Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników MOSRiR w Szczecinie


Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników MOSRiR
w Szczecinie
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników MOSRiR w Szczecinie.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące pytań i odpowiedzi, protestów i ich rozstrzygnięć oraz ewentualne modyfikacje siwz, wynik postępowania i informacja o zawarciu umowy umieszczone są na stronie zamawiającego www.mosrir.szczecin.pl
 
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń  i dokumentów załączonych do oferty zgodnie z siwz na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 
Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy pzp.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy  z wykonawców składających ofertę wspólną.

 
Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni.
Kryterium oceny ofert: cena – 20%, termin realizacji bonów – 30 %, liczba punktów handlowych realizujących bony na terenie miasta Szczecina – 50%
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji
i Rehabilitacji  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie.
 
Oferty w kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji do dnia 17.11.2006 r. do godz. 9:30
 
Osoba upoważniona do kontaktu:
Joanna Matwiejczuk tel. 0-91 422-34-27 
Fax: 091-422-19-52


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/11/08
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2006/11/08, odpowiedzialny/a: Edyta Zart - Dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/29 13:37:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/29 13:37:51 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2006/11/08 13:02:46 nowa pozycja