Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa materiałów elektrycznych


 


GMINA MIASTO SZCZECIN – MIEJSKI


ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

zakład budżetowy

ul.Czesława 9

71 – 504 Szczecin

ogłasza

przetarg nieograniczony na

„Dostawę

materiałów elektrycznych”

1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb Miejskiego
Zakładu Obsługi

1) siedziby Miejskiego

2) Osrodka Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego „Agawa” w Mrze.ynie, ul. Sliska 5.

2. Kod CPV: CPV 31000000 - 6.

3. Zamawiajacy dopuszcza

1) Czesc I -

Szczecinie, z siedziba przy ul.

2) Czesc II -

„Agawa” w Mrze.ynie przy ul. Sliskiej 5.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza

5.

6.

Gospodarczej w Szczecinie dostarczanych do:Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9,składania ofert czesciowych:Materiały elektryczne dostarczane do Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej wCzesława 9,Materiały elektryczne dostarczane do Osrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnegoskładania ofert wariantowych.Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31. 12. 2007 r.Wadium w wysokosci:
1)

dostarczane do Miejskiego

przy ul.

930 złotych (słownie złotych: dziewiecset trzydziesci 00/100) w czesci I Materiały elektryczneZakładu Obsługi Gospodarczej z siedziba w SzczecinieCzesława 9,
2)

290 złotych (słownie dwiescie dziewiecdziesiat złotych: 00/100) w czesci II Materiały
elektryczne dostarczane do Osrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnego „Agawa” z siedziba w

Mrze.ynie przy ul. Sliskiej 5

nale.y wniesc w terminie do dnia 18. 07. 2007 r. do godz. 9

zamawiajacego.

7.

zamawiajacego w pok. 21 A od

00 . Decyduje data wpływu srodków doSpecyfikacje istotnych warunków zamówienia mo.na uzyskac (cena: 8,00 zł) w siedzibieponiedziałku do piatku w godz. 800 – 14 00 .
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami jest El.bieta Marciniak, tel. 091 423 62 53.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z

internetowej pod adresem

załacznikami znajduje sie na stronie: www.bip.um.szczecin.pl
8.

Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu moga wziac

udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniajacy
warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.

9.

Wymagane dokumenty:
1)

Oswiadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków okreslonych w art. 22 ustawy, według
wzoru , stanowiacego

2)

wykonawca nie zalega z

załacznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Aktualne zaswiadczenie własciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, .eopłacaniem podatków i opłat lub zaswiadczenie, .e uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

wstrzymanie w

3 miesiace przed

3)

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

rozło.enie na raty zaległych płatnosci, lubcałosci wykonania decyzji własciwego organu – wystawione nie wczesniej ni.upływem składania ofert.Aktualne zaswiadczenie z własciwego oddziału Zakładu Ubezpieczen Społecznych lubSpołecznego potwierdzajace, .e wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaswiadczenie, .e uzyskał

 


siwz

Załaczniki:

- 1

- 1a

- 1b

- 2

- 3Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:GMINA MIASTO SZCZECIN
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
71 – 504 Szczecin ul. Czesława 9

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.)

informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów elektrycznych”

zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Do terminu wyznaczonego do składania ofert nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/07/06
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2007/07/06, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 12:28:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 12:28:25 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/08/07 13:19:51 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/07/13 14:52:43 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/07/06 13:12:14 nowa pozycja