Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na usługi poligraficzne


FILHARMONIA SZCZECIŃSKA IM. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE
PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-455 SZCZECIN

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest skład i druk (całość prac wykonywana z naświetleń):

 • Zakres zamówienia obejmuje druk (całość prac wykonywana z naświetleń):
  • a) programu do koncertów: CPV 78114100-0
  • b) afiszy do koncertów: CPV 78190000-5
  • c) rocznego kalendarza koncertowego: CPV 78114100-0
  • d) ulotek z repertuarem 2-miesięcznym: CPV 78115000-6
  • e) zaproszeń (blankiety): CPV 78151000-1
  • f) listowników (papier firmowy): CPV 781143000-2
  • g) kopert z nadrukiem firmowym: CPV 78121000-1
  • h) ulotek reklamowych w formie kartek pocztowych: CPV 78115000-6
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=8FA96E8EC4604B188DE22AF71DD8AF69
 • Kryterium oceny ofert stanowi cena.

Uwaga!

 • Ze względu na zdarzające się nieprzewidywalne zmiany w repertuarze lub obsadzie drukarnia musi być gotowa do nagłych zmian, dodatkowych korekt i dodruków (dot. programów i afiszy), realizowanych w ciągu kilku godzin. W tej sytuacji na podst. art. 22 ust. 3 Ustawy o zamówieniach publicznych będą rozważane wyłącznie oferty drukarni, które wyposażone są w maszyny drukujące format B-1.
 • Materiały do składu i druku dostarcza zamawiający, pod warunkiem że drukarnia znajdować się będzie na lewobrzeżu miasta Szczecina.
 • Wykonane materiały poligraficzne dostarczane będą do Filharmonii na koszt wykonawcy.
 • Okres realizacji zamówienia - 1 rok.
 • Udział w postępowaniu mogą wziąć oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki określone w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
 • Oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2006 r. do godz. 14.00 w pok. 278.
 • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2006 r. o godz. 11.00 w Filharmonii.

Załączniki:


Rozdział I            Forma oferty;
Rozdział II           Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III          Oferty wspólne;
Rozdział IV         Jawność postępowania;
Rozdział V          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI         Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII        Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Rozdział VIII       Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział IX         Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X          Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI         Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII         Zawarcie umowy;
Rozdział XIII        Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV       Opis przedmiotu zamówienia.
 
Załączniki:
                         Załącznik nr 1 - oferta cenowa;
                         Załącznik nr 2 - oświadczenie;
                         Załącznik nr 3 - wykaz prac podobnych;
                         Załącznik nr 4 - wzór umowyData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/07/17
udostępnił: Filarmonia Szczecińska, wytworzono: 2006/07/17, odpowiedzialny/a: Jadwiga Igiel-Sak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/16 13:08:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/16 13:08:38 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/07/14 12:24:32 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/07/14 12:22:49 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/07/14 12:19:13 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/07/14 12:15:42 modyfikacja wartości
Mariola Bryl 2006/07/13 15:40:00 modyfikacja wartości
Mariola Bryl 2006/07/13 15:37:48 modyfikacja wartości
Mariola Bryl 2006/07/13 15:35:16 modyfikacja wartości
Mariola Bryl 2006/07/13 15:30:09 modyfikacja wartości
Mariola Bryl 2006/07/13 15:28:42 modyfikacja wartości
Mariola Bryl 2006/07/13 15:26:13 nowa pozycja