Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Administrowanie komputerami i siecią komputerową w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie
GMINA MIASTO SZCZECIN
MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
71-504 Szczecin, ul. Czesława 9
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
na
„Administrowanie komputerami i siecią komputerową
w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie”

I. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z administrowaniem komputerami i siecią komputerową eksploatowaną w obiektach zamawiającego zlokalizowanych w Szczecinie przy ul.: Czesława 9, Kaszubska 30, P. Skargi 20 i w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Agawa” w Mrzeżynie przy ul Śliskiej 5 oraz administrowaniem siecią informatyczną Strefy Płatnego Parkowania.
W użytkowaniu zamawiającego są serwery; Novell 3.12, Novell 4.1x i Windows 2003.
Łącznie u zamawiającego zainstalowane są w obiektach zlokalizowanych w Szczecinie 62 stanowiska komputerowe i w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Agawa” w Mrzeżynie 3 stanowiska komputerowe, działające w sieci komputerowej w oparciu o system operacyjny Windows 98, Windows XP, DOS.
II. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72315000 - 6.
III. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać
ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl lub otrzymać
bezpłatnie w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9
pok. nr 21 A.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Od 1 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
V. Warunki wymagane od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. spełniają następujące warunki dodatkowe, tj.:
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, ze wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum jedną osobę, która posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania zadań określonych w przedmiocie zamówienia, tj. ukończyła wyższe studia informatyczne (specjalizacja administrowanie siecią) lub ukończyła kurs administrowania siecią Microsoft Windows i kurs administrowania siecią Novell Netware.
VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie:
1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru , stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwo:
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział podwykonawców).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
VIII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
IX. Kryteria oceny ofert : cena 100 %,
X. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 8. 01. 2008 r. do godz. 900 w
sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie,
przy ul. Czesława 9, pok. nr 24.
XI. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8. 01. 2008 r., o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego
Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie , ul. Czesława 9, pok. nr 38.
XII. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w postępowaniu.
XIII. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XIV. Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19. 12. 2007 r.


SIWZ

Załaczniki:

- 1

- 2

- 3

- 4Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
ul. Czesława 9
70 – 504 Szczecin

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. poz. 1163 ze zm.), informuję, że wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Administrowanie komputerami i siecią komputerową w Miejskim Zakładzie Obsługi Gospodarczej w Szczecinie” złożone zostały cztery oferty.
Nie wykluczono z postępowania żadnego z Wykonawców i oferty złożone przez Wykonawców nie zostały odrzucone.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez :
MARON Marek Judycki
ul. Niedziałkowskiego 24
71 – 410 Szczecin.
Oferta ta, zgodnie z kryterium oceny ofert „cena” określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100.

Złożone oferty pozostałych Wykonawców uzyskały następującą liczbę punktów:
1. Outpro – spółka cywilna
ul. Gdańska 3c
70 – 660 Szczecin
Oferta ta uzyskała liczbę punktów – 57,29.
2. MIKRONEX Serwis Komputerowy
ul. Bartnicza 4A m.41
03 – 358 Warszawa
Oferta ta uzyskała liczbę punktów – 68,99.
3. RAVEN IT
ul. Jagiellońska 13/7
70 – 437 Szczecin
Oferta ta uzyskała liczbę punktów – 37,55
Szczecin, dnia 23 stycznia 2008 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/12/19
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2007/12/23, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 09:39:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 09:39:15 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2008/01/23 11:30:37 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/12/19 12:40:10 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2007/12/19 11:48:43 nowa pozycja