Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont łazienek


    
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
ul. Policka 3 w Szczecinie
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
„Likwidacja barier architektonicznych w łazienkach, dostosowanie sanitariatów do potrzeb wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w ramach programu ”Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dofinansowywanego ze środków PFRON – Obszar C programu
 
 
Dokumentacja:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. oferta cenowa(zał 1.)
  3. oświadczenie(zał 2.)
  4. wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia(zał. 3.)
  5. wykaz prac podobnych(zał 4.)
  6. wzór umowy(zał 5.), warunki gwarancji(zał 3. do umowy)
  7. projekt architektoniczno-budowlany(zał 6.)
  8. przedmiar robót(zał 7.)
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót(zał 8.)
 
 
Do pobrania w poniżej (w formie załączników)
 
 
Termin składania ofert:  do 22.08.2006 r. do  godz.13.15.
Miejsce składania ofert: Sekretariat SOSW nr 1 , tel (091) 4 538 88 80
Otwarcie ofert odbędzie się w gabinecie Dyrekcji SOSW nr 1 ul.Policka 3 w Szczecinie
Dnia 22.08.2006 r. o godzinie 13.30.

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
ul. Policka 3
71-837 Szczecin.
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI  DO 60 000 EURO NA:
 
Likwidacja barier architektonicznych w łazienkach, dostosowanie sanitariatów do potrzeb wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w ramach programu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dofinansowywanego ze środków PFRON -  Obszar C programu
 
SPIS TREŚCI :
 
Rozdział I       Forma oferty;

Rozdział II      Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Rozdział III    Oferty wspólne;
Rozdział IV     Jawność postępowania;
Rozdział V      Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI     Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII   Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Rozdział VIII Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział IX    Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X      Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI    Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII   Zawarcie umowy,
Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV  Opis przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki:
                        Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
                        Załącznik nr 2 – oświadczenie;
                        Załącznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia;
                        Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;       
                        Załącznik nr 5 – wzór umowy, warunki gwarancji(zał. 3 do wzoru umowy)
                        Załącznik nr 6 – Projekt architektoniczno- budowlany,
                        Załącznik nr 7  -  Przedmiary robót,
                        Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
                       
 
            Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 ze zm.), zwana dalej ustawą.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ I Forma oferty.
1.      Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
2.      Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3.      Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
4.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6.      W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli  do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7.      Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polsk poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8.      Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9.      Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11.  Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
13.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.  Zaleca się aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1)        zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego, zawierać oznaczenie:                        
       „oferta na:  Likwidacja barier architektonicznych w łazienkach, dostosowanie sanitariatów do potrzeb wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w ramach programu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dofinansowywanego ze środków PFRON -  Obszar C programu”
 
        oraz   nie otwierać przed  22.08.2006r” - bez nazwy i pieczątki firmy;
2)      koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby 
       można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.
1.      Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
1)      w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.
2)      w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.
2.      Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3.      Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
 
ROZDZIAŁ III Oferty wspólne.
1.      Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2.      Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
3.      Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
4.      Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1)     oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2)     sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a)      dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna)  na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
b)      dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
5.      Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6.      Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1)   zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2)   określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3)   czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania.

1.      Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2.      Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3.      Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
4.      W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
5.      W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
 

ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.

1.      Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1)      Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3)        Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  jeżeli wykaże minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba ta powinna przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
   W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz  
               osób i podmiotów.
       4)    Dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w ppkt 3)  posiada   wymagane
               uprawnienia tj :
a)      stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
      technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
        konstrukcyjno – budowlanej,
b)      aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do  właściwej izby samorządu 
      zawodowego.
        5)   Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
               wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
   Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli  wykaże,
   iż w  ciągu ostatnich pięciu lat wykonał należycie minimum 2 prace podobne do objętych
   przedmiotem zamówienia. 
   Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie remontu budynku  o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.
   W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden   
   wspólny  ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli 
  wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2.      Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
      i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
      w pkt 1,   lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym
      terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.      Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 bądź nie dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
4.      Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1)     ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument  
       2)   pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 siwz;
             Tylko w przypadku składania oferty wspólnej
       3)   kosztorys ofertowy sporządzony  zgodnie z  zasadami określonymi w rozdziale IX;
             W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
      4)    wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający rodzaj robót, ich wartość                       
             i termin wykonania;
             W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
       5)   oświadczenie na załączniku nr 1 potwierdzające, że wykonawca wykona  przedmiot   
              zamówienia siłami własnymi;
             W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
5.      Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 zostaną odrzucone                 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy.
 
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni.
1.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2.      Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.      Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
 
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja.
1.      Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
2.      Wymagany przez zamawiającego  okres gwarancji – 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
 

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym.

1.        Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
1) poniedziałki -  piątki  od godz.  7.30  do godz.  15.30
2.        Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3.        Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1)        pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
2)        modyfikacje treści siwz,
3)        wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
4)        wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
5)        informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,
6)        oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych,
7)        wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
8)        zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
9)        zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
4.        Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.        Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
6.        Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym  wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
7.        Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
8.        Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
9.        Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami
       jest p. Monika Bątkowska  - kierownik administracyjny w SOSW nr 1
       tel.   091 453-88-80  w godz.   8.00  -  15.00, fax:  091 453-88-80(czynny całą dobę),
10.    Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
11.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
12.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej.
13.    Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz umieści ją na stronie internetowej.
 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty.

1.      Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o szczegółowy  kosztorys ofertowy.  Szczegółowy kosztorys ofertowy należy sporządzić w zakresie rzeczowym, zgodnym  z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Podstawą dla wykonawcy  powinna być jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
      Cena oferty musi wynikać z załączonego  do oferty kosztorysu ofertowego. Cena ma  obejmować
      wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania
      przedmiotu zamówienia obejmującego:
 
Likwidacja barier architektonicznych w łazienkach,  dostosowanie sanitariatów do potrzeb wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie
 
2.      Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić szczegółowe kalkulacje ceny w czasie trwania przetargu jak i po wyborze oferty.
3.      Cena ofertowa musi zawierać również:
1) koszt robót przygotowawczych na terenie objętych przedmiotem zamówienia, roboty 
      rozbiórkowe i porządkowe,
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy  
      (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie 
            prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
3)  podatek VAT,
4) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym
powykonawczym,
5) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów,
6)      inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4.   Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
5.   Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
6.      Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
7.      Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.
 

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert.

1.      Ofertę należy złożyć w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 ul. Policka 3 w Szczecinie w terminie do   22.08.2006 r.  do godz. 13.15.
2.      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3.      Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4.      Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  22.08.2006r., o godz.13.30 w siedzibie zamawiającego                  tj. w gabinecie Dyrekcji SOSW nr1 ul. Policka 3 w Szczecinie
6.      Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną zarządzeniem  nr  16 / 2006 z dnia 20.07.2006 r. Dyrekcji SOSW nr 1.
7.      Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8.      Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  – zawartych w ofercie.
9.      Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej.

1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2.      Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
3.      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5.      Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
6.      W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
      w postępowaniu.
7.      Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
8.      Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych                      w art. 88 ustawy.
9.      Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1)      jest niezgodna z ustawą,
2)      jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
3)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert.
6)      zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
7)      wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania za­wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11.  Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.
12.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny.
13.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
2)      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
14.  W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.
15.  O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1)      ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2)      złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
     - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.  Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy

1.                  Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.
1)   Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy.
2)   Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej siwz.
3)   Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
 4) Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę
     ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej, NW na  okres obejmujący czas
     realizacji przedmiotu zamówienia.
     Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być
     niższa niż 200.000,00 zł.
2.        Termin i miejsce zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 8 dniu od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu postępowania.
 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.      Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej – protest.
2.      Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie.
3.      Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4.      Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
5.      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6.      Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie ani skarga.

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia.

1.   Przedmiotem zamówienia jest: Likwidacja barier architektonicznych w łazienkach, dostosowanie sanitariatów do potrzeb wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w ramach programu „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dofinansowywanego ze środków PFRON -  Obszar C programu
 
Kod CPV – 452140000-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów związanych  z edukacją.
2.   Zakres zamówienia obejmuje:
1)      Likwidacja barier architektonicznych w łazienkach, dostosowanie sanitariatów do potrzeb wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie            wraz  ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, ujętymi w projekcie architektoniczno-budowlanym i  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
      2)  Organizacja budowy:
a)      organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb - zgodnie            
      z obowiązującymi przepisami,
b)      odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenie robót,
c)      uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót.
3.  Warunki wykonawstwa:
1)      Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej.
2)      Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
3)      Prace głośne i uciążliwe dla prowadzenia zajęć w szkole mogą być prowadzone po godz. 15.00.
4)      Dopuszcza się materiały zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności            z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
4.   Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego –
      1)  Projekt architektoniczno- budowlany (zał. 6 do SIWZ)opracowany przez firmę :  
PRACOWNIA PROJEKTOWA „MILO7” mgr inż. arch.  Miłosz Stachera, ul. Grochowa 18/5
71-741 Szczecin tel.608 031 884, e-mail: milomilo77@poczta.onet.pl -     załącznik nr 6 do SIWZ
      2)  Przedmiar robót -  (załącznik nr 7 do SIWZ)
      3)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – (załącznik nr 8 do SIWZ)
5.    Podstawa prawno - techniczna wykonania zadania:
       Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
       budowlanych.
6.   Wynagrodzenie Wykonawcy:
1)      Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie zgodne              
      z ofertą cenową.
2)      Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją
      przedmiotu zamówienia.
7.   Rozliczenia i płatności:
Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z § 11 Umowy.
8.   Klauzule dodatkowe:
1)      Wykonawca załączy do Umowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, określający planowane terminy realizacji robót. 
2)      Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach                    z dnia 27 kwietnia 201 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia.
3)      Sprawy sporne po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego rozpatrywana będą przez Sąd Gospodarczy w Szczecinie przy ul. Małopolskiej.
 9.  Odbiór końcowy:
    Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.
10.  Ubezpieczenia:
     Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej i NW (OC i NW) na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia  nie może być niższa niż 200.000,00 zł.
11. Umowa:
1)      Zał. nr 5 - Wzór Umowy
2)      Zał 3 do wzoru umowy - Warunki Gwarancji
                                                                                                
                                                                                                  Zatwierdzam:
 
 
rysunki do załącznika nr 6
 
                

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/08/07
udostępnił: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1, wytworzono: 2006/08/07, odpowiedzialny/a: Dyrektor - Irena Główczyńska, wprowadził/a: Piotr Sobczyński, dnia: 2006/09/07 12:08:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Sobczyński 2006/09/07 12:08:52 modyfikacja wartości
Piotr Sobczyński 2006/08/07 11:55:05 modyfikacja wartości
Piotr Sobczyński 2006/08/07 11:53:21 modyfikacja wartości
Piotr Sobczyński 2006/08/07 11:44:41 modyfikacja wartości
Piotr Sobczyński 2006/08/07 11:33:57 modyfikacja wartości
Piotr Sobczyński 2006/08/07 11:22:48 nowa pozycja