Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa żywności do stołówki ZSO Nr 4 w Szczecinie


 

Szczecin: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI ZSO NR4 W SZCZECINIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Romera 2, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 43 94 052, faks 0-91 43 94 047.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso4.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI ZSO NR4 W SZCZECINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Część I produkty mleczarskie, kod CPV 15500000-3 zgodnie z załącznikiem nr 1a 2) Część II artykuły spożywcze, kod CPV 15800000-6 zgodnie z załącznikiem nr 1b 3) Część III świeże warzywa i owoce, kod CPV 03200000-3 zgodnie z załącznikiem nr 1c 4) Część IV produkty zwierzęce, mięso i wędliny kod CPV 15100000-9 zgodnie z załącznikiem nr 1d 5) Część V pieczywo i wyroby cukiernicze kod CPV 15810000-9 zgodnie z załącznikiem nr 1e.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE POWYŻSZEGO WARUNKU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: - opis produktów równoważnych, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie zgodnie z Rozdziałem XIV pkt 4 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d lub 1 e do niniejszej siwz, w zależności od tego na którą część wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zso4.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZSO NR 4 UL. ROMERA 2,71-246 SZCZECIN POK.117 KONTAKT P. IZABELA SZYGENDA TEL. 502-890-296, LUB 91-43-94-052 WEW.45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2014 godzina 10:00, miejsce: ZSO NR 4 UL. ROMERA 2,71-246 SZCZECIN POK.112 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PRODUKTY MLECZARSKIE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 A DO SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ARTYKUŁY SPOŻYWCZA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 B DO SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 C DO SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I WĘDLINY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 D DO SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 E DO SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1d

załącznik nr 1eData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/05/27
udostępnił: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, wytworzono: 2014/05/27, odpowiedzialny/a: Izabela Szygenda, wprowadził/a: Izabela Szygenda, dnia: 2014/06/25 12:52:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabela Szygenda 2014/06/25 12:52:32 modyfikacja wartości
Izabela Szygenda 2014/05/27 10:50:10 nowa pozycja