Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77405185

Aktualna strona: 509847

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej


 

DOSTAWA CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ

Numer ogłoszenia: 213772 - 2007; data zamieszczenia: 06.11.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
tel. 0-91 442 76 13, fax 0-91 422 87 24.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2007.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 14.11/2007 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
2) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
·        Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych o wymaganiach technicznych określonych w Rozdziale XIV SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2007.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego o wymaganiach technicznych określonych w Rozdziale XIV SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2007.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego o wymaganiach technicznych określonych w Rozdziale XIV SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2007.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
                                                                                                                        Leon Gajewski
                                                                                  Komendant Straży Miejskiej


Lista załączników:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/06
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin