej wymieniony wykaz. 7) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, jeżeli w wykazie o którym mowa w ppkt 6 wykonawca wskazał urządzenia którymi będzie dysponował
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501.
Termin składania ofert: 1.06.2009 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21.05.2009 rok.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/05/21
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2009/05/21, odpowiedzialny/a: Dariusz Horniak - Dyrektor, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 12:19:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/01/08 12:19:49 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2009/05/21 12:59:21 nowa pozycja