Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont pomieszczeń basenu wioślarskiego i zaplecza sanitarnego Zespołu Sportowego SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie


  

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Remont pomieszczeń basenu wioślarskiego i zaplecza sanitarnego Zespołu Sportowego SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie”
 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych i basenu wioślarskiego Zespołu Sportowego SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie, który będzie polegał na:
a. pracach ogólnobudowlanych w zakresie: wymiany okładzin ściennych i podłogowych, wymianie stolarki drzwiowej pomieszczeń, częściowej wymianie ślusarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne)
i okiennej, malowaniu pomieszczeń, wymianie okładzin ściennych i podłogowych niecki basenowej, wykonanie pomostu wzdłuż niecki basenowej (w konstrukcji stalowej);
b. pracach instalacyjnych w zakresie: wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymianie instalacji elektrycznej, zakupu wraz z montażem centrali wentylacyjnej i kanałów.
 
KOD CPV: 45331000-6, 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3,
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, można nabyć w siedzibie MOSRiR przy ul. Niedziałkowskiego 6 w pok 13
w cenie 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) lub na wniosek wykonawcy może zostać przesłana pocztą za pobraniem oraz zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl  
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy.
W  przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
 
3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
 
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę  wspólną.
 
7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
Zamawiający uzna że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum po 1 osobie posiadającej uprawnienia do:
- kierowania robotami w branży konstrukcyjno – budowlanej
- kierowania robotami w branży instalacji, sieci sanitarnych,
- kierowania robotami w branży instalacji i sieci elektryczne i elektroenergetyczne
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
 
8. Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 7), posiadają wymagane uprawnienia w powyższej specjalności oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
 
9. Wykaz wykonanych, robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 5  lat wykonał minimum 5 prac podobnych do objętych przedmiotem zamówienia.
Za prace podobne zamawiający uzna: 
 - 3 prace polegające na jednorazowym położeniu glazury i terakoty na powierzchni 600mw obiektach niemieszkalnych
      o wartości brutto 400 tys. zł każda oraz
 - 2 prace polegające na zamontowaniu central wentylacyjnych o wydajności powyżej 3000 m3 powietrza.  
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 
Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 
10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście dysponuje wykonawca w ramach linii kredytowej), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli zdolność kredytowa wykonawcy lub wysokość posiadanych środków nie będzie niższa niż 300 tys. złotych.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.  
Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 
11) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający uzna, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 
Termin realizacji zamówienia 80 dni od podpisania umowy
 
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni.
 
Kryterium oceny ofert:  cena – 90%  oraz  termin wykonania zamówienia  – 10%
 
Przetarg odbędzie się w dniu  29. 08. 2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie MOSRiR przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie.
 
Pisemne oferty w zalakowanych kopertach należy składać w siedzibie (sekretariat) MOSRiR-u do dnia 29. 08. 2006 r.  do godz. 9:30
 
Osoba upoważniona do kontaktu:
Joanna Matwiejczuk tel. (0-91)422-34-27 w 45  w godz. 9:00-11:00; fax: 091422-19-52, e-mail: jmatw@mosrir.szczecin.pl 
Beata Kołodziejska tel. 091422-34-27 w 35 w godz. 9:00-11:00
Józef Dobrowolski tel. 091-422-34-27 w. 40 w godz. 9:00- 11:00
 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – 24.07.2006 r.

      


    Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/08/02
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2006/08/02, odpowiedzialny/a: Edyta Zart, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/16 13:09:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/16 13:09:28 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2006/08/02 09:47:22 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2006/08/02 09:46:04 nowa pozycja