Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby MOSRiR w Szczecinie


Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy
ul. Niedziałkowskiego 6 ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

 

Zakup wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby MOSRiR w Szczecinie

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów wyszczególnionych w załączniku 4 i 4A do siwz.

Kod CPV: 24500000-9, 21220000-1

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – dotyczy części I zamówienia (dostawa środków czystości) oraz 12 miesięcy licząc od 16.05.2008 r. – dotyczy II części zamówienia (dostawa artykułów higienicznych)

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)      spełniają następujące warunki dodatkowe:

a)    wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna:

- wykonanie cyklicznych stałych dostaw środków czystości o wartości brutto nie mniejszej niż 60 tys. zł, w przypadku składania oferty na I część zamówienia (dostawa środków czystości)

-  wykonanie cyklicznych stałych dostaw artykułów higienicznych o wartości brutto nie mniejszej niż 15 tys. zł,
w przypadku składania oferty na II część zamówienia (dostawa artykułów higienicznych)

 

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:

a)    o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

b)    o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat wykonania
i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty – potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Kryterium oceny ofert: cena - 80 %, jakość proponowanych produktów - 20%.

Oferty do dnia 29.02.2008 r. do godziny 9:30 należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6, kod 71-403.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Data ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 20.02.2008 r.

 Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/02/22
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2008/02/22, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:54:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:54:13 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2008/02/22 12:28:48 nowa pozycja