Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 42 im.Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie , ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 914421738, faks 914421738.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów spożywczych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zakup i dostawę artykułów spożywczych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć także: Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 1)Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku, 2)Posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku, 3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku, 4)Sytuacji ekonomicznej i finansowej. - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 4.Każdy z wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 5, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: - opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdz. XIV pkt 4 sizw) W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 8.Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)kalkulację cenową wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d lub 1e lub 1f do niniejszego siwz w zależności od tego, na którą część wykonawca składa ofertę.W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 9.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz art. 26 ust. 2d lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 10.W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do sizw.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp42szczecin.neostrada.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 42, 71-699 Szczecin ul. Hoża 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 42, 71-699 Szczecin ul. Hoża 25 pok. 30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SWIZ - załączniki

Oferta cenowa

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzór umowy

Komunikat do przetargu

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Różne produkty spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: załącznik - 1a

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, drób i przetwory.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:   załącznik - 1b

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warzywa, owoce i kiszonki..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:   załącznik - 1c

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mrożonki i ryby mrożone.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przetwory nabiałowe.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Garmażerka świeża.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: załącznik - 1f 

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pieczywo.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin: Dostawa artykułów żywnościowych
Numer ogłoszenia: 281375 - 2013; data zamieszczenia: 27.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240193 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 42 im.Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie, ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4421738, faks 0-91 4421738.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości zamówienia poniżej kwot okraślonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 na dostawę artykułów żywnościowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Różne produkty spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEMI, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21296,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22874,40

 • Oferta z najniższą ceną: 22874,40 / Oferta z najwyższą ceną: 30609,95

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Mięso, drób i przetwory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MADAR, ul.Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57142,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 59794,00

 • Oferta z najniższą ceną: 59794,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65090,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Warzywa, owoce i kiszonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZBOREK SPÓŁKA JAWNA, Przecław 150, 72-005 Przecław, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40952,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42673,00

 • Oferta z najniższą ceną: 43673,00 / Oferta z najwyższą ceną: 51958,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Mrożonki i ryby mrożone

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MARGO SPÓŁKA Z O.O., ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23809,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24573,10

 • Oferta z najniższą ceną: 24573,10 / Oferta z najwyższą ceną: 36965,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Przetwory nabiałowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CENTRUM ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO, Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10476,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11137,50

 • Oferta z najniższą ceną: 11137,50 / Oferta z najwyższą ceną: 12628,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Garmażerka świeża

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KK Spółka Cywilna, ul. Radosna 30, Szczecin, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7619,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7813,80

 • Oferta z najniższą ceną: 7813,80 / Oferta z najwyższą ceną: 7813,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CIASTKARNIA PIEKARNIA HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 246,50

 • Oferta z najniższą ceną: 246,50 / Oferta z najwyższą ceną: 254,50

 • Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/11/14
udostępnił: , wytworzono: 2013/11/14, odpowiedzialny/a: Dorota Pasławska , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/03/12 13:24:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/03/12 13:24:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/12/28 16:44:24 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/12/28 16:43:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/11/18 21:01:48 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/11/18 20:49:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/11/14 22:49:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/11/14 22:47:28 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/11/14 22:41:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2013/11/14 22:20:34 nowa pozycja