Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg nieograniczony - zakup mięsa i przetworów mięsnych 

Szczecin: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 130254 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie im. Stanisława Grońskiego , ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4631791, faks 0-91 4631791.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp74.szczecin.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.sp74.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup mięsa i przetworów mięsnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powinien posiadać certyfikat HACCP lub inny równoważny dokument potwierdzający wdrażanie systemu HACCCP, oferta cenowa (zał. nr 1 do siwz), kalkulacja cenowa produktów (zał 1a do siwz), oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 4 do siwz), lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 3 do siwz).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp74.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sp74.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, pok. 019 (sekretariat szkoły).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 30.04.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


siwz

załącznik nr 1 - oferta cenowa

załącznik nr 1a - kalkulacja cenowa

załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5 - wzór umowyOgłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin: Przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130254 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie im. Stanisława Grońskiego, ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4631791, faks 0-91 4631791.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup mięsa i przetworów mięsnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Hurtowania wielobranżowa ROJAN, Spółka Jawna, Ząbrowo 30, 78-120 Gościno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 130411,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 149830,50

  • Oferta z najniższą ceną: 149830,50/ Oferta z najwyższą ceną: 157525,50

  • Waluta: PLN.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Umowa na dostarczenie mięsa i przetworów mięsnych została zawarta w dniu 29.04.2013 r. z Hurtownią Wielobranżową "Rojan" Spółka Jawna, Ząbrowo 30, 78-120 Gościno


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/04/04
udostępnił: Szkoła Podstwaowa nr 74 w Szczecinie, wytworzono: 2013/04/04, odpowiedzialny/a: Anita Płoszejowska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:19:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:19:22 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2013/04/30 13:41:45 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2013/04/23 08:20:15 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2013/04/04 09:20:22 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2013/04/04 09:17:41 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2013/04/04 08:35:26 nowa pozycja