Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawy artykułów żywnościowych


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum nr 3 im. J. Kusocińskiego , ul. Malczewskiego 22 A, 71-612 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4210110, faks 0-91 4230961.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: urząd miasta- jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, którym mowa w pakt 8, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl Gimnazjum nr 3 im. J. Kusocińskiego  ul. Jacka Malczewskiego 22 A 71-612 Szczecin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Gimnazjum nr 3 im. J. Kusocińskiego  ul. Jacka Malczewskiego 22 A 71-612 Szczecin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Gmina Miasto Szczecin

Gimnazjum nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie

ul. Malczewskiego 22 A, 71-612 Szczecin

Ogłasza wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Na podstawie art 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", informuję, złożono 10 ofert.

Zamawiający wybrał oferty na podstawie kryteriów ocen w SIWZ. Jedynym kryterium w postępowaniu była cena.

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano w poszczególnych grupach następujące oferty:

numer oferty 10 w grupie I, IV, VI, IX,

nazwa (firma) "Rybka" Marek Rupiński

adres ul. Szafera 8/3, 71-211 Szczecin

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ, zawiera najniższą cenę, która wynosi w poszczególnych grupach nastepujaco:

Grupa I- 10.464,00 (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

Grupa IV- 3.288,00  (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

Grypa VI- 3.813,00 (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

Grupa IX- 1.320,00 (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

 

numer oferty 7 w grupie II, VIII

nazwa (firma)  Warzywa- Owoce Adam Chomicz

Adres: ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ, zawiera najniższą cenę, która wynosi w poszczególnych grupach nastepujaco:

Grupa II -13.940,00  (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

Grupa VIII- 19.849,69 (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

 

numer oferty 6 w grupie III

nazwa (firma) Hurtownia Mięsa , Wędlin i Drobiu "PIGGY" P. Głamowski, M. Szczerbetka

Adres:  Przecław 150, 72-005 Szczecin

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ, zawiera najniższą cenę, która wynosi w poszczególnych grupach nastepujaco:

Grupa III- 35.914,00 (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

 

numer oferty 9 w grupie V

nazwa (firma): KK sp. c.

Adres: ul. Radosna 30, 70-752 Szczecin

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ, zawiera najniższą cenę, która wynosi w poszczególnych grupach nastepujaco:

Grupa V- 11.514,40  (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

 

numer oferty 4 w grupie  VII

nazwa (firma): Frytki Stover Sp. z o. o.

Adres: ul. Dworcowa 17, 76-0312 Mścice

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ, zawiera najniższą cenę, która wynosi w poszczególnych grupach nastepujaco:

Grupa VII- 6.276,40 (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

 

numer oferty 1 w grupie X

nazwa (firma) SEMI Marcin Fiedorowicz

Adres: ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70- 770 Szczecin

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ, zawiera najniższą cenę, która wynosi w poszczególnych grupach nastepujaco:

Grupa X- 2.640,00  (100 pkt. wg kryterium cena 100%)

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/12/03
udostępnił: Gimnazjum nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie, wytworzono: 2008/12/03, odpowiedzialny/a: Elżbieta Zdunek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/25 13:21:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/25 13:21:27 modyfikacja wartości
Marzena Skrzyńska 2008/12/18 15:34:18 modyfikacja wartości
Marzena Skrzyńska 2008/12/03 12:07:40 nowa pozycja