Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej


 

DOSTAWA CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ

Numer ogłoszenia: 213772 - 2007; data zamieszczenia: 06.11.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
tel. 0-91 442 76 13, fax 0-91 422 87 24.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2007.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 14.11/2007 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
2) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
·        Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych o wymaganiach technicznych określonych w Rozdziale XIV SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2007.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego o wymaganiach technicznych określonych w Rozdziale XIV SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2007.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego o wymaganiach technicznych określonych w Rozdziale XIV SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2007.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
                                                                                                                        Leon Gajewski
                                                                                  Komendant Straży Miejskiej


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/06
udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2007/11/06, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:28:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:28:01 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2007/11/07 09:00:37 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2007/11/06 14:24:48 nowa pozycja