Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych


Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych
Numer ogłoszenia: 68889 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie , ul. Karola Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 42 21 055 0-91 42 21 055 , 42 45 739, faks 0-91 42 24 771.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych - Kod CPV 90700000-4 (Usługi środowiska naturalnego): Cz.1. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne Osiedle Zdroje (powierzchnia 225,4 ha), Cz. 2. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne Załom Kasztanowe (powierzchnia 161,7 ha). Opracowania, w części przyrodniczej i środowiskowej, powinny odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U.02.155.1298), a pod względem zawartości i wymagań powinny być zgodne z punktem 1 i 2. 1. Wymagania ogólne 1.1. Opracowanie powinno obejmować szczegółowe rozpoznanie stanu i cech elementów przyrodniczych, określać wielkość i zasięgi stwierdzonych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem wymagań i celów ochrony obszarów chronionych znajdujących się w obszarze lub strefie oddziaływania obszaru objętego opracowaniem oraz wymagań urbanistycznych. 1.2. Opracowanie powinno zawierać wykaz wykorzystanej dokumentacji oraz źródła danych. 1.3. Część tekstowa opracowania powinna być zapisana jako dokument programu Microsoft Office Word. 1.4. Część graficzna opracowania, sporządzona w programie MapInfo wersja 6.5 lub wyższa, powinna być wykonana na mapie terenu objętego opracowaniem w skali dostosowanej do szczegółowości rozwiązań planistycznych (specyfiki planu) i oprócz wydruku przekazana również na płytach CD. 1.5 Serwis fotograficzny należy dołączyć w formie na wydruku w formacie A4 (maks. 2 zdjęcia na stronę) oraz na płytach CD w formacie bmp. 1.6. Wykaz udostępnianych dokumentacji: a) waloryzacja przyrodnicza m. Szczecin, b) opracowania ekofizjograficzne, c) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, a jeśli nie został sporządzony, to Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, 1.7. Część graficzna a) składająca się z załączników graficznych charakteryzujących środowisko przyrodnicze w zakresie podanym w wymaganiach szczegółowych, w szczególności przedstawiająca zasięgi występowania chronionych gatunków fauny i flory, b) załączniki graficzne należy opracować na podkładach sytuacyjno - wysokościowych, c) załączniki graficzne winny być spójne z tekstem opracowania, d) załączniki graficzne winny być czytelne i zawierać tło mówiące o aktualnym stanie zagospodarowania oraz legendę zastosowanych oznaczeń graficznych. 2. Wymagania szczegółowe 2.1. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania, w tym: a) położenie, powierzchnia, granice, b) stan formalno-prawny w kontekście obowiązujących w granicach opracowania dokumentów z zakresu planowania przestrzennego: gminnych, regionalnych, krajowych i unijnych, 2.2. Opis obszaru pod kątem jego obecnych zasobów przyrodniczych, wraz z oceną jego wartości przyrodniczej, w tym: a) szata roślinna - siedliska przyrodnicze, - gatunki rzadkie, zagrożone lub objęte ochroną, - rośliny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, - inne ważne gatunki roślin, b) świat zwierząt - ocena liczebności oraz stanowiska rozrodu i przebywania gatunków chronionych, z rozróżnieniem na zwierzęta przebywające stale lub okresowo w obszarze opracowania, - gatunki rzadkie, zagrożone lub objęte ochroną, - ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, - regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, - ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, - płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, -ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, -bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, -inne ważne gatunki zwierząt, 2.3. Ochrona prawna zasobów przyrodniczych, w tym: a) rodzaje występujących form ochrony przyrody, b) cele ustanowienia ochrony prawnej, podstawy prawne, c) ograniczenia wynikające z istnienia ochrony prawnej, d) weryfikacja granic proponowanych form ochrony przyrody (również w odniesieniu do istniejących dokumentów - jak plany urządzenia lasu, plany ochrony), 2.4. Powiązania przestrzenne, w tym: a) powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem, b) powiązania pomiędzy terenami chronionymi (szczególnie pomiędzy obszarami Natura 2000), c) rola pełnionych funkcji sieciowych (korytarzy ekologicznych itp.) obszaru opracowania lub jego fragmentów na tle kraju i Europy, d) kluczowe oddziaływania społeczne, gospodarcze i przestrzenne w obszarze opracowania, 2.5. Charakterystyka funkcjonowania środowiska, w tym: a) diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska, b) jakość i aktualne zagrożenia środowiska, szczególnie na obszarach objętych ochroną, c) aktualna działalność człowieka na terenie opracowania i w jego otoczeniu oraz jej wpływ na środowisko, d) prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku, przy zachowaniu stanu istniejącego, 2.6. Możliwości i założenia kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej w obszarze opracowania, w tym: a) przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej, b) identyfikacja ograniczeń związanych z istniejącymi lub projektowanymi formami ochrony przyrody w kontekście przewidywanych form zagospodarowania, wynikających ze studium uwarunkowań i/lub udostępnionych projektów miejscowych planów, c) identyfikacja zagrożeń dla obszaru opracowania, w tym dla obszarów objętych ochroną, wynikających z przewidywanych form zagospodarowania, d) wnioski i zalecenia dotyczące przewidywanych form zagospodarowania, z uwzględnieniem: - ingerencji w linię brzegu wód powierzchniowych, - możliwości ograniczania powierzchni przyrodniczo cennych, - intensywności i parametrów zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologiczno - czynnej, - granic i powierzchni obszarów zabudowy, - funkcji terenów oraz rodzajów dopuszczonej działalności, - bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpowodziowej, - przekształceń terenów zieleni, - walorów krajobrazowych, - postępowania odnoście zachowania lub likwidacji rowów melioracyjnych, e) zaproponowanie sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków (jeśli dotyczy) oraz warunków i sposobów rekompensacji środowiska w przypadku stwierdzenia ich kolizji z przewidywanym zagospodarowaniem, z uwzględnieniem wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych, f) zestawienia występujących chronionych gatunków zwierząt (szczególnie ptaków) i roślin oraz stwierdzenie jakie skutki planistyczne wywołuje ich obecność (ocena istotności oddziaływań)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.70.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.
 

1. Termin wykonania zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej siwz.
2.Termin wykonania zamówienia Zamawiający ustala na:

Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 31 sierpień 2010 rok:

Cz.1. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne „Osiedle Zdroje” (powierzchnia 225,4 ha),
Cz.2. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne „Załom Kasztanowe” (powierzchnia 161,7 ha),

3. Wykonawca w ofercie cenowej powinien podać termin realizacji określony w dniach kalendarzowych.
4. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji/rękojmi – 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w ofercie cenowej.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że: a) wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: wykonanie dokumentacji przyrodniczej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub opracowanie ekofizjograficzne, problemowe opracowanie ekofizjograficzne, raporty oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć w obszarach Natura 2000 lub oddziaływujące na obszary Natura 2000 oraz prace badawczo-naukowe związane z inwentaryzacją i oceną szaty roślinnej, siedlisk, liczebności i warunków bytowania zwierząt itp. 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że: a) dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą zawodową specjalizację w dziedzinie botaniki (fitosocjologii) oraz minimum jedną osobę posiadającą stosowną zawodową specjalizację w dziedzinie faunistycznej (ornitologia) niezbędną do opracowania dokumentacji przyrodniczej objętej zamówieniem. 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Koncesję/zezwolenie/licencję. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych koncesją/zezwoleniem/licencją. 3) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) dostaw / usług (prac podobnych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom / usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy / usługi te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy / usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że: a) wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: wykonanie dokumentacji przyrodniczej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub opracowanie ekofizjograficzne, problemowe opracowanie ekofizjograficzne, raporty oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć w obszarach Natura 2000 lub oddziaływujące na obszary Natura 2000 oraz prace badawczo-naukowe związane z inwentaryzacją i oceną szaty roślinnej, siedlisk, liczebności i warunków bytowania zwierząt itp. 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że: a) dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą zawodową specjalizację w dziedzinie botaniki (fitosocjologii) oraz minimum jedną osobę posiadającą stosowną zawodową specjalizację w dziedzinie faunistycznej (ornitologia) niezbędną do opracowania dokumentacji przyrodniczej objętej zamówieniem.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, ul. Karola Szymanowskiego 2, pok. nr 108-114 (sekretariat) I piętro..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 10:30, miejsce: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, ul. Karola Szymanowskiego 2, pok. nr 108-114 (sekretariat) I piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin: Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych
Numer ogłoszenia: 83337 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68889 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, ul. Karola Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 42 21 055 091 42 21 055 , 42 45 739, faks 0-91 42 24 771.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych - Kod CPV 90700000-4 (Usługi środowiska naturalnego): Cz.1. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne Osiedle Zdroje (powierzchnia 225,4 ha), Cz. 2. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne Załom Kasztanowe (powierzchnia 161,7 ha). Opracowania, w części przyrodniczej i środowiskowej, powinny odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U.02.155.1298), a pod względem zawartości i wymagań powinny być zgodne z punktem 1 i 2. 1. Wymagania ogólne 1.1. Opracowanie powinno obejmować szczegółowe rozpoznanie stanu i cech elementów przyrodniczych, określać wielkość i zasięgi stwierdzonych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem wymagań i celów ochrony obszarów chronionych znajdujących się w obszarze lub strefie oddziaływania obszaru objętego opracowaniem oraz wymagań urbanistycznych. 1.2. Opracowanie powinno zawierać wykaz wykorzystanej dokumentacji oraz źródła danych. 1.3. Część tekstowa opracowania powinna być zapisana jako dokument programu Microsoft Office Word. 1.4. Część graficzna opracowania, sporządzona w programie MapInfo wersja 6.5 lub wyższa, powinna być wykonana na mapie terenu objętego opracowaniem w skali dostosowanej do szczegółowości rozwiązań planistycznych (specyfiki planu) i oprócz wydruku przekazana również na płytach CD. 1.5 Serwis fotograficzny należy dołączyć w formie na wydruku w formacie A4 (maks. 2 zdjęcia na stronę) oraz na płytach CD w formacie bmp. 1.6. Wykaz udostępnianych dokumentacji: a) waloryzacja przyrodnicza m. Szczecin, b) opracowania ekofizjograficzne, c) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, a jeśli nie został sporządzony, to Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, 1.7. Część graficzna a) składająca się z załączników graficznych charakteryzujących środowisko przyrodnicze w zakresie podanym w wymaganiach szczegółowych, w szczególności przedstawiająca zasięgi występowania chronionych gatunków fauny i flory, b) załączniki graficzne należy opracować na podkładach sytuacyjno - wysokościowych, c) załączniki graficzne winny być spójne z tekstem opracowania, d) załączniki graficzne winny być czytelne i zawierać tło mówiące o aktualnym stanie zagospodarowania oraz legendę zastosowanych oznaczeń graficznych. 2. Wymagania szczegółowe 2.1. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania, w tym: a) położenie, powierzchnia, granice, b) stan formalno-prawny w kontekście obowiązujących w granicach opracowania dokumentów z zakresu planowania przestrzennego: gminnych, regionalnych, krajowych i unijnych, 2.2. Opis obszaru pod kątem jego obecnych zasobów przyrodniczych, wraz z oceną jego wartości przyrodniczej, w tym: a) szata roślinna - siedliska przyrodnicze, - gatunki rzadkie, zagrożone lub objęte ochroną, - rośliny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, - inne ważne gatunki roślin, b) świat zwierząt - ocena liczebności oraz stanowiska rozrodu i przebywania gatunków chronionych, z rozróżnieniem na zwierzęta przebywające stale lub okresowo w obszarze opracowania, - gatunki rzadkie, zagrożone lub objęte ochroną, - ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, - regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, - ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, - płazy i gady wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, -ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, -bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, -inne ważne gatunki zwierząt, 2.3. Ochrona prawna zasobów przyrodniczych, w tym: a) rodzaje występujących form ochrony przyrody, b) cele ustanowienia ochrony prawnej, podstawy prawne, c) ograniczenia wynikające z istnienia ochrony prawnej, d) weryfikacja granic proponowanych form ochrony przyrody (również w odniesieniu do istniejących dokumentów - jak plany urządzenia lasu, plany ochrony), 2.4. Powiązania przestrzenne, w tym: a) powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem, b) powiązania pomiędzy terenami chronionymi (szczególnie pomiędzy obszarami Natura 2000), c) rola pełnionych funkcji sieciowych (korytarzy ekologicznych itp.) obszaru opracowania lub jego fragmentów na tle kraju i Europy, d) kluczowe oddziaływania społeczne, gospodarcze i przestrzenne w obszarze opracowania, 2.5. Charakterystyka funkcjonowania środowiska, w tym: a) diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska, b) jakość i aktualne zagrożenia środowiska, szczególnie na obszarach objętych ochroną, c) aktualna działalność człowieka na terenie opracowania i w jego otoczeniu oraz jej wpływ na środowisko, d) prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku, przy zachowaniu stanu istniejącego, 2.6. Możliwości i założenia kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej w obszarze opracowania, w tym: a) przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej, b) identyfikacja ograniczeń związanych z istniejącymi lub projektowanymi formami ochrony przyrody w kontekście przewidywanych form zagospodarowania, wynikających ze studium uwarunkowań i/lub udostępnionych projektów miejscowych planów, c) identyfikacja zagrożeń dla obszaru opracowania, w tym dla obszarów objętych ochroną, wynikających z przewidywanych form zagospodarowania, d) wnioski i zalecenia dotyczące przewidywanych form zagospodarowania, z uwzględnieniem: - ingerencji w linię brzegu wód powierzchniowych, - możliwości ograniczania powierzchni przyrodniczo cennych, - intensywności i parametrów zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologiczno - czynnej, - granic i powierzchni obszarów zabudowy, - funkcji terenów oraz rodzajów dopuszczonej działalności, - bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpowodziowej, - przekształceń terenów zieleni, - walorów krajobrazowych, - postępowania odnoście zachowania lub likwidacji rowów melioracyjnych, e) zaproponowanie sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków (jeśli dotyczy) oraz warunków i sposobów rekompensacji środowiska w przypadku stwierdzenia ich kolizji z przewidywanym zagospodarowaniem, z uwzględnieniem wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych, f) zestawienia występujących chronionych gatunków zwierząt (szczególnie ptaków) i roślin oraz stwierdzenie jakie skutki planistyczne wywołuje ich obecność (ocena istotności oddziaływań)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.70.00.00-4.
 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Cz.1. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne Osiedle Zdroje (powierzchnia 225,4 ha)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• 4 - ENVIRO, Ul. Górna 18b/1, 71-218 Bezrzecze, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 15000,00
• Oferta z najniższą ceną: 15000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29000,00
• Waluta: PLN.
 

Część NR: 2

Nazwa: Cz.2. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne Załom Kasztanowe (powierzchnia 161,7 ha)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Lonicera Krzysztof Ziarnek, Ul. Białostocka 48, 71-033 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 11000,00
• Oferta z najniższą ceną: 11000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26000,00
• Waluta: PLN.
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/03/30
udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2010/03/30, odpowiedzialny/a: Anna Nawacka-Górzeńska, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:40:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:40:31 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2010/04/14 11:33:48 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2010/03/30 09:53:05 modyfikacja wartości
Robert Zdanowski 2010/03/30 09:41:45 nowa pozycja