Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Ochrona fizyczna terenu, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania

 

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro

 

na

NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ TERENU, OBIEKTÓW I MIENIA

MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI – ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE

 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY

 

1.   Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki

ul. Niemierzyńska 18A

71 – 441 Szczecin

strona internetowa: zajezdnia.szczecin.art.pl       e-mail: dyrektor@zajezdnia.szczecin.art.pl

 

2.   Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje:

ul. Lenartowicza 4

71 – 441 Szczecin

 

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów w zakresie przedmiotu zamówienia: - Bogdan Stanuch,  w godz. 1000-1500  (tel. 091 42 40 114)

 

3.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl lub można ją otrzymać w formie pisemnej
w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Lenartowicza  4 w godz. 1000 – 1500 na żądanie wykonawcy złożone w formie pisemnej lub przesłanej faxem czy drogą elektroniczną lub w wersji dokumentu drukowanego za zaliczeniem pocztowym w cenie 17 zł (5,00 zł – SIWZ + 12 zł - koszty przesyłki).

 

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1.        Opis

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ochrona fizyczna terenu, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie wraz z interwencją zmotoryzowanych patroli szybkiego reagowania.

1.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na ochronę fizyczną terenu, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie wraz z interwencją zmotoryzowanych patroli szybkiego reagowania. W skład chronionego terenu, obiektów i mienia wchodzą:

a)   teren byłej Zajezdni Tramwajowej o pow. 7.510  m2 (działka nr 20) przy
ul. Niemierzyńskiej 18A w Szczecinie.

2.    Miejsce wykonania zamówienia:

Obiekty Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

3.    Rodzaj zamówienia: usługa.

4.    Wspólny słownik zamówień (CPV): główny przedmiot: 92.52.20.00-6.

5.    Zakres zamówienia: zakres zamówienia określony w pkt. 1.2.

6.     Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.10.2008 – 31.01.2009, z zastrzeżeniem treści punktu III.1 SIWZ.

7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

III.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

1.    Zamawiający żąda wniesienia od wykonawcy wadium w kwocie 2.500 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

1)     pieniądzu,

2)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; poręczenia te winny zapewniać bezwarunkową i nieodwołalną płatność przez poręczyciel kwoty wadium na żądanie Zamawiającego,

3)     gwarancji bankowych zapewniających bezwarunkową i nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego,

4)     gwarancji ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową i nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego,

5)     poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), zapewniających bezwarunkową i nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego.

 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr 07 1240 1864 1111 0010 0885 1036 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na ochronę fizyczną terenu, obiektów i  mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”.

 

Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty.

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium.

 

2.    Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne.

 

W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, gdy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: aktualną koncesję na wykonywanie usług ochrony fizycznej mienia, wydaną przez MSWiA;

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności potwierdzonym certyfikatem jakości ISO 9001:2000 lub innym równoważnym oraz wykażą się załączonym do oferty oświadczeniem o posiadaniu własnych zmotoryzowanych patroli interwencyjnych. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a)   dysponuje personelem potrzebnym do realizacji Zamówienia posiadającym licencję pracownika ochrony przynajmniej II stopnia,

b)   posiada ważną koncesję pozwalającą na wykonywanie usług ochrony fizycznej mienia wydaną przez MSWIA,

c)    w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Przez podobne Zamawiający rozumie usługi o wartości co najmniej 30.000 zł brutto za rok, obejmujące swoim zakresem ochronę fizyczną obiektów i mienia;

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

 

a także spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu:

 

a)      Przedłożą wykaz co najmniej dwóch usług o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ wraz z odpisem referencji lub dokumentów o równoważnym znaczeniu potwierdzających należyte wykonanie opisanych tam usług ochrony fizycznej, z określeniem czasu i miejsca ich wykonywania;

b)      Przedłożą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 800.000 zł.

 

Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

IV.  KRYTERIA OCENY OFERT

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:

Cena brutto: 100%.

Kryterium to będzie obliczane według wzoru:

Cena najniższa / cena badanej oferty x 100%

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najniższą miesięczną cenę ryczałtową (brutto).

 

V.  TERMINY

 

1.      Termin składania ofert: do 22.09.2008 r. do godz. 1200  w Muzeum Techniki
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Lenartowicza 4;

2.      Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.09.2008 r. godz. 1230 Muzeum Techniki
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Lenartowicza 4;

3.      Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

VI.  INNE INFORMACJE

 

1.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy

2.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy

3.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej –
nie dotyczy

4.  Data umieszczenia ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń: 15.09.2008 r.

 

 

 

                                                                                                          DYREKTOR

 

 

                                                                                                     Stanisław HoroszkoOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Nazwa (firma): BIS IZOMAR Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena

Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

W powyższym postępowaniu oferty złożyli ponadto:

Nazwa (firma): Agencja Ochrony Juwentus P.U.H. Sp.j. Kalińska M.B., Kaliński R., Michalski J.

Siedziba i adres: ul. Obrzeżna 20/22, 02-691 Warszawa

 

 

 

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilość punktów w kryterium cena

 

1.

BIS IZOMAR Sp. z o.o.

ul. Augustówka 24,

02-981 Warszawa

 

7.144,32 zł

100%

 

2

Agencja Ochrony Juwentus P.U.H. Sp.j. Kalińska M.B., Kaliński R., Michalski J.

ul. Obrzeżna 20/22,

02-691 Warszawa

 

 

7.463,98 zł

96%

 

 

Żadna oferta nie została odrzucona.

Żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Szczecin, dnia 23.09.2008 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający informuje, iż 01 października 2008 r. w przedmiotowym postępowaniu, zawarta została umowa z BIS IZOMAR Sp. z o.o., ul.Augustówka 24, 02-981 Warszawa


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/09/15
IV
udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2008/10/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/03/23 12:38:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/03/23 12:38:08 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2008/10/06 09:25:47 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2008/09/23 14:54:01 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2008/09/23 14:52:40 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2008/09/23 14:39:56 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2008/09/15 11:22:39 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2008/09/15 11:02:29 nowa pozycja