Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wymiana węzła cieplnego na Stadionie przy ul. Bandurskiego 35 w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Jarowita 2 70-501 Szczecin zaprasza do złożenia oferty w posterowani prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Wymiana węzła cieplnego na Stadionie przy ul. Bandurskiego 35 w Szczecinie
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl.
Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje Wymiana węzła cieplnego zasilającego w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz podgrzewu wody użytkowej zaprojektowanego w układzie szeregowo - równoległym tak aby w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystać wodę sieciową wracającą z wymiennika c.o.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6, 45440000-3, 45310000-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie
Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Czy przewiduje się zastosowanie aukcji elektronicznej: nie
Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5)spełniają następujące warunki dodatkowe: a.dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum: -1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, -1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, -1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej. Osoby wyżej wymienione muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach. b.wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 prace podobne. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wybudowanie lub wymianę węzła cieplnego
o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie: spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3)Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz. 4)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5)Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt 3) posiadają wymagane uprawnienia tj. stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. 6)Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz.
Kryteria oceny ofert: cena – 85%, okres gwarancji – 15%
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501.
Termin składania ofert: 16.06.2009 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21.05.2009 rok.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/05/21
IV
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2009/05/21, odpowiedzialny/a: Dariusz Horniak - Dyrektor, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 12:18:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/01/08 12:18:07 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2009/05/21 12:56:02 nowa pozycja