Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

'Zakup i dostawa autobusu 20+1" na potrzeby uczniów niepełnosprawnych SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie ul. Grzymińska 6


 

    ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima

ul. Grzymińska 6

71-711 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH                          

 W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

„ Zakup i dostawę  autobusu 20+1  na potrzeby uczniów niepełnosprawnych SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie ul. Grzymińska 6

 

I. Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima

Ul. Grzymińska 6   71-711 Szczecin

 

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy

     

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 08.11.2007 r. do godz,. 10.00 w sekretariacie SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie ul. Grzymińska 6

 

IV. Formularz zawierający

Specyfikację Istotnych  Warunków  Zamówienia   można otrzymać w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących ul. Grzymińska 6 w Szczecinie  w godz.  8:00 – 14:00

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Małgorzata  Czerkies 

tel.(091) 428-00-86, i kierowca Ośrodka p. Mariusz Lindner tel 0606993939

 

V. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  08.11.2007 r. o godz.11.00 w SOSW dla Dzieci

     Słabo Słyszących w Szczecinie ul. Grzymińska 6  

             

VI. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %

VII. Termin związania z ofertą: 30 dni

VIII.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone

        w SIWZ oraz, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.

SIWZ i załączniki:

  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załącznik nr 1 - oferta cenowa 
  • Załącznik nr 2 - oświadczenie;
  • Załącznik nr 3 - wzór umowy;

 

 

 


UMSzczecinFiles/SIWZ - autobus.doc

UMSzczecinFiles/Zalacznik nr 1 do siwz(1).doc

UMSzczecinFiles/Zalacznik nr 2 do siwz(1).doc

UMSzczecinFiles/zalacznik nr 3 - wzor umowy.docData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/10/30
udostępnił: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie ul. Grzymińska 6, wytworzono: 2007/10/30, odpowiedzialny/a: Małgorzata Czerkies, wprowadził/a: Małgorzata Czerkies, dnia: 2007/10/30 14:46:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Czerkies 2007/10/30 14:46:19 nowa pozycja