Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79387868

Aktualna strona: 531292

Wydrukowano: 949

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

dostawy warzyw i owoców w okresie 12 miesięcy
Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 71-246 Szczecin,  ul. E. Romera 21-29, TEL/FAX  (091)432-77-12,  Tel. (091)432-77-60 NIP: 852-21-17-662
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców w okresie 12 miesięcy.

1. Przedmiotem zamówienia są stałe dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie w okresie 12 miesięcy.

2. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie DPS pokój 126 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30

5. Termin składania ofert upływa 17.03.2008r. o godz. 09.30. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.03.2008r. o godz. 10.00.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Pani Katarzyna Kałucka
tel. 091/432-77-12 wew. 126 w godz. 08.00 – 14.00


siwz - UMSzczecinFiles/SIWZ 2008 warzywa i owoce.pdf

załącznik nr 1- UMSzczecinFiles/Zal1(24).pdf

załącznik nr 1A - UMSzczecinFiles/Załącznik Nr 1 A.pdf

załącznik nr 2 - UMSzczecinFiles/Zal2(20).pdf

załącznik nr 3 - UMSzczecinFiles/umowa warzywa.pdfOgłoszenie o wyniku postępowania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy warzyw i owoców

Numer sprawy: ZP/03/DŻ/08
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w okresie 12 miesięcy wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 1 – Warzywa - Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220
Oferta nr 2 – P.H. AGRO-HURT Waldemar Korn ul. Twardowskiego 9 Szczecin 70-320
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Wykonawca P.H. Agro-Hurt Waldemar Korn został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2pkt 3 ustawy PZP z powodu niezłożeni wymaganych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył aktualnego odpisu
z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z rozdziałem V pkt 2 ppkt 2) siwz.
Oferta nr 2 wykonawcy P.H. Agro-Hurt Waldemar Korn została odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2”Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 z powodu tego, iż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca P.H. Agro-Hurt Waldemar Korn nie złożył oferty cenowej zgodnie z załącznikiem nr 1, natomiast formularz cenowy-załącznik nr 1A do siwz nie został podpisany przez Wykonawcę (jeśli chodzi o pkt 2, a pkt 5 wynika z tego co opisane jest powyżej czyli z wykluczenia).
Oferta nr 1 Wykonawcy "Warzywa – Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 Szczecin " została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W poz. nr 9 załącznika 1A do siwz – formularza ofertowego- ilości grapefruitów czerwonych podana przez wykonawcę jest niezgodna z opisem zawartym w siwz przez Zamawiającego. Wykonawca podał ilość 100 kg grapefruitów czerwonych a winno być 400 kg.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/03/07
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin