Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń do drukowania i skanowania, programów komputerowych oraz urządzeń do wyposażenia serwerowni dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie


Szczecin: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń do drukowania i skanowania, programów komputerowych oraz urządzeń do wyposażenia serwerowni dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 239571 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Odrowąża 1, 71-420 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 42 45 182, faks 91 42 45 184.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modgik.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń do drukowania i skanowania, programów komputerowych oraz urządzeń do wyposażenia serwerowni dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Komputery: A) Komputer PC - 2 sztuki, B) Komputer przenośny - 1 sztuka; Część 2 - Monitory: A) Monitor kolorowy LCD - 3 sztuki, B) Monitor kolorowy LCD - 4 sztuki, C) Monitor kolorowy LCD - 3 sztuki; Część 3 - Drukarki: A) Drukarka laserowa monochromatyczna A4 - 3 sztuki, B) Drukarka laserowa monochromatyczna A3 - 2 sztuki, C) Drukarka laserowa kolorowa A4 - 3 sztuki; Część 4 - Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka - 2 sztuki; Część 5 - Skanery A4 - 2 sztuki; Część 6 - Peryferia komputerowe: A) Kamera sieciowa IP - 1 sztuka, B) Przedłużacz USB 2.0 - 10 sztuk, C) Myszka USB - 20 sztuk, D) Klawiatura USB - 20 sztuk, E) Dysk twardy - 5 sztuk, F) Zasilacz - 5 sztuk, G) Karta graficzna - 3 sztuki, H) Karta graficzna - 5 sztuk; Część 7 - Wyposażenie serwerowni: A) KVM - 1 sztuka, B) Moduł SFP 1X1000BASE TX RJ-45 - 5 sztuk, C) Przewód logiczny - 1 sztuka; Część 8 - Oprogramowanie Microsoft: Windows Server 2012 STD GOV x64 MOLP - 6 sztuk, Microsoft OFFICE 2013 STD MOLP GOV - 5 sztuk; Część 9- Pakiet oprogramowania geodezyjnego: Pakiet oprogramowania geodezyjnego SuperEdit 3,1 PRO + CADRaster 14 PRO dla Autocad 2014 - 1 sztuka, AutoCad 2014 LT - 1 sztuka; Część 10 - Pakiet oprogramowania do backupu: Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows with Universal Restore - 1 sztuka, Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Workstation with Universal Restore - 1 sztuka; Część 11 - Pakiet oprogramowania innego: CorelDRAW Graphics Suite X5 Special Edition PL Mini Box - 3 sztuki, Adobe Acrobat XI Pro - 3 sztuki, TextPad (obsługa w języku polskim) - 10 sztuk, TotalCommander - 10 sztuk; Część 12. Pakiet oprogramowania do kompleksowego zarządzania siecią informatyczną; Część 13 - Urządzenie do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych: UPS - 1 sztuka.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.12.12.00-5, 30.21.61.10-0, 30.23.00.00-0, 30.21.12.00-2, 48.90.00.00-7, 31.15.40.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: Informacje o parametrach technicznych oferowanego sprzętu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 a-ł do niniejszej SIWZ (w zależności od części, na którą jest składana oferta)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty cenowej, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć również PEŁNOMOCNICTWO (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (w pewnych przypadkach może dotyczyć to również składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: wykonawców działających w formie spółki cywilnej oraz wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się wprowadzanie zmian do Umowy za zgodą Zamawiającego w zakresie: a) zmiany w kolejności i terminie wykonania dostawy wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć; b) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiany powodowane przez Siłę wyższą a zwłaszcza te dotyczące terminu dostawy. Za siłę wyższą będzie uważać się okoliczności o charakterze wyjątkowym, których strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy; d) za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowążą 1, 71-420 Szczecin, pokój nr 2130.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowążą 1, 71-420 Szczecin, pokój nr 2127 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KOMPUTERY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A) Komputer PC - 2 sztuki; B) Komputer przenośny - 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: MONITORY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A) Monitor kolorowy LCD - 3 sztuki, B) Monitor kolorowy LCD - 4 sztuki, C) Monitor kolorowy LCD - 3 sztuki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: DRUKARKI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A) Drukarka laserowa monochromatyczna A4 - 3 sztuki, B) Drukarka laserowa monochromatyczna A3 - 2 sztuki, C) Drukarka laserowa kolorowa A4 - 3 sztuki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka - 2 sztuki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.12.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: SKANERY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skaner A4 - 2 sztuki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PERYFERIA KOMPUTEROWE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A) Kamera sieciowa IP - 1 sztuka, B) Przedłużacz USB 2.0 - 10 sztuk, C) Myszka USB - 20 sztuk, D) Klawiatura USB - 20 sztuk, E) Dysk twardy - 5 sztuk, F) Zasilacz - 5 sztuk, G) Karta graficzna - 3 sztuki, H) Karta graficzna - 5 sztuk,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WYPOSAŻENIE SERWEROWNI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A) KVM - 1 sztuka, B) Moduł SFP 1X1000BASE TX RJ-45 - 5 sztuk, C) Przewód logiczny - 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.12.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: OPROGRAMOWANIE MICROSOFT.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Windows Server 2012 STD GOV x64 MOLP - 6 sztuk, Microsoft OFFICE 2013 STD MOLP GOV - 5 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET OPROGRAMOWANIA GEODEZYJNEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet oprogramowania geodezyjnego SuperEdit 3,1 PRO + CADRaster 14 PRO dla Autocad 2014 - 1 sztuka, AutoCad 2014 LT - 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET OPROGRAMOWANIA DO BACKUPU.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Windows with Universal Restore - 1 sztuka; Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Workstation with Universal Restore - 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET OPROGRAMOWANIA INNEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CorelDRAW Graphics Suite X5 Special Edition PL Mini Box - 3 sztuki; Adobe Acrobat XI Pro - 3 sztuki; TextPad (obsługa w języku polskim) - 10 sztuk; TotalCommander - 10 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet oprogramowania do kompleksowego zarządzania siecią informatyczną.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet oprogramowania do kompleksowego zarządzania siecią informatyczną.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: URZĄDZENIE DO BEZPRZERWOWEGO ZASILANIA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: UPS - 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.15.40.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 Znak sprawy. MODGiK.OA.171-2/13.S-KA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 9.08.2013, poz. 907) Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń do drukowania i skanowania, programów komputerowych oraz urządzeń do wyposażenia serwerowni dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie z dnia 13.11.2013 r. nr ogłoszenia 239571-2013.

 • W części 1

Nie wpłynęła żadna oferta.

 • W części 2

Oferta wybrana

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena

Oferta nr 5

Nazwa: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna

Adres: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 1

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 90,23 pkt zgodnie z kryterium cena. 

Oferta nr 8

Nazwa: CRANN Sp. z o.o.

Adres: 30-072 Kraków, ul. Budryka 4

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 99,66 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 11

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 96,39 pkt zgodnie z kryterium cena.

 • W Części 3

Oferta wybrana

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena

Oferta nr 5

Nazwa: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna

Adres: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 1

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 96,06 pkt zgodnie z kryterium cena. 

Oferta nr 10

Nazwa: ATA SZCZECIN Sp. z o.o.

Adres: 70-750 Szczecin, ul. Granitowa 7a

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 82,16 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 11

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 94,05 pkt zgodnie z kryterium cena. 

 • W Części 4

Oferta wybrana

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz, Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 11

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 5

Nazwa: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna

Adres: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 1

Oferta została odrzucona w tej części.

 • W Części 5

Oferta wybrana

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.


 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena

Oferta nr 5

Nazwa: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna

Adres: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 1

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 85,00 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 11

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 94,62 pkt zgodnie z kryterium cena.

 • W Części 6

Oferta wybrana

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena

 • W Części 7

Oferta wybrana

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 11

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 91,56 pkt zgodnie z kryterium cena

 • W Części 8

Oferta wybrana

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 11

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 2

Nazwa: "RYNEK 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki sp. j.

Adres: 50-265 Wrocław, pl. Gen. J. Bema 2/9

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 99,35 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 4

Nazwa: MK STORAGE Marcin Kuś

Adres: 41-710 Ruda Śląska, ul. Paderewskiego 17/28

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 97,56 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 9

Nazwa: CADSOFT Tomasz Grzyb

Adres: 01-244 Warszawa, ul. Bema 60 p.401

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 98,95 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 98,12 pkt zgodnie z kryterium cena.

 • W Części 9

Oferta wybrana

Nazwa: CADSOFT Tomasz Grzyb

Adres: 01-244 Warszawa, ul. Bema 60 p.401

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 9

Nazwa: CADSOFT Tomasz Grzyb

Adres: 01-244 Warszawa, ul. Bema 60 p.401

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 1

Nazwa: PROCAD S.A.

Adres: 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 215

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 96,54 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 3

Nazwa: RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, Spółka Jawna

Adres: 00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 2/107A

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 86,95 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 11

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 95,99 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 92,41 pkt zgodnie z kryterium cena.

 • W Części 10

Oferta wybrana

Nazwa: MARKEN Systemy Antywirusowe Marek Markowski

Adres: 81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 23/13

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 6

Nazwa: MARKEN Systemy Antywirusowe Marek Markowski

Adres: 81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 23/13

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 4

Nazwa: MK STORAGE Marcin Kuś

Adres: 41-710 Ruda Śląska, ul. Paderewskiego 17/28

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 97,95 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 96,92 pkt zgodnie z kryterium cena.

 • W Części 11

Oferta wybrana

Nazwa: RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, Spółka Jawna

Adres: 00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 2/107A

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 3

Nazwa: RESTOR P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, Spółka Jawna

Adres: 00-784 Warszawa, ul. Dworkowa 2/107A

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 2

Nazwa: "RYNEK 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki sp. j.

Adres: 50-265 Wrocław, pl. Gen. J. Bema 2/9

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 95,30 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 85,93 pkt zgodnie z kryterium cena.

 • W Części 12

Oferta wybrana

Nazwa: AXENCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k

Adres: 31-532 Kraków, ul. Chodkiewicza 10/7A

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 7

Nazwa: AXENCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k

Adres: 31-532 Kraków, ul. Chodkiewicza 10/7A

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena.

 • W Części 13

Oferta wybrana

Nazwa: Unizeto Technologies S.A.

Adres: 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 13

Nazwa: Unizeto Technologies S.A.

Adres: 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 11

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 99,54 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 14

Nazwa: ADVB August Lipski

Adres: 72-100 Goleniów, ul. Szarych Szeregów 7B/7

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 98,76 pkt zgodnie z kryterium cena.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.11.2013 r. i
O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń do drukowania i skanowania, programów komputerowych oraz urządzeń do wyposażenia serwerowni dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie” z dnia 13.11.2013r. nr ogłoszenia 239571-2013

 

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. Nr 907 z późn. zm.) w związku z informacją przekazaną przez Wykonawcę CRANN Sp. z o.o., ul. Budryka 4, 30-072 Kraków Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Części 2 dokonaną w dniu 26.11.2013

Informujemy, że w dniu 29.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęła od Wykonawcy CRANN Sp. z o.o., ul. Budryka 4, 30-072 Kraków informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty nie spełniającej wymogów Zamawiającego. W uzasadnieniu Wykonawca wskazał, iż zaoferowany przez El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna nw. sprzęt w Części 2 pkt C nie spełnia wymagań SIWZ:

 1. Monitor AOC G2660Pqu – proporcja ekranu 16:9, rozdzielczość nominalna 1920 x 1080.

  Zgodnie z treścią Rozdziału XIV Część 2 pkt c SIWZ Zamawiający wymagał monitora o proporcji ekranu 16:10 oraz rozdzielczości nominalnej 1920 x 1200.

W wyniku ww. informacji zostały powtórzone czynności oceny złożonych ofert w Części 2 , a tym samym unieważniony został dokonany dnia 26.11.2013 r. wybór Wykonawcy El Toro Blatkiewicz, Bobrowski Spółka Jawna.

W związku z powyższym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z póź. zm. - zwanej dalej „ustawą Pzp”) Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadamia, że w wyniku powtórzonej czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nazwa: CRANN Sp. z o.o.
Adres: 30-072 Kraków, ul. Budryka 4

Powyższa oferta jest ofertą najkorzystniejszą w kryterium cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu przedstawione przez Zamawiającego w SIWZ. 

Streszczenie oceny złożonych ofert po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert:

Oferta nr 8  

Nazwa: CRANN Sp. z o.o.

Adres: 30-072 Kraków, ul. Budryka 4

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium cena.  

Oferta nr 5

Nazwa: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna

Adres: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 1

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 90,54 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 11

Nazwa: "NET SYSTEMS" Spółka Jawna Chrzanowski Dariusz Kaźmierczak Cezary

Adres: 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 96,72 pkt zgodnie z kryterium cena.

Oferta nr 12

Nazwa: El Toro Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

Oferta odrzucona  


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/11/13
udostępnił: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wytworzono: 2013/11/13, odpowiedzialny/a: Andrzej Myłka , wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:43:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:43:10 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2013/12/03 12:05:16 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2013/12/03 12:04:08 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2013/12/03 12:02:43 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2013/12/03 12:00:50 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2013/12/03 11:59:18 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2013/12/03 11:49:08 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2013/11/28 15:24:21 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2013/11/28 15:20:26 modyfikacja wartości
Irena Niemiro 2013/11/13 14:41:47 nowa pozycja