Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów żywnościowych


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Szczecin: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 34744 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie im. Stanisława Grońskiego , ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4631791, faks 0-91 4631791.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp74.szczecin.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.sp74.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup artykułów żywnościowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 365.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp74.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Seledynowa 50 70-781 Szczecin (sekretariat szkoły pok. 20).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014 godzina 09:45, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Seledynowa 50 70-781 Szczecin (sekretariat szkoły pok. 20).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

 


 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zgodnie z art.92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655)  informuje , iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty:

 

GRUPA I ZIEMNIAKI

Nazwa (firma)           Gospodarstwo Rolne Jama Grzegorz

Siedziba i adres                 Kniewo 11, 72-510 Wolin

 

GRUPA IV nabiał i przetwory nabiałowe 

 

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp .

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie umieścił informacji na stronie internetowej i w swojej siedzibie o wyborze oferty najkorzystniejszej po ponownym badaniu i ocenie ofert, a w dniu 01.05.2014r. upłynął termin związania z ofertą i umowa nie została zawarta.

GRUPA III RYBY

Nazwa (firma)            P.H. LODIMEX Spółka Jawna

Siedziba i adres         Ul. Pomorska 112A, 70-812 Szczecin

  

GRUPA VI MROŻONKI

Nazwa (firma)         P.H. LODIMEX Spółka Jawna

Siedziba i adres         Ul. Pomorska 112A, 70-812 Szczecin

 

GRUPA V Artykuły sypkie, soki i kompoty

Nazwa (firma)        P.H.U. CENTRUM

Siedziba i adres     Ul. Pomorska 42/46, 70-812 Szczecin

 

GRUPA VII JAJKA(1 oferta)

Nazwa (firma)        LECH Spółka z.o.o.

Siedziba i adres       Ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg

 

 

Uzasadnienie wyboru ofert:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz.

                                                               


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Umowy zostały podpisane dnia 19.03.2014 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/01/30
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie, wytworzono: 2014/01/30, odpowiedzialny/a: Anita Płoszejowska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 19:09:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 19:09:57 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2014/05/05 14:03:01 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2014/03/19 16:48:54 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2014/03/11 10:16:17 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2014/01/31 09:13:26 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2014/01/31 09:07:10 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2014/01/30 14:43:52 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2014/01/30 14:34:04 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2014/01/30 14:13:34 nowa pozycja